Mga nilalaman ng konsultasyon

Ang sinumang nakasalalay sa pamamagitan ng anumang sistema ng seguro sa pangkalusugan ay “limitado lamang para sa mga residente ng Japan.”

Sagot

Tungkol sa mga kinakailangan para sa pag–apruba sa mga nakasalalay (insured) sa pamamagitan ng anumang sistema ng seguro sa pangkalusugan (Sistema ng Pampublikong Medikal na Seguro) kung saan ang mga manggagawa ng alinmang kumpanya ay nakatala “Ayon sa tuntunin ang mga naninirahan sa Japan” ay idadagdag “bilang sinusuportahan/sinusustentuhan na naninirahan sa ibang bansa” ay tatanggalin simula sa Abril 2020. Subalit ang sinumang sinusuportahan/sinusustentuhan na hindi nakatira sa Japan ngunit pinahihintulutan bilang nakabase sa Japan (hal, ang sinumang tao na pumunta/nag aaral sa ibang bansa, ang sinumang miyembro ng pamilya na sinamahan ang mga sumusuporta na nagtratrabaho sa ibang bansa, mga temporariyong biyahero atbp. Kasama na ang mga (boluntaryong namamasyal) ay kikilalaning bukod sa mga kinakailanganning ito. Sa kabilang banda naman, ang sinumang bibisita sa japan na may medical-stay visa o kaya long-stay visa sa layunin mamasyal/maglibang (kahit na ang taong iyon ay may address sa Japan) ay hinndi papahintulutan bilang nakasalalay (insured) na sinusuportahan/sinusustentuhan ng anumang sistema ng seguro sa pangkalusugan.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagsangguni ukol sa pensiyon

Sagot

 • “Nenkin Dial” 
  ℡ 0570-05-1165  IP / PHS: ℡ 03-6700-1165
 • Kusatsu Machikado no Nenkin Soudan Center( 1-1-50 Shibukawa, Kusatsu City )
  ℡ 077-564-4311
 • Otsu Pension Office(13-5 Uchidehama, Otsu City)
  ℡ 077-521-1789
 • Kusatsu Pension Office (1-16-35 Nishi Shibukawa, Kusatsu City)
  ℡ 077-567-2220
 • Hikone Pension Office (169-6 Tomachi, Hikone City)
  ℡ 0749-23-1114
 • Impormasyon sa pensiyon sa iba’t-ibang wika

Mga nilalaman ng konsultasyon

Lump-sum withdrawal payments (dattai ichijikin) – Hindi man kwalipikadong makatanggap ng pampublikong pensiyon, maaaring makakuha ng sumusunod sa mga pagkakataong tulad ng pagbalik sa sariling bansa:

Sagot

Kapag nawala ang karapatan sa pagiging miyembro sa National Pension o sa Employees’ Pension ng mga taong hindi Hapon ang nasyonalidad at sila ay umalis ng Japan, maaari silang magpasa ng kahilingan para sa lump-sum withdrawal payment sa loob ng 2 taon mula sa petsang mawala ang kanilang tirahan (address) sa Japan. Ang mga dayuhang babalik sa kanilang bansa ay maaaring makakuha ng kanilang lump-sum withdrawal payment kung sila ay nakapagbayad ng pensiyon sa loob ng 6 na buwan o higit pa.
  ! Ang mga may “eligibility period” na 10 taon o higit pa ay hindi maaaring tumanggap ng lump-sum withdrawal payment.
  !Sa pagkuha ng lump-sum withdrawal payment, ang panahon ng pagbabayad na siyang batayan sa pagkalkula ng makukuhang halaga nito ay mawawalang-bisa bilang panahon ng pagiging miyembro sa pensiyon, kaya’t pag-aralan munang mabuti bago mag-apply sa pagkuha ng lump-sum withdrawal payment.
  !Maaari nang magpasa ng aplikasyon para sa lump-sum withdrawal payment habang naninirahan pa sa Japan.
  !Sisingilin ang 20% na withholding income tax para sa Employees’ Pension Insurance. Upang maisagawa ang kahilingan para sa pagbabalik ng ibinayad (refund) na buwis, kailangang ipasa sa tax office ang “abiso sa pagtatalaga ng isang kinatawang tagapangasiwa sa buwis” o “notification of tax agent” (nouzei kanrinin todokede sho) bago lumabas ng bansang Japan.
  Para sa mga detalye: Lump-sum withdrawal payments (dattai ichijikin)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Suriin ang mga impormasyon ukol sa inyong sariling pensiyon!

Sagot

Matatanggap ang nenkin teikibin (“regular na pag-uulat ukol sa pensiyon”), isang beses sa bawat taon, sa buwan ng kapanganakan ng nakasegurong miyembro ng National Pension at ng Employees’ Pension upang makumpirma ang kanyang rekord. Hindi makakarating sa inyo ang nenkin teikibin kung ang nakasulat na tirahan sa abiso ay naiiba sa kasalukuyang tirahan, kaya’t ipagbigay- alam kung may pagbabago sa inyong address.
Para sa kumpirmasyon ng rekord ng inyong pensiyon:
Nenkin net
 “Nenkin teikibin”・”Nenkin net” ℡ 0570-058-555

★ Kumpirmahin pa rin sa pension office kahit na ang panahon ng pagbabayad ninyo ng pensiyon ay kulang sa 10 taon!

 • Tiyakin kung walang nakaligtaan o kung may pagkakamali. (May iba pa bang numero ng basic pension?: Halimbawa ay ang pagkakaroon ng 2 pension booklet. May iba pa bang pangalang nakarehistro?)
 • Siyasatin kung may maituturing na complementary coverage period o gassan taisho kikan. (Ang panahong ipinamalagi sa ibang bansa ng mga permanenteng residente at mga may nasyonalidad na Hapon ay isasama.)
 • ★ May sumusunod na mga pamamaraan upang mapunan ang kinakailangang panahon ng pagbabayad upang maging karapat- dapat sa pagtanggap ng pensiyon (qualifying period):

 • Boluntaryong maging miyembro sa National Pension mula 60 hanggang 65 taong gulang. (Maaaring maging miyembro ang mga ipinanganak bago ang Abril 1, 1965 hanggang sa edad na 70.)
 • Bayaran ang mga panahong hindi pa nababayaran na gamit ang “sistema ng pagpapaliban ng pagbabayad” ng National Pension. (Ang sistema ng 5 taong pagpapaliban ng pagbabayad ay maaaring magamit hanggang Setyembre 30, 2018.)
 • Mga nilalaman ng konsultasyon

  Kasunduan sa Panlipunang Seguridad (Social Security Agreement) (shakai hoshou kyoutei)

  Sagot

  Kung ang isang tao ay naging miyembro ng sistema ng pensiyon sa isang bansa na kasama sa “Kasunduan sa Panlipunang Seguridad” (“Social Security Agreement”) na pinagtibay kasama ng Japan, maaaring ituring ang panahon ng pagiging miyembro niya sa bansang ito bilang panahon ng pagiging miyembro sa sistema ng pensiyon sa Japan. Sa kasong ito, ang halaga ng pensiyong matatanggap sa Japan ay pagpapasiyahan ayon sa panahon ng ginawang pagbabayad ng pensiyon dito sa Japan.
  Bisitahin ang sumusunod na website upang matiyak ang mga bansang kasama sa kasunduan at nilalamang mga detalye para sa bawat bansang kasapi:→ nenkin.go.jp

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Old-age pension (rourei nenkin)

  Sagot

  Sa Old-age pension o “pensiyon para sa matatanda” (rourei nenkin), ang pensiyon na nagiging karaniwang batayan para sa lahat ng kasapi ay tinatawag na “Old-age basic pension” (rourei kiso nenkin). Ang kasapi sa National Pension o “pambansang pensiyon” (kokumin nenkin) ay makakatanggap lamang ng old-age basic pension, subalit ang mga kasapi sa Employees’ Pension o “pensiyon para sa mga empleyado” (kousei nenkin) ay madaragdagan pa bukod rito ng benepisyo buhat sa Employees’ Pension. Kung nakapagbayad ng old-age basic pension ng buong 40 taon hanggang sa edad na 60, matatanggap ang taunang kabuuang halagang ¥779,300 (taong 2017). Ang edad sa pagtanggap ng old-age pension ay tulad pa rin ng dati na mula 65 taong gulang, subalit kung nanaisin, ang pagkakaloob nito ay maaaring maging mas maaga o kaya naman ay ipagpaliban muna (early or delayed pension benefits). Sa sistema ng Employees’ Pension, makakatanggap ng natatanging kabayaran para sa old-age employees’ pension mula sa edad na 60 hanggang 65, kung aayon sa ilang kondisyon na tulad ng araw ng kapanganakan at kasarian.

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Ang panahong kinakailangan upang makatanggap ng pensiyon ay pinaikli sa 10 taon.

  Sagot

  Mula Agosto 1, 2017, ang panahon o tagal ng pagbabayad ng seguro na dati ay kinakailangang maging higit sa 25 taon upang makatanggap ng pensiyon para sa pagtanda, ay naging 10 taon na lamang. (Walang naging pagbabago ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng “Survivor’s Pension” o “pensiyon para sa pamilyang naiwan ng nakasegurong namatay” (izoku nenkin) at sa “Disability Pension” o “pensiyon para sa mga may kapansanan” (shougai nenkin).
  Upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng old-age pension (rourei nenkin), dapat na ang isa o ilan man sa sumusunod ay may kabuuan (total) na 10 taon o higit pa kapag pinagsama:
   1.+2.+3.+4. > 10 taon
  1. Panahong kayo ay nagbayad sa seguro (panahong nakapagbayad sa seguro ng National Pension, panahon na ang nakaseguro ay miyembro ng Employees’ Pension)
  2. Panahong kayo ay exempted sa pagbabayad ng seguro; panahong tumanggap ng palugit sa pagbabayad (grace period) tulad ng natatanging probisyon sa pagbabayad ng mga estudyante
  3. Panahong kayo ay nakaseguro sa ilalim ng Category 3 (mga nakasegurong dependyente ng kanilang asawa na siyang policy holder)
  4. Complementary coverage period: *(kara kikan)
   *Kara kikan (ika-4.) ay ang complementary coverage period na hindi makikitang kasama sa halaga ng matatanggap na pensiyon subalit isasama sa pagkalkula sa kabuuang panahon ng pagiging sakop sa seguro.

  Ang sumusunod ay kabilang sa complementary coverage period:
   A. Ang panahong ang isang tao na maaaring sumali sa National Pension ay hindi boluntaryong sumali rito bago ang Marso, 1986.
   B. Ang panahong hindi boluntaryong sumali sa National Pension dahilan sa pagiging estudyante bago ang Marso, 1991.
   C. Ang panahong hindi boluntaryong sumali ang asawang dependyente ng isang miyembro ng Employees’ Pension bago ang Abril,1986.
   ! Ang kara kikan na malaki ang kaugnayan sa mga dayuhan ay ang sumusunod:
   D. Ang panahong hindi nakasali ang mga dayuhang naninirahan sa Japan bago pagtibayin ang Refugee Convention (bago ang taong 1981).
    Sakop nito ang mga special permanent resident tulad ng mga residenteng Koreano sa Japan (zainichi), atbp.
   E. Ang panahong nanirahan sa ibang bansa mula Abril, 1961.
     Ito ay para sa mga nagtamo ng nasyonalidad na Hapon at para rin sa mga permanenteng residente.
    
  Kung ang mga nagtamo ng nasyonalidad na Hapon, mga permanenteng residente, at iba pa, ay may panahong inilagi sa ibang bansa, kakailanganin ang mga dokumentong magpapatunay nito sa oras ng kanilang aplikasyon sa pagkuha ng pensiyon. Dahil dito, mahalagang itabi ang ginamit na mga pasaporte hanggang sa kasalukuyan. Ang mga rekord ng “katunayan ng pagkakarehistro ng mga dayuhan” (“certificate of alien registration”) bago ang Hulyo 9, 2012 ay nasa pag-iingat ng Ministry of Justice. Sa kadahilanang ito, upang patunayan ang ukol sa mga nakaraang paglabas at pagpasok sa bansa, kakailanganing humiling ng katunayan ayon sa dating mga rekord ng paglabas / pagpasok (o pagbalik) sa bansa. Bisitahin ang sumusunod na website para sa detalye.
  Ministry of Justice Web site

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Sistema ng Segurong Pangkalusugan (Health Insurance)

  Sagot

  Ang programa sa segurong pangkalusugan ng Japan ay maaaring hatiin sa Employees’ Health Insurance at sa National Health Insurance. Ang mga dayuhang mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang maging kasapi ng isa sa mga programang ito ng seguro, kung saan matatanggap ng nakaseguro at ng kaniyang mga dependyente ang mga benepisyong medikal para sa pagpapagamot ng sakit o kapinsalaan.
  Employees’ Health Insurance
  Ang mga empleyadong nagtatrabaho ng full-time ay kusang ipinapasok bilang kasapi sa health insurance ng kanilang kumpanya. Sa ilalim ng programang ito, ang nakaseguro at ang kanilang mga dependyente ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinakalkula batay sa kinikita ng nakaseguro. Ang kalahati ng bayad sa seguro ay babayaran niya at ang kalahati ay babayaran ng kanyang kumpanya. Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
  • Iba pang benepisyo: Benepisyo sa pagkakasakit at pinsala, lump-sum allowance para sa panganganak at pag-aalaga ng bata, benepisyo sa panganganak, atbp.
  National Health Insurance
  Ang mga hindi nasasakop ng employees’ health insurance at mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang sumapi sa national health insurance sa munisipyong sumasakop sa kanilang tinitirhan. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinukuwenta taun-taon, batay sa kinikita ng buong pamilya, sa halaga ng buwis sa ari-arian (fixed property tax), at sa bilang ng miyembro ng pamilya.
  Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
  • Iba pang benepisyo: Lump-sum allowance sa panganganak, kompensasyon para sa mataas na halaga ng pagpapagamot, gastos sa pagpapalibing (babayaran sa kaso ng pagkamatay ng nakaseguro)
  • Kailangang ipakita ang katunayan ng seguro (health insurance certificate) sa reception counter kapag magpapagamot sa isang ospital o klinika.

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Sistema ng Pensiyon

  Sagot

  Ang pampublikong sistema ng pensiyon ay ipinapatupad para sa lahat ng taong naninirahan sa Japan, anuman ang nasyonalidad batay sa ilang kondisyon, mula sa paghahangad na magarantiyahan ang pamumuhay ng nakaseguro at ng naulilang pamilya sa oras ng katandaan, kapansanan o kamatayan. Ang mga dayuhang nagbabalak na mamalagi sa Japan nang higit sa isang taon ay nasasakop nito.
  Employees’ Pension Insurance (Welfare Pension Insurance)
  Uri ng benepisyo
  Old-age Welfare Pension, Disability Welfare Pension, Survivors’ Pension
  National Pension
  Ang hindi nakaseguro sa Employees’ Pension Insurance ay kailangang sumali sa National Pension para sa mga nasa pagitan ng edad na 20 hanggang 59 na taong gulang.
  Para sa mga tanong
  Makipag-ugnayan sa tagapamahala sa national pension ng bawat munisipyo

  Mga nilalaman ng konsultasyon

  Unemployment Insurance (Seguro para sa Kawalan ng Trabaho)

  Sagot

  Ang unemployment insurance ay isang sistemang nagsisikap na patatagin ang pagtatrabaho ng mga kasalukuyang nagtatrabaho, at nagkakaloob ng mga benepisyo sa mga nawalan ng trabaho upang itaguyod ang kanilang pamumuhay at makatulong upang sila ay muling makahanap ng trabaho. Ang benepisyo para sa kawalan ng trabaho ay tinutustusan buhat sa ibinabayad sa seguro ng manggagawa at ng employer. Kung nagtatrabaho sa Japan, maliban sa mga napatunayang sumasailalim sa unemployment insurance sa ibang bansa, bilang patakaran, maaaring sumali sa seguro anuman ang nasyonalidad (kabilang rito ang mga walang nasyonalidad), sa pamamagitan ng employer. Kapag ang isang manggagawa ay umalis sa trabaho sa personal na dahilan o sa pagsisisante ng kumpanya, dapat na matugunan ang mga sumusunod na kondisyon, at kung ito ay kikilalanin ng Public Employment Security Office (Hello Work), maaaring makatanggap ng basic allowance:
  • Mga taong walang limitasyon sa trabaho at maaaring paulit-ulit na magtrabaho sa Japan.
  • Miyembro ng seguro ng 12 buwan o higit pa sa loob ng 2 taon bago ang pagtigil sa trabaho. (Sa kaso ng pagkatanggal sa trabaho o pagkalugi ng kumpanya, pagiging miyembro ng seguro ng 6 na buwan o higit pa sa loob ng 1 taon bago ang pagtigil sa trabaho)
  • Napatunayan na nawala ang kwalipikasyon sa pagkakaseguro dahil sa pagtigil sa trabaho.
  • Hindi makakuha ng trabaho kahit na nais na magtrabaho.
  * Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa Public Employment Security Office (Hello Work) na malapit sa inyong tinitirhan Guide for receiving unemployment insurance benefits