Mga nilalaman ng konsultasyon

滋賀県内の税務署

Sagot

Otsu Tax Office TEL:077-524-1111
Jurisdiction:Otsu
Kusatsu Tax Office TEL:077-562-1315
Jurisdiction:Kusatsu, Moriyama, Ritto, Yasu
Minakuchi Tax Office TEL:0748-62-0314
Jurisdiction:Koka, Konan
Omihachiman Tax Office TEL:0748-33-3141
Jurisdiction:Omihachiman, Higashiomi, Gamo-gun,
Hikone Tax Office TEL:0749-22-7640
Jurisdiction:Hikone, Echi-gun, Inukami-gun
Nagahama Tax Office TEL:0749-62-6144
Jurisdiction:Nagahama, Maibara
Imazu Tax Office TEL:0740-22-2561
Jurisdiction:Takashima

Mga nilalaman ng konsultasyon

Final Income Tax Return Mula Peb. 18 (Lun) hanggang Marso 15 (Biy), 2019

Sagot

Ang mga taong malaki ang binayaran sa pagpapagamot, bumili ng bahay sa pamamagitan ng pag-utang (loan) at mayroong pagwawasto sa inawas na halaga nito, may kinikita na hindi naiaawas sa suweldo, may kinikita sa isang negosyo, may kinikita na buhat sa mahigit pa sa isang kumpanya, ay kinakailangang mag-file ng income tax return sa tax office.

Final Income Tax Return

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagbawas sa buwis ng asawa・Natatanging pagbawas sa buwis ng asawa (Spouse Deduction / Special Spouse Deduction)

Sagot

Kung ang kinikita ng isang asawa ay hindi lalagpas sa halagang itinakda para rito, ang binabayarang buwis ng kanyang asawa na siyang nagbabayad nito (taxpayer) ay mababawasan. Ito ang tinatawag na “spouse deduction”. Nasasakop sa pagbabawas na ito ang kinikita ng asawa at ng asawa niyang mismong taxpayer, na mababago at magagamit para sa income tax simula sa taong 2018.
① Halaga ng ibabawas sa buwis ng mismong taxpayer
  Ang pinakamataas na kita mula sa sahod para sa isang asawa na karapat-dapat para sa pagbawas na 380,000 yen ay itataas mula 1,030,000 yen sa 1,500,000 yen. Kapag lumampas dito ang kinikita, ang halaga ng mababawas (deduction) ay unti-unti ring liliit at mawawala nang lubusan para sa taunang kita na 2,010,000 yen.
② Limitasyon sa kinikita ng mismong taxpayer
 
  Kung and spouse deduction ay naaangkop sa kanya, maaaring ipatong sa mismong taxpayer and limitasyon sa kita. Kapag ang kabuuang halaga ng kinita ay lumampas sa 9,000,000 yen, ang halaga ng mababawas (deduction) ay unti-unti ring liliit at mawawala nang lubusan para sa kita na 10,000,000 yen.

Mga nilalaman ng konsultasyon

所得税

Sagot

所得のある人は所得税を納めなければなりません。所得は国籍に関わらず1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。しかし外国人の税金は滞在期間や職種などにより、次のとおりの方法で扱われます。
 • 日本に住所を持ち、または日本に引き続き1年以上居所を有する者や日本に永住しようとしている者で現在まで引き続き5年以上滞在しているものは、外国と日本の所得の両方に基づく税を支払います。
 • 日本に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人で、日本に永住するつもりがなくかつ現在まで引き続いて5年以内滞在の一時的な居住者は、日本の所得と海外から送られてきたお金に基づく税を支払います。
 • 日本に1年以内の滞在期間で住所を持たないものは、日本の所得だけに基づく税を払います。
納税者は管轄されている税務署で確定申告を提出します。申告の期間は2月16日から3月15日です。給与収入2000万円以下の給与所得の場合の所得税は、給与から直接差し引かれますので、通常給与所得者は所得税の申告書を提出する必要はありません。

Mga nilalaman ng konsultasyon

住民税

Sagot

滋賀県の居住者は、県民税と市町村民税を支払います。これらの税は住民税といわれ、住所地の市町村を管轄する税務署に提出されている確定申告などに基づいて計算されます。住民税は国籍に関わらず、1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。外国人の税金は、滞在期間や職種などにより別の方法で扱われます。 住民税は次のように課税されます。
 • 国籍に関わらず、1月1日に日本に住所をもち、1年以上日本に滞在する場合。
 • 1月1日現在1年以内の居住期間でも、入国後継続して1年以上日本に居住することを通常必要とする職業を有する場合。
住民税を支払うため、1月1日現在に住所地のある市町村へ申告しなければなりません。

Mga nilalaman ng konsultasyon

様々な税金

Sagot

不動産取得税
不動産取得税は不動産の取得者に課せられます。
自動車税
すべての自動車の所有者に課せられます。(滋賀県自動車税務署)
軽自動車税
軽自動車の所有者に課せられます。(各市町村税務担当課)
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋などを所有しているものに課せられます。