Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Hakbang sa Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral

Sagot

~Ang pagsumite ng My Number ay kakailanganin na simula Abril 2019~

Ngayon ay kailangan nang isumite ang My Number kapag mag-aaplay para sa “Suportang Pondo para sa Tuition sa High School,” “Karagdagang Pondo sa Pagpapaaral,” at “Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral ng mga Mag-aaral ng mga Paaralan para sa mga may Espesyal na Pangangailangan.”

◆Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Koutou gakkou tou shugaku shien kin)

 • Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Koutou gakkou tou shugaku shien kin)
 • Para sa mga modelong sambahayan na may taunang kita na mas mababa sa JPY 9.1 milyon (Ang kabuuan ng prefectural tax at municipal tax (base sa suweldo) ay dapat mas mababa sa JPY 507,000)
 • Mag-aplay sa paaralan kung saan papapasukin ang mag-aaral.
 • Ang suportang pondo para sa tuition ay tatanggapin ng paaralan at hindi ibibigay sa mga magulang o mga tagapag-alaga (Maaaring maiba ang proseso depende sa pamamalakad sa mga pribadong paaralan).
☛Mga Hakbang sa Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Multilingual)
         

◆ Karagdagang Pondo sa Pagpapaaral (Koukousei tou shougaku kyuufukin)

(Karagdagang Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral para sa mga Mag-aaral sa High School)
 • Isang sistema ng pagbibigay tulong-pinansyal sa mga bayarin maliban sa tution ng high school (Hindi kailangang ibalik ang bayad).
 • Para sa mga sambahayan na hindi nasasakop sa pagbabayad ng prefectural at municipal tax (base sa suweldo)
 • Dapat ay mag-aplay ang mga magulang o mga tagapag-alaga sa munisipyong kanilang tinitirhan (Mag-aplay sa paaralan kung papasok ang mag-aaral sa isang paaralan sa Shiga Prefecture).
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ang karaniwang tatanggap sa tulong-pinansyal (Maaaring maiba ang proseso depende sa pamamalakad sa mga pribadong paaralan).
 • 
Info:Suportang Pondo para sa Tuition sa High School at Karagdagang Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral para sa mga Mag-aaral sa High School
(Mga pampublikong paaralan) High School Education Section, Shiga Prefecture Board of Education ℡ 077-528-4587
(Mga pribadong paaralan) Private Schools & Universities Promotion Section, Shiga Prefecture General Affairs Department ℡ 077-528-3271

◆ Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral ng mga Mag-aaral ng mga Paaralan para sa mga may Espesyal na Pangangailangan (Tokubetsu shien gakkou no jidouseito ni taisuru shugaku shorei-hi)

 • Isang sistemang nagbibigay ng bahagi o kabuuang tulong-pinansyal para sa pagpapaaral sa mga paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan, alinsunod sa laki ng suweldo ng sambahayan.
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ng mga mag-aaral na pumapasok sa isang paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan ay maaaring tumanggap ng benepisyong ito.
 • Mag-aplay sa paaralan kung saan papapasukin ang mag-aaral.
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ang karaniwang tatanggap sa tulong-pinansyal sa pagpapaaral.
Info:Special Educational Support, Shiga Prefecture Board of Education ℡ 077-528-4641
 *Ang mga numerong nakalista rito ay nagbibigay lamang ng suporta sa wikang Hapon.

Ano ang My Number?

 • Ang My Number ay isang 12-digit na numero na ibinibigay sa bawat rehistradong residente sa Japan.
 • Maaaring kumpirmahin sa Certificate of Items Stated in Resident Register ang iyong My Number Card, My Number Notification Card, at My Number.
 • Tumungo sa iyong lokal na munisipyo kung sakaling mawala ang iyong My Number Card o My Number Notification Card.
☛My Number (Multilingual)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Grupo sa Pag-aaral at Paglilibang ng mga Bata

Sagot

Pangalan ng Samahan: Kodomo no tame no Nihongo Kyoshitsu (Silid-aralan sa pag-aaral ng Nihongo para sa mga bata)
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, suporta bago pumasok sa elementarya, suporta sa paglalaro (mula 4 na taon~ika-6 na baitang sa elem.)
  Lugar: Nagahama City, Nagahama Int’l. Cultural Friendship House GEO
  Araw / Oras : Sabado 3:00 pm-4:00 pm
  Para sa impormasyon: Nagahama Int’l. Friendship Association (NIFA)
      ℡: 0749-63-4400
      nifa_info@ybb.ne.jp
Pangalan ng Samahan: Hikone UNESCO Assoc. (Silid-aralan ng mga bata sa pag-aaral ng Nihongo)
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, pag-aaral ng Nihongo
  Lugar: University Satellite Plaza Hikone (Al Plaza Hikone 6th F)
  Araw / Oras : Linggo 10:00 am~4:00 pm
  Para sa impormasyon: Hikone UNESCO Association
      ℡:0749-24-7974
Pangalan ng Samahan: World Amigo Club
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, pagtuturo ng Nihongo, isang lugar kung saan maaaring mamalagi ang mga bata
  Lugar: Omihachiman City, Kaneda Community Center
  Araw / Oras : Sabado 10:00 am~12:00 nn, bakasyon sa tag-init, (4 beses) bakasyon sa taglamig (1 beses)
  Para sa impormasyon: ℡:080-3834-8095
      world.amigo.club@gmail.com
Pangalan ng Samahan: Kan-chan no chiisana ie (“Ang Munting Tahanan ni Kan”)
  Detalye: Sanggunian ukol sa pag-aaral, suporta sa pag-aaral
  Lugar: Omihachiman City, Kan-chan no chiisana ie
  Araw / Oras : Makipag-ugnayan ukol sa araw / oras
  Para sa impormasyon: ℡:090-3708-3315
      srmq61299@nike.eonet.ne.jp
Pangalan ng Samahan: Higashiomi Amigo Kyoshitsu (Silid-aralan ng Amigo)
  Detalye: Pag-aaral ng Nihongo, suporta sa pag-aaral, kultura ng Hapon
  Lugar: Higashiomi City, Heartpia, Yokaichi
  Araw / Oras : Sabado 2:00 pm-4:00 pm
  Para sa impormasyon: Higashiomi City Board of Educ. Lifelong Learning Division Higashiomi School Support Regional Headquarters
      ℡: 0748-24-5672
Pangalan ng Samahan: Silid-aralan para sa pag-aaral ng wika ng Timog Amerika: Camino Kyoshitsu, Caminho Kyoshitsu
  Detalye:
  Pag-aaral ng katutubong wika:
  1. Salitang Kastila
  2. Portuges
  Lugar: Konan City, Mito Machizukuri Center
  Araw / Oras :
  1.Sabado 10:30-12:00
  2.Sabado 9:30-11:30、11:30-13:00
  Para sa impormasyon: Konan International Association
      ℡: 0748-71-4332
Pangalan ng Samahan: Camiyando
  Detalye: Pag-aaral ng Nihongo, suporta sa pag-aaral
  Lugar: Konan City, ERUDI
  Araw / Oras : Lunes, Miyerkules 7:00 pm-9:00 pm
  Para sa impormasyon: ℡:090-1338-3350(Mr. Kise)
Pangalan ng Samahan: Kodomo Club “Tanpopo”
  Detalye: Suporta sa pag-aaral ng mga jr. at sr. high school, pagtuturo ng katutubong wika ng Portuges (lalo na sa mga estudyante sa elementarya)
  Lugar: Kusatsu City, Human Rights Center
  Araw / Oras : Miyerkules 5:00 pm-7:00 pm
  Para sa impormasyon: tampopo@digibo.tv
Pangalan ng Samahan: Hiyori-terakoya Otsu
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, mga hakbangin para sa pagkuha ng entrance examination
  Lugar: Otsu City, Seta Community Ctr. 2F
  Araw / Oras : Sabado 10:00 am-12:00 nn
  Para sa impormasyon: hiyori_o2@yahoo.co.jp

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pondo para sa edukasyon

Sagot

Nakahanda na ba ang pondo para sa pagpasok sa paaralan ng inyong mga anak? Kapag kulang ang pondo para sa pag-aaral, maaaring makahiram ng pera sa pamamagitan ng paggamit sa mga sumusunod na sistema bukod pa sa paghiram sa bangko.
(Karaniwang nasasakop dito ang mga permanenteng residente, asawa o anak ng Hapon, asawa o anak ng permanenteng residente, pang-matagalang residente)
▲Sa paggamit ng loan at scholarship, gumawa ng isang plano na kung saan kayo ay hindi mahihirapan sa gagawing pagbabayad nito! 

Mga nilalaman ng konsultasyon

Enrollment Allowance

Sagot

Japan Finance Corporation (Nihon seisaku kinyuu kouko) National Education Loan
  (Ang haba ng pag-aaral ay karaniwang 6 na buwan o higit pa, pasilidad sa pag-aaral para sa mga nakatapos ng junior high school o higit pa).
 • Panahon ng pagbabayad: sa oras na ito ay kailanganin
 • Interes: mayroon
 • Para sa mga katanungan: National Education Loan ℡ 0570-008656
 • Japan Finance Corporation National Education Loan
Japan Student Services Organization (JASSO) (Nihon gakusei shien kikou)
Natatanging pagdaragdag sa student loan sa oras ng pagpasok sa paaralan (enrollment).
  Pinahihiram na buong halaga (“lump sum”) bilang karagdagan sa student loan sa buwan nang pagpasok sa paaralan. Para sa mga nag-apply sa “National Education Loan” subalit hindi nakakuha nito. (university, junior college, vocational school, atbp.)
 • Panahon ng pagbabayad: pagkatapos ng enrollment
 • Interes: mayroon
 • Para sa mga katanungan: Sa pinapasukang senior high school o sa paaralan kung saan nagtapos
 • JASSONatatanging pagdaragdag sa student loan sa oras ng pagpasok sa paaralan
Labor Bank or Workers’ Credit Union (roudou kinko or roukin)
Isang sistema ng pagpapahiram ng pera para sa kinakailangang pondo sa oras ng pagpasok sa paaralan
Prefecture Social Welfare Council of Municipalities,
Pondo para sa Kagalingan ng Pamumuhay, Panggastos sa Paghahanda sa Pagpasok sa Paaralan
Prefecture (Ang mga residente ng Otsu ay dapat na mag-apply sa Otsu City)
Pamilyang walang ama, Pamilyang walang ina, Widow’s Welfare Fund Loan

Mga nilalaman ng konsultasyon

Scholarships

Sagot

Bagama’t ang pangangalap ng mga scholar sa bawat university ay karaniwang ginagawa tuwing Abril o Mayo pagkatapos ng pasukan, mayroon ring mga university na nangangalap para sa reservation scholarship bago ang enrollment. Sa dahilang ito, dapat na maagang mangalap ng mga impormasyon ukol sa scholarship kung nakapagpasiya na sa nais na pasukang paaralan.
Sa Japan Student Services Organization (Jasso), bukod sa mga scholarship na may interes at walang interes (“loan-based”), mayroon ring mga scholarship na hindi kailangang bayaran (“grant-type”) para sa mga natatanging estudyante na may mahirap na kalagayang pang-ekonomiya.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Sertipikadong childcare center

Sagot

Mga pasilidad na pinagsama ang mga tungkulin ng sertipikadong childcare center, kindergarten at nursery, nahahati sa 3 kategorya, at magkakaiba ang aplikasyon para sa bawat isa.
 1. Sa mga batang 3 taon at pataas na nagnanais ng pag-aaral hanggang tanghali → mag-apply ng direkta sa paaralan.
 2. Sa mga batang 3 taon at pataas, na nagnanais ng karagdagang oras ng pag-aalaga hanggang sa gabi, bukod pa sa oras ng pag-aaral → mag-apply sa inyong munisipyo.
 3. Kung nais na magpaalaga ng bata mula 0 hanggang 3 taong gulang → mag-apply sa inyong munisipyo.
*Simula Oktubre, 2019, ang bayarin sa kindergarten, nursery at mga sertipikadong childcare center para sa lahat ng batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang ay magiging libre. Ang mga pamilyang hindi kailangang magbayad ng residence tax (exempted sa pagbabayad nito) na may mga anak na 0~2 taong gulang ang edad ay magiging libre sa bayarin. (Mayroong limit para sa mga pasilidad na hindi sertipikado)

Mga nilalaman ng konsultasyon

幼稚園、保育所

Sagot

日本の幼稚園は小学校入学までの希望する子供を保育します。3才から入園の3年保育、4才から入園の2年保育、5才から入園の1年保育があります。公立私立共に保育料が必要です。
入園の問い合わせ
 • 公立幼稚園:各市町村教育委員会まで
 • 私立幼稚園:直接各園まで
保育所は両親が働いているなどで保育に欠ける0才から小学校入学までの子供を保育します。公立の保育所では、子供の年齢、保護者の所得に応じて保育料が必要です。
入所問い合わせ
各市町村児童福祉担当課まで

Mga nilalaman ng konsultasyon

教育制度

Sagot

日本での教育制度は基本的に、小学校6年間、中学校3年間、高等学校3年間、短期大学2年間、大学4年間となっています。

Mga nilalaman ng konsultasyon

小学校、中学校

Sagot

日本国内に住所を有する外国人の子供は、日本の小中学校に就学する義務を負うものではありませんが、希望する場合は就学することができます。公立小中学校は授業料はいりませんが、教材費などは必要です。
就学の問い合わせ
 • 公立小中学校への就学:各市町村教育委員会
 • 私立小中学校への就学:直接、各小中学校

Mga nilalaman ng konsultasyon

中学卒業後の進路

Sagot

「未来のための進路ガイダンス」資料(PDFファイル)

Mga nilalaman ng konsultasyon

高校の入学

Sagot

一般の日本の高校へ入学するためには、入学試験に合格しなければなりません。
応募資格
年齢が入学しようとする年の4月1日までに15才に達していること。 原則として、外国で9年間の学校教育を終了しているか、日本の中学校を卒業、又は卒業見込であること。
入学の問い合わせ
滋賀県教育委員会事務局 : 077-528-4573

Mga nilalaman ng konsultasyon

大学の入学

Sagot

一般の日本の大学へ入学するためには、入学試験に合格しなければなりません。 国公立大学の入学試験は、大学入試センターとそれぞれの大学によって行われる試験があります。 日本のほとんどの私立大学は個々に入学試験を行っています。

Mga nilalaman ng konsultasyon

日本留学総合ガイド

Sagot

外務省でウェブサイトを公開しています。