Mga nilalaman ng konsultasyon

Pinalawak na bagong sistema ng suportang-pinansiyal para sa mas mataas na edukasyon .

Sagot

Simula Abril 2020, ipapatupad ang sistemang suportang-pinansiyal na naglalayong mabigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy na makapag aral sa mga Unibersidad (daigaku), Kolehiyo (tanki daigaku). Pang teknikal na paaralan at paaralan pang bokasyonal , anuman ang pang-ekonomiyang sitwasyon ng pamilya.

Mga uri ng paaralan na susuportahan

Daigaku, tanki daigaku,kōtō senmon gakkō, senmon gakkō Mga Unibersidad(daigaku). kolehiyo (tanki-daigaku). Pang-Teknikal na kolehiyo (Koutou Senmon Gakkou) .Bokasyonal na paaralan ( Senmon Gakkou).

sinusuportahan

 1. Sistema ng pagbabawas / pagkalibre sa bayarin (bayad sa Pagpasok/ Matrikula)
 2.  (Ibinabatay ang halaga depende sa klase ng paaralan, pribado at pampubliko.)
 3. Mga uri ng pagbigay sa pinalawak na mga scholarship
 • Ibinibigay sa bawat mag-aaral ng Japan Student Services Organization
 • 
 • Upang matugunan ang mga gastusin na kinakailangan sa pamumuhay ng isang mag-aaral

 • (Ang halaga ng scholarship ay naiiba sa pagitan ng mga mag-aaral na nakatira sariling bahay at sa mga hindi nakatira sa sariling bahay .)

Ang mga mag-aaral na naangkop sa suporta

Ang mga sambahayan na ibinukod ng buwis at mga mag aaral na may kaprehong sitwasyon na sambahayan.
( Naangkop para sa mga mag-aaral na nakatala (papasok) nitong 2020 (kasama na ang mga mag-aaral sa kasalukuyan)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Hakbang sa Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral

Sagot

~Ang pagsumite ng My Number ay kakailanganin na simula Abril 2019~

Ngayon ay kailangan nang isumite ang My Number kapag mag-aaplay para sa “Suportang Pondo para sa Tuition sa High School,” “Karagdagang Pondo sa Pagpapaaral,” at “Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral ng mga Mag-aaral ng mga Paaralan para sa mga may Espesyal na Pangangailangan.”

◆Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Koutou gakkou tou shugaku shien kin)

 • Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Koutou gakkou tou shugaku shien kin)
 • Para sa mga modelong sambahayan na may taunang kita na mas mababa sa JPY 9.1 milyon (Ang kabuuan ng prefectural tax at municipal tax (base sa suweldo) ay dapat mas mababa sa JPY 507,000)
 • Mag-aplay sa paaralan kung saan papapasukin ang mag-aaral.
 • Ang suportang pondo para sa tuition ay tatanggapin ng paaralan at hindi ibibigay sa mga magulang o mga tagapag-alaga (Maaaring maiba ang proseso depende sa pamamalakad sa mga pribadong paaralan).
☛Mga Hakbang sa Suportang Pondo para sa Tuition sa High School (Multilingual)
         

◆ Karagdagang Pondo sa Pagpapaaral (Koukousei tou shougaku kyuufukin)

(Karagdagang Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral para sa mga Mag-aaral sa High School)
 • Isang sistema ng pagbibigay tulong-pinansyal sa mga bayarin maliban sa tution ng high school (Hindi kailangang ibalik ang bayad).
 • Para sa mga sambahayan na hindi nasasakop sa pagbabayad ng prefectural at municipal tax (base sa suweldo)
 • Dapat ay mag-aplay ang mga magulang o mga tagapag-alaga sa munisipyong kanilang tinitirhan (Mag-aplay sa paaralan kung papasok ang mag-aaral sa isang paaralan sa Shiga Prefecture).
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ang karaniwang tatanggap sa tulong-pinansyal (Maaaring maiba ang proseso depende sa pamamalakad sa mga pribadong paaralan).
 • 
Info:Suportang Pondo para sa Tuition sa High School at Karagdagang Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral para sa mga Mag-aaral sa High School
(Mga pampublikong paaralan) High School Education Section, Shiga Prefecture Board of Education ℡ 077-528-4587
(Mga pribadong paaralan) Private Schools & Universities Promotion Section, Shiga Prefecture General Affairs Department ℡ 077-528-3271

◆ Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral ng mga Mag-aaral ng mga Paaralan para sa mga may Espesyal na Pangangailangan (Tokubetsu shien gakkou no jidouseito ni taisuru shugaku shorei-hi)

 • Isang sistemang nagbibigay ng bahagi o kabuuang tulong-pinansyal para sa pagpapaaral sa mga paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan, alinsunod sa laki ng suweldo ng sambahayan.
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ng mga mag-aaral na pumapasok sa isang paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan ay maaaring tumanggap ng benepisyong ito.
 • Mag-aplay sa paaralan kung saan papapasukin ang mag-aaral.
 • Ang mga magulang o mga tagapag-alaga ang karaniwang tatanggap sa tulong-pinansyal sa pagpapaaral.
Info:Special Educational Support, Shiga Prefecture Board of Education ℡ 077-528-4641
 *Ang mga numerong nakalista rito ay nagbibigay lamang ng suporta sa wikang Hapon.

Ano ang My Number?

 • Ang My Number ay isang 12-digit na numero na ibinibigay sa bawat rehistradong residente sa Japan.
 • Maaaring kumpirmahin sa Certificate of Items Stated in Resident Register ang iyong My Number Card, My Number Notification Card, at My Number.
 • Tumungo sa iyong lokal na munisipyo kung sakaling mawala ang iyong My Number Card o My Number Notification Card.
☛My Number (Multilingual)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Grupo sa Pag-aaral at Paglilibang ng mga Bata

Sagot

Pangalan ng Samahan: Kodomo no tame no Nihongo Kyoshitsu (Silid-aralan sa pag-aaral ng Nihongo para sa mga bata)
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, suporta bago pumasok sa elementarya, suporta sa paglalaro (mula 4 na taon~ika-6 na baitang sa elem.)
  Lugar: Nagahama City, Nagahama Int’l. Cultural Friendship House GEO
  Araw / Oras : Sabado 3:00 pm-4:00 pm
  Para sa impormasyon: Nagahama Int’l. Friendship Association (NIFA)
      ℡: 0749-63-4400
      nifa_info@ybb.ne.jp
Pangalan ng Samahan: Hikone UNESCO Assoc. (Silid-aralan ng mga bata sa pag-aaral ng Nihongo)
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, pag-aaral ng Nihongo
  Lugar: University Satellite Plaza Hikone (Al Plaza Hikone 6th F)
  Araw / Oras : Linggo 10:00 am~4:00 pm
  Para sa impormasyon: Hikone UNESCO Association
      ℡:0749-24-7974
Pangalan ng Samahan: World Amigo Club
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, pagtuturo ng Nihongo, isang lugar kung saan maaaring mamalagi ang mga bata
  Lugar: Omihachiman City, Kaneda Community Center
  Araw / Oras : Sabado 10:00 am~12:00 nn, bakasyon sa tag-init, (4 beses) bakasyon sa taglamig (1 beses)
  Para sa impormasyon: ℡:080-3834-8095
      world.amigo.club@gmail.com
Pangalan ng Samahan: Kan-chan no chiisana ie (“Ang Munting Tahanan ni Kan”)
  Detalye: Sanggunian ukol sa pag-aaral, suporta sa pag-aaral
  Lugar: Omihachiman City, Kan-chan no chiisana ie
  Araw / Oras : Makipag-ugnayan ukol sa araw / oras
  Para sa impormasyon: ℡:090-3708-3315
      srmq61299@nike.eonet.ne.jp
Pangalan ng Samahan: Higashiomi Amigo Kyoshitsu (Silid-aralan ng Amigo)
  Detalye: Pag-aaral ng Nihongo, suporta sa pag-aaral, kultura ng Hapon
  Lugar: Higashiomi City, Heartpia, Yokaichi
  Araw / Oras : Sabado 2:00 pm-4:00 pm
  Para sa impormasyon: Higashiomi City Board of Educ. Lifelong Learning Division Higashiomi School Support Regional Headquarters
      ℡: 0748-24-5672
Pangalan ng Samahan: Silid-aralan para sa pag-aaral ng wika ng Timog Amerika: Camino Kyoshitsu, Caminho Kyoshitsu
  Detalye:
  Pag-aaral ng katutubong wika:
  1. Salitang Kastila
  2. Portuges
  Lugar: Konan City, Mito Machizukuri Center
  Araw / Oras :
  1.Sabado 10:30-12:00
  2.Sabado 9:30-11:30、11:30-13:00
  Para sa impormasyon: Konan International Association
      ℡: 0748-71-4332
Pangalan ng Samahan: Camiyando
  Detalye: Pag-aaral ng Nihongo, suporta sa pag-aaral
  Lugar: Konan City, ERUDI
  Araw / Oras : Lunes, Miyerkules 7:00 pm-9:00 pm
  Para sa impormasyon: ℡:090-1338-3350(Mr. Kise)
Pangalan ng Samahan: Hiyori-terakoya Otsu
  Detalye: Suporta sa pag-aaral, mga hakbangin para sa pagkuha ng entrance examination
  Lugar: Otsu City, Seta Community Ctr. 2F
  Araw / Oras : Sabado 10:00 am-12:00 nn
  Para sa impormasyon: hiyori_o2@yahoo.co.jp
Pangalan ng Grupo:Pinagsasama-samang pag aaral ng maraming kultura Half half(Silid-aralang sumusuporta para sa mga mag aaral na may dayuhang lahi)
  Mga Nilalaman: Suporta sa pag-aaral
  Lugar: Tekiō kyōiku kyōshitsu hāfusuteppu (yūgengaisha Ihoujin)
    1-18-14 Ogaya, Otsu-shi 3F Hongo Building 
  Panahon: Tuwing Sabado sa buwan ng Agosto 18: 00- (1-2 oras)
  Bayad: Libre
  Makipag-ugnayan sa: ihoujin63@gmail.com (Kay Ogi San, kinatawan ng half step)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pondo para sa edukasyon

Sagot

Nakahanda na ba ang pondo para sa pagpasok sa paaralan ng inyong mga anak? Kapag kulang ang pondo para sa pag-aaral, maaaring makahiram ng pera sa pamamagitan ng paggamit sa mga sumusunod na sistema bukod pa sa paghiram sa bangko.
(Karaniwang nasasakop dito ang mga permanenteng residente, asawa o anak ng Hapon, asawa o anak ng permanenteng residente, pang-matagalang residente)
▲Sa paggamit ng loan at scholarship, gumawa ng isang plano na kung saan kayo ay hindi mahihirapan sa gagawing pagbabayad nito! 

Mga nilalaman ng konsultasyon

Scholarships

Sagot

Bagama’t ang pangangalap ng mga scholar sa bawat unibersidad ay karaniwang ginagawa tuwing Abril o Mayo pagkatapos ng pasukan, mayroon ring mga unibersidad na nangangalap para sa reservation scholarship bago ang enrollment. Sa dahilang ito, dapat na maagang mangalap ng mga impormasyon ukol sa scholarship kung nakapagpasiya na sa nais na pasukang paaralan.
Ang sistemang tulong –pinansiyal( Iskolar) para sa pag aaral ay malawakang nahahati sa (1) Scholarship mula sa Japan Student Services Organization(JASSO) (2) Scholarship na itinatag ng bawat Unibersidad (3) Scholarship mula sa mga pribadong kumpanya at mga samahan(foundation) (4) Scholarship mula sa mga lokal na pamahalaan Mayroon iba’t ibang kondisyon sa pangangalap at kondisyon sa pagtanggap ng scholarship ngunit ang kakayahan sa pag aaral at ang pang-ekomiyang sitwasyon ng sambahayan ang magiging pamantayan para sa pagsusuri .. Mayroong dalawang uri ng mga scholarship: "mga benepisyo" na hindi na kailangan pang bayaran at "pautang" na nangangailangan ng pagbabayad.bilang karagdagan may mga kaso kung saan hindi posibleng makatanggap ng dobleng scholarship, mangyari po lamang mangalap ng mga impormasyon sa kagawaran ng edukasyon o website ng paaralan.
*Maaaring may mga paghihigpit sa katayuan ng paninirahan.

Samahang nagbibigay serbisyo sa mga mag aaral sa Japan (JASSO)

[Naangkop para sa mga mag aaral na nasa ] Mas mataas na edukasyon, Unibersidad, kolehiyo, Pang-teknikal na kolehiyo, mga paaralang bokasyonal at (pang dalubhasang mga kurso)
Sa Japan Student Services Organization (JASSO), bukod sa mga scholarship na may interes at walang interes (“loan-based”), mayroon ring mga scholarship na hindi kailangang bayaran (“grant-type”) para sa mga natatanging estudyante na may mahirap na kalagayang pang-ekonomiya.
[Makipag-ugnay・Sanggunian] Samahang nagbibigay serbisyo sa mga estudyante sa Japan (JASSO)
*Benepisyo・Pautang

Jichitai no Shougakukin (Mga iskolar ng local na pamahalaan

[Naakop na makakatanggap] Ang mga target ay magkakaiba
[Makipag-ugnay・Sanggunian] Tanggapan ng munisipalidad (ang ilang mga munisipalidad ay walang mga ipinapatupad na scholarship .
*Benepisyo・Pautang

Shimbun Shougakukin(Scholarship ng Pahayagan)

[Naaangkop na makakatanggap] Mag aaral na nagtratrabaho sa mga pahayagan(Newspaper)
[Makipag -ugnay・Sanggunian] Sa bawat kompanya ng pahayagan
*Benepisyo・Pautang

(Koutsu Iji Ikuekai)Scholarship Para sa mga mag aaral na naulila dahil sa pang-trapikong aksidente .

[Naangkop na makakatanggap] Mga mag-aaral na may mabibigat na kapansanan ang mga magulang at mga naulila ng aksidente sa trapiko
[Makipag-ugnay. Sanggunian] Koutsu Iji Ikueka Shougakukin
*Benepisyo

Nihon Kyouiku Koumuin Kousaikai

[Target na Mag aaral] Mas mataas na edukasyon・Unibersidad・Pang-teknikal na kolehiyo ,Pang-bokasyunal at Pang-dalubhasang mga kurso.
[Makipag-ugnay・Sanggunian] Sangay ng Shiga  TEL: 077-526-1356 
*Benepisyo・Pautang 

Tsuboi Ichiro ・Jinko Gakusei Shien Program

[Target na mag aaral] Mga mag aaral sa Unibersidad(na nasa pang 3 taon o mas mataasa pa)mga mag aaral na nasa mas mataas na edukasyon at ( may balak pang pumasok)mga refugees,Mga anak/apo na may dugong hapon,Mga may permanenting visa at sa mga nagbabalik na mga tsino /> [Makipag-ugnay・Sanggunian] Tanggapan ng kapakanan Panglipunan(Shafu)Support 21 TEL:03-5449-1331
*Benepisyo

PP Shougakukin/h4> [Naangkop na makakatanggap] Nasyonalidad ay Hapon、Permanenteng Residente,Espesyal na Permanenteng Residente、
[Makipag-ugnay・Sanggunian] Tanggapan ng Kapakanan Panglipunan(Shafuku)Support 21 TEL:03-5449-1331
*Benepisyo

Biwako Shougakukin

[Naangkop na makakatanggap] Mga Internasyunal na dayuhang mag aaral ng Shiga
[Makipag-ugnay・Sanggunian] (Pampublikong Interes)Shiga Intercultural Association for Globalization TEL:077-526-0931
*Benepisyo 

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ang Sistema ng pautang na pondo pang edukasyon, pautang na pera pang edukasyon

Sagot

* Maaaring may mga paghihigpit sa iyong katayuan sa paninirahan. Suriing mabuti ang halaga ng interes, panahon ng pagbabayad, atbp bago manghiram.

Pautang na pundong pang- edukasyon mula sa tanggapan ng kapakanan ng pamumuhay (perang suporta para sa edukasyon

[Naangkop na makakatanggap] Mga Sambahayan na may mababang kita
[Makipag-ugnay / Sanggunian] Shiga Prefecture Council of Social Welfare  TEL:077-567-3903
* * Walang interes

Scholarship para sa mga solong magulang na sambahayan,Scholarship para sa mga biyudo/biyudang magulang , pautang para sa mga gastusin sa pag aaral

[Naangkop na makakatanggap] Solong Magulang na Ama, na Ina na sambahayan
[[Makipag-ugnay /Sanggunian]
Kagawaran sa pangangalaga ng Kalusugan at Serbisyong Medikal ,Kawani ng Pambata at Pangkabataan,Lalawigan ng Shiga TEL: 077-528-3554 Sangay ng Tahanang Pangkabataan lunsod ng Otsu TEL: 077-528-2686
Sangay ng Pangkabataan at Pampamilya ng mga residente ng lunsod ng Otsu , TEL:077-528-2686
* Walang interes

Pangkalahatang pautang pang-edukasyon Pambansang pautang pang- edukasyon

[[Makipag-ugnay / Sanggunian]Japan Finance Corporatio
all Center ng Pang –edukasyon TEL: 0570-008656 TEL:0570-008656
*May interes

Pautang Pang- edukasyon ng bangko

[Makipag-ugnay / Sanggunian] Mga Bangko (Nag-iiba ang halaga ng mga interes)depende sa bangko.
*May interes

Mga nilalaman ng konsultasyon

Enrollment Allowance

Sagot

Japan Finance Corporation (Nihon seisaku kinyuu kouko) National Education Loan
  (Ang haba ng pag-aaral ay karaniwang 6 na buwan o higit pa, pasilidad sa pag-aaral para sa mga nakatapos ng junior high school o higit pa).
 • Panahon ng pagbabayad: sa oras na ito ay kailanganin
 • Interes: mayroon
 • Para sa mga katanungan: National Education Loan ℡ 0570-008656
 • Japan Finance Corporation National Education Loan
Japan Student Services Organization (JASSO) (Nihon gakusei shien kikou)
Natatanging pagdaragdag sa student loan sa oras ng pagpasok sa paaralan (enrollment).
  Pinahihiram na buong halaga (“lump sum”) bilang karagdagan sa student loan sa buwan nang pagpasok sa paaralan. Para sa mga nag-apply sa “National Education Loan” subalit hindi nakakuha nito. (university, junior college, vocational school, atbp.)
 • Panahon ng pagbabayad: pagkatapos ng enrollment
 • Interes: mayroon
 • Para sa mga katanungan: Sa pinapasukang senior high school o sa paaralan kung saan nagtapos
 • JASSONatatanging pagdaragdag sa student loan sa oras ng pagpasok sa paaralan
Labor Bank or Workers’ Credit Union (roudou kinko or roukin)
Isang sistema ng pagpapahiram ng pera para sa kinakailangang pondo sa oras ng pagpasok sa paaralan
Prefecture Social Welfare Council of Municipalities,
Pondo para sa Kagalingan ng Pamumuhay, Panggastos sa Paghahanda sa Pagpasok sa Paaralan
Prefecture (Ang mga residente ng Otsu ay dapat na mag-apply sa Otsu City)
Pamilyang walang ama, Pamilyang walang ina, Widow’s Welfare Fund Loan

Mga nilalaman ng konsultasyon

Sertipikadong childcare center

Sagot

Mga pasilidad na pinagsama ang mga tungkulin ng sertipikadong childcare center, kindergarten at nursery, nahahati sa 3 kategorya, at magkakaiba ang aplikasyon para sa bawat isa.
 1. Sa mga batang 3 taon at pataas na nagnanais ng pag-aaral hanggang tanghali → mag-apply ng direkta sa paaralan.
 2. Sa mga batang 3 taon at pataas, na nagnanais ng karagdagang oras ng pag-aalaga hanggang sa gabi, bukod pa sa oras ng pag-aaral → mag-apply sa inyong munisipyo.
 3. Kung nais na magpaalaga ng bata mula 0 hanggang 3 taong gulang → mag-apply sa inyong munisipyo.
*Simula Oktubre, 2019, ang bayarin sa kindergarten, nursery at mga sertipikadong childcare center para sa lahat ng batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang ay magiging libre. Ang mga pamilyang hindi kailangang magbayad ng residence tax (exempted sa pagbabayad nito) na may mga anak na 0~2 taong gulang ang edad ay magiging libre sa bayarin. (Mayroong limit para sa mga pasilidad na hindi sertipikado)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Kindergarten, nursery school

Sagot

Ang mga kindergartens sa Japan ay nag-aalaga ng mga batang nais pumasok sa elementarya. Mayroong 3 klase ng pag-papaaalaga sa mga bata gaya ng mula sa pang 3 taong gulang sa pang 3 taon na pagpapaalaga mula 4 taong gulang na bata sa pang 2 taon na pagpapaalaga ,mula 5 taong gulang na bata sa pang 1 na taon na pagpapaalaga. parehong may bayad ang pag papaalaga sa Pampubliko at Pampribadong paalagaan.
Katanungan tungkol sa pagpasok
 • Mga pampublikong kindergarten: hanggang sa bawat munisipal na lupon ng edukasyon
 • Pribadong kindergarten: direkta sa bawat paaralan
Ang mga paaralan ng nursery ay nag aalaga ng mga batang nagtratrabaho ang mga magulang mula sa mga batang 0 taon gulang hanggang sa pagpasok sa elementarya. Sa pampublikong paalagaan may bayad ang pagpapaalaga depende sa edad ng bata at kita ng mga magulang.
Para sa mga katanungan sa pagpasok
Sa bawat munisipalidad sa seksyon ng kapakanang pambata

Mga nilalaman ng konsultasyon

Sistema ng edukasyon

Sagot

Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay karaniwang 6 na taon sa elementarya, 3 taon para sa junior high school, 3 taon para sa senior high school, 2 taon sa junior college, at 4 na taon sa kolehiyo.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Elementarya, Junior high school,

Sagot

Ang mga dayuhang bata na may address sa Japan ay hindi obligado na pumasok sa elementarya at junior high school sa Japan, ngunit kung nagnanais na pumasok maaring silang makapsok . Ang mga pampublikong elementarya at junior high school ay hindi nangangailangan ng matrikula, ngunit nangangailangan ng bayad sa mga materyales at materyales.
Pagtatanong ukol sa pagpasok ng paaralan
 • Bumisita sa pampublikong elementarya at junior high school: Lupon ng Edukasyon ng bawat munisipyo
 • Pag-aaral sa pribadong elementarya at junior high school: direkta sa bawat elementarya at junior high school

Mga nilalaman ng konsultasyon

Karera pagkatapos ng pagtatapos sa junior high school

Sagot

「Gabay sa Pagpili ng Kurso Tungo sa Kinabukasan」mga dokumento(PDFファイル)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagpasok (Pag-enrol ) ng high school

Sagot

Upang makapasok sa isang pangkalahatang Japanese high school, dapat kang pumasa sa pagsusuri sa pasukan.
Karapat-dapat para sa aplikasyon
.Kung nais makapasok kinakailangan hindi baba sa 15 taon gulang ang edad sa Abril 1 sa taong ding yaon. Ayon sa panukalang batas kinakailangan nakumpleto ang 9 na taon na edukayoon sa pag aaral sa dayuhang bansa..nagtapos o inaasahang magtatapos sa isang junior high school sa Japan.
Mga katanungan tungkol sa Pagpasok(pag-enroll
Lupon ng Edukasyon, Lalawigan ng Shiga: 077-528-4573

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagpasok ng unibersidad

Sagot

Upang makapasok sa isang pangkalahatang unibersidad ng Japan kailangan mong pumasa sa pagsusuri sa pasukan. ang mga pagsusuri sa pasukan ng pambansa at pampublikong unibersidad ay isinasagawa ng sentro ng pagsusuri sa pagpasok sa unibersidad at bawat unibersidad. Karamihan sa mga pribadong unibersidad sa Japan ay may mga indibidwal na pagsusuri sa pasukan.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Komprehensibong Gabay Para sa pag aaral sa Japan.

Sagot

Ang website ay nailathala ng Ministro para sa pakikipag-ugnay sa ibang bansa ( Ministry of Foreign Affairs)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa mas mataas na edukasyon

Sagot

Pagkatapos magtapos ng hayskul, may iba't ibang paraan upang magpatuloy sa mas mataas na edukasyon, tulad ng 4 na taong kurso sa unibersidad, 2 o kaya’y 3-taong kolehiyo, at sa pang- bokasyonal na paaralan.Ang mga institusyong pang-edukasyon, ay mayroong mga pambansa , mga pampubliko at pang-pribado at mga mapagpipiliang mga pangdalubhasang institusyon. Maaari ka ring maglipat sa isang paaralan mula sa isang junior college o bokasyonal na paaralan patungo sa unibersidad, o magpatala sa dalawang paaralan.
Ang mga Kwalipikasyon sa pagpasok sa Unibersidad ay karaniwang katumbas ng hayskul sa Japan o nakapagtapos sa itinalagang banyagang paaralan na kumpleto sa kabubuang 12 na taong kurso na edukasyon na katumbas ng hayskul sa Japan.bilang karagdagan kung nakapagtapos ka sa isang banyagang paaralan o may kurikulum na mas mababa sa 12 taon,maari mong :mangyaring suriin ang website ng MEXT para sa mga detalye.
 1. nakapasa sa pagsusulit sa kwalipikasyon sa hayskul.
  /a>
 2. 1. Kung nagmula ka sa isang bansa na may 12 o higit pang mga taon ng pangunahin at sekundaryong edukasyon: Nasa isang banyagang paaralan ka ng 12 o higit pang mga taon ng pang-elementarya o sekundaryong paaralan, o naipasa ang katumbas na pagsusulit sa kwalipikasyon.
 3. Para sa mga nagmula sa isang bansa na may mas mababa sa 12 taon ng pangunahin at sekundaryong edukasyon: sa isang dayuhang bansa, nakumpleto ang isang programa sa paaralan na naaayon sa isang mataas na paaralan, o nakapasa sa isang pang-akademikong sertipikasyon na pagsusulit na katumbas ng pagtatapos ng high school + isang programa ng paghahanda sa edukasyon na hinirang ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, Isports, Agham at Teknolohiya. O kumpletuhin ang pagsasanay na kurso sa pasilidad na itinalaga ng kagawaran
  Kurso sa edukasyon ng paghahanda na itinalaga ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, Isport, Agham at Teknolohiya
  Pasilidad ng pagsasanay
 4. ★Bilang karagdagan, ang mga sumusunod na tao ay hindi limitado sa bilang ng mga taon ng pangunahin at sekundaryong edukasyon: ang mga nakakuha ng kwalipikasyon ng International Baccalaureate, kwalipikasyon ng Abitur, isinsagawa ng bawat Unibersidad ang pagsusuri ng kwalipikasyon sa pagpasok + 18 taon gulang at pataas.
Ang bayad sa matrikula para sa mas mataas na edukasyon ay nakasalalay depende sa Institusyon at larangan ng pag aaralan,gayundin kung mag aaral ka sa malayong lugar dapat mong isipin ang iyong mga gastusin sa upa sa Bahay at gastusin sa pamumuhay makabubuting mangalap ng mga Impormasyonpatungkol sa scholarship upang hindi ka mag alinlangan magpatuloy sa pag aaral dahil sa kahirapan sa buhay.