Mga nilalaman ng konsultasyon

滋賀県内の外国語で対応可能な医療機関について

Sagot

滋賀県内の外国語で対応可能な医療機関リストは、以下のサイトをご覧ください。

Mga nilalaman ng konsultasyon

Impormasyon ukol sa mga ospital at klinika sa Shiga

Sagot

Bisitahin ang Shiga Prefecture Medical Information website.
Mga wikang suportado: Ingles, Koreano, Intsik

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Kasong Emerhensya

Sagot

Tumawag sa numerong 119 para sa ambulansya (“Kyukyusha onegaishimasu”) at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon nang malinaw at mahinahon.
  • Sabihin na ito ay isang emerhensya (Tandaan na ang 119 ay gamit rin para sa sunog.)
  • Lugar
  • Uri ng emerhensya: sakit o pinsala
  • Bilang, kasarian at edad ng pasyente (matanda, bata o sanggol)
  • Gaano kalubha ang pinsala o sakit

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagsusuri at Pagsangguni ukol sa AIDS

Sagot

Ang mga nag-aalala sa posibleng pagkahawa ng sakit na HIV/AIDS ay hinihikayat na sumailalim sa isang antibody test sa isang pampublikong health center. Hindi kailangang ibigay ang pangalan sa pagsusuri at pagsangguni at madalas na ito ay ginagawa nang walang bayad. Bukod pa rito, ang Health Promotion Division ng pamahalaan ng Shiga ay may isang pribadong linya para sa pagsangguni sa telepono o personal na pagsangguni ukol sa AIDS.
Numero ng telepono para sa pagsangguni sa AIDS
  • 077-524-0051
  • Oras ng pagsangguni: 9:00 to 12:00 tuwing Lunes at Miyerkules

Mga nilalaman ng konsultasyon

Sistema ng Segurong Pangkalusugan (Health Insurance)

Sagot

Ang programa sa segurong pangkalusugan ng Japan ay maaaring hatiin sa Employees’ Health Insurance at sa National Health Insurance. Ang mga dayuhang mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang maging kasapi ng isa sa mga programang ito ng seguro, na kung saan matatanggap ng nakaseguro at ng kaniyang mga dependyente ang mga benepisyong medikal para sa pagpapagamot ng sakit o kapinsalaan.
Employees’ Health Insurance
Ang mga empleyadong nagtatrabaho ng full-time ay kusang ipinapasok bilang kasapi sa health insurance ng kanilang kumpanya. Sa ilalim ng programang ito, ang nakaseguro at ang kanilang mga dependyente ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinakalkula batay sa kinikita ng nakaseguro. Ang kalahati ng bayad sa seguro ay babayaran niya at ang kalahati ay babayaran ng kanyang kumpanya.
Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
  • Iba pang benepisyo: Benepisyo sa pagkakasakit at pinsala, lump-sum allowance para sa panganganak at pag-aalaga ng bata, benepisyo sa panganganak, atbp.
National Health Insurance
Ang mga hindi nasasakop ng employees’ health insurance at mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang sumapi sa national health insurance sa munisipyong sumasakop sa kanilang tinitirhan. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinukuwenta taun-taon, batay sa kinikita ng buong pamilya, sa halaga ng buwis sa ari-arian (fixed property tax), at sa bilang ng miyembro ng pamilya.
Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
  • Iba pang benepisyo: Lump-sum allowance sa panganganak, kompensasyon para sa mataas na halaga ng pagpapagamot, gastos sa pagpapalibing (babayaran sa kaso ng pagkamatay ng nakaseguro)
  • Kailangang ipakita ang katunayan ng seguro (health insurance certificate) sa reception counter kapag magpapagamot sa isang ospital o klinika.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ukol sa mga ospital at klinika

Sagot

Ang oras ng pagkonsulta para sa mga outpatient ay iba’t-iba, subalit maraming pagamutan ang bukas tuwing umaga sa mga karaniwang araw at sarado tuwing Linggo at piyesta opisyal.