Mga nilalaman ng konsultasyon

Umunlad sa kabila ng pagkakaroon ng kapansanan!

Sagot

Maraming mga serbisyo at suporta sa Japan na batay sa batas na sumusuporta sa pagsasarili ng mga taong may kapansanan (Batas sa malawakang pagsuporta sa mga taong may kapansanan mula Abril, 2018) upang ang mga taong nagkaroon sa kung anong kadahilanan ng mental at pisikal na kapansanan, ay makapamuhay sa araw-araw sa loob ng lipunan. Kumunsulta sa inyong munisipyo kung mayroong anumang dinadalang alalahanin.
Ang mga taong may kapansanan ay nahahati sa mga may kapansanang intelektuwal, kapansanang pisikal, at kapansanang mental (kasama rito ang developmental disorder), at kasama rin dito ang mga magagaang na kapansanan. Sila ay maaaring makatanggap ng iba’t-ibang uri ng sistema ng suporta at serbisyo ayon sa uri at antas ng kanilang kapansanan. Para rito, kinakailangang mag-apply sa munisipyo sa pagkuha ng "Katunayan ng Pagkakaroon ng Kapansanan” (shougaisha techou): Katunayan para sa mga may kapansanang pisikal (shintai shougaisha techou), Katunayan ng pagre-rehabilitasyon, tulad ng rehabilitasyon ng mga batang may kapansanan (ryouiku techou), at Katunayan para sa mga may kapansanang mental (seishin shougaisha hoken fukushi techou). Ang pagkilala sa pagkakaroon ng kapansanan ng isang tao ay nangangailangan ng pagpapasiya ng mga medikal na institusyon at ng mga dalubhasang ahensiya.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga serbisyong matatanggap sa pagtatamo ng Katunayan ng Pagkakaroon ng Kapansanan (shougaisha techou)

Sagot

 • Serbisyong medikal sa pagsuporta sa pagsasarili ng mga taong may kapansanan (jiritsu shien iryou)
   Upang mapagaan ang mga kapansanan ng katawan at pag-iisip, babawasan ang halaga ng babayaran sa mga gastusin sa pagpapagamot.
 • Serbisyo para sa kapakanan ng mga may kapansanan (shougai fukushi service)
   Mayroong serbisyo na tulad ng pangangalaga sa loob ng bahay, pangangalaga ng ga may malubhang kapansanan sa loob ng bahay, pagsuporta sa mga aktibidad, serbisyo ng pagsama (pag-escort), panandaliang pamamalagi, group home, pangangalagang medikal, pang-araw-araw na pangangalaga, pagtulong sa mga nasa pangangalaga ng mga institusyon, atbp.
 • Serbisyo ng pagsuporta at pagbibigay ng benepisyo sa regular na pagpunta ng mga batang may kapansanan sa sari-saring mga pasilidad (shougaiji tsuusho shien kyuufu service)
   May mga serbisyong tulad ng pagsuporta sa pag-unlad ng mga bata, medical type child development support, after school day service, atbp.
  • Ukol sa mga serbisyong nabanggit, papasanin ng gumamit nito ang 10% ng basehang halaga ng ginamit na serbisyo bilang karaniwang patakaran. Subalit maaaring mabawasan ang kanilang babayaran batay sa kinikita (income) ng sambahayan.
 • Welfare Allowance (fukushi teate)
   May mga kaso kung saan maaaring mapagkalooban ng allowance at pensiyon depende sa klase at antas ng shougaisha techou. (May limitasyon sa halaga ng kinikita. Maaaring hindi matanggap ang allowance na nadoble.)
 • 
   Special Disability Allowance (tokubetsu shougaisha teate), Children’s Disability Welfare Allowance (shougaiji fukushi teate), Progressive Welfare Allowance (keikateki fukushi teate), Severe Disability Allowance (zaitaku jyuudo shougaisha teate), Special Child Rearing Allowance (tokubetsu jidou fuyou teate), Child Rearing Allowance (jidou fuyou teate), Allowance for Orphans (iji teate), Disability Basic Pension (shougai kiso nenkin), Disability Employees’ Pension (shougai kousei nenkin), Special Disability Benefits (tokubetsu shougai kyuufukin), Disability Compensation Benefits (shougai hoshou kyuufu), Disability Benefits (shougai kyuufu).
 • Iba pa
   Bukod pa sa pagbawas ng buwis sa kinikita, pagbawas ng bayad sa paggamit ng mga pampublikong pasilidad, diskuwento sa pamasahe sa mga transportasyon, at pagkakaroon ng karapatang mauna sa pangungupahan sa mga pampublikong pabahay, mayroon ring tulong sa pagtatrabaho at maaaring mas bigyan ng konsiderasyon ukol sa mga kapansanan sa paghahanap ng trabaho.
 • Mga nilalaman ng konsultasyon

  Pangangalaga at Pasilidad sa Edukasyon para sa mga Batang may Kapansanan

  Sagot

  • May mga pasilidad sa pangangalaga ayon sa uri ng kapansanan na tulad ng welfare type at medical type na pasilidad para sa mga batang may kapansanan, medical type child development support center, at iba pa.
  • child development support center
  • May sistema ng karagdagang pagpapatala at sangay sa mga paaralan para sa special support education sa mga elementarya at junior high school, pagtanggap ng pamamatnubay sa mga natatanging pagsasanay habang nag-aaral sa komunidad, at maaaring makapag-aral ng bokasyonal sa mga senior high school.
  • Mayroong 16 na paaralan para sa special support education sa bawat lugar sa loob ng prepektura.
  • paaralan para sa special support education

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Huwag mag-alala, agad na kumunsulta!

  Sagot

 • Welfare section para sa mga may kapansanan ng bawat munisipyo
 • Welfare center para sa mga may kapansanan ng Shiga - Pagsangguni para sa mga taong may kapansanan sa katawan at pag-iisip at sports center para sa mga may kapansanan (may pool, training room, atbp.)
  (8-5-130 Kasayama, Kusatsu City) ℡ 077-564-7327
 • Shiga Prefectural Education Center – Pagsangguni ukol sa special support education, Pagsangguni ukol sa mga batang may developmental disorder, atbp.
   Humingi ng appointment kung nais na bumisita.
  Pagsangguni sa telepono: 9:00 am -12:30 pm, 1:00 -4:30 pm
  (Kitazakura, Yasu City) ℡ 077-588-2505
 • Mga nilalaman ng konsultasyon

  Multicultural Cafeteria para sa mga Bata・Iba pa

  Sagot

  Pangalan ng Samahan: SHIPS
 • Detalye: “Multicultural cafeteria” para sa mga bata
 • Lugar: Kusatsu City, SHIPS
 • Araw / Oras : Ika-4 na Sabado 11:00 am~2:00 pm
 • Para sa impormasyon: ℡:077-561-5110
 • Pangalan ng Samahan: Kan-chan no chiisana ie
 • Detalye: Pamumuhay ng sama-sama ng iba’t-ibang kultura, pakikipag-ugnayan sa komunidad (cafeteria para sa mga bata)
 • Lugar: Omihachiman City, Kan-chan no chiisana ie
 • Araw / Oras : 1 beses sa loob ng 2 buwan
 • Para sa impormasyon: ℡:090-3708-3315
 • Pangalan ng Samahan: Hikone-shi Kodomo Tabunka Club (Hikone City Children’s Multicultural Club)
 • Detalye: Pagluluto, pagdanas sa sari-saring kultura, pagbisita sa mga pasilidad, atbp.
 • Lugar: Hikone City
 • Araw / Oras : Bakasyon sa tag-init, bakasyon sa taglamig
 • Para sa impormasyon: Hikone City Human Rights Policy Division ℡:0749-30-6113