Ang revenue stamp ng prepektura ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa bayad sa entrance examination ng pampublikong high school sa Shiga ay mabibili rin sa araw ng Linggo.

Ang revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa pasaporte at ang national revenue stamp (“shunyu inshi”) ay mabibili sa karaniwang mga araw at sa araw ng Linggo sa opisina ng SIA. (Sarado tuwing Sabado at piyesta opisyal.)
<Uri ng selyong mabibili>
Revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) : (4 na uri) ¥1,000, ¥500, ¥300, ¥200
National revenue stamp (“shunyu inshi”) : (8 uri) ¥10,000, ¥5,000, ¥4,000, ¥2,000, ¥1,000, ¥500, ¥200, ¥100
※ Ang Shiga prefectural revenue stamp (“shunyu shoshi”) para sa aplikasyon sa full-time high school (katumbas ng halagang ¥2,200) ay maaaring mabili sa mga araw maliban sa Sabado at piyesta opisyal.

Ukol sa petsa kung kailan mabibili ang revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa aplikasyon sa part-time high school (halagang¥950)

Batay sa panahon ng aplikasyon para sa entrance examination sa pampublikong high school sa Shiga, ang revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa aplikasyon sa part-time high school (halagang¥950) ay ibebenta sa SIA ng accounting office ng prepektura sa sumusunod na 2 araw lamang.

Mga petsang mabibili ang revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa aplikasyon sa part-time high school
① Enero 21 (Lin)
② Peb. 11 (Lin)
※ Bigyang-pansin po lamang na ang revenue stamp ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa aplikasyon sa part-time high school (halagang¥950) ay maaari lamang mabili sa 2 araw na nakasaad sa itaas.
Lugar
Opisina ng Shiga Intercultural Association for Globalization (SIA) / United Nations Association of Japan
Piazza Omi 2F, 1-1-20 Nionohama, Otsu City
TEL: 077-526-0931
Oras na bukas
Mula 8:30~5:15 pm sa 2 araw na ito.