Sa kasalukuyan,ang Lupon ng Edukasyon sa Lalawigan ng Shiga ay nagsasagawa ng survey para sa mag aaral 【sa panggabing klase sa JHS]。
Upang maiparating sa lahat lumikha ng mga palatanungan hango sa 8 Wika、【Hapon(may kalakip na salin-letra)、[Bersyon sa Portuges、Wikang Espanyol, Wikang Tagalog、Wikang Vietnam、Wikang Indonesia、Wikang Tsina、Bersyon sa Inglis】Pinagtulungan pong likhain ito ng aming samahan。Mangyaring gamitin po ito。

Palugit na araw sa pagsagot

Hanggang sa katapusan ng Disyembre 2019

Lugar ng koleksiyon ng Palatanungan

  • Ihulog sa kahon ng koleksiyon na nakalagay sa tanggapan ng Lupon ng Edukasyon sa Munisipalidad,o sa tanggapan ng kahon koleksyiyon sa Tanggapan ng Asosasyon pang Internasyunal 。
  • Magpadala ng Fax saLupon ng Edukasyon sa lalawigan ng Shiiga 。 FAX: 077-528-4953
  • Kung kailangan ng suporta sa wika, makipag-ugnyan lamang sa『Sentro ng Impormasyon para sa mga dayuhang residente ng Shiga』。Email: mimitaro@s-i-a.or.jp