相談内容

Pagsangguni ukol sa pensiyon

回答

 • “Nenkin Dial” 
  ℡ 0570-05-1165  IP / PHS: ℡ 03-6700-1165
 • Kusatsu Machikado no Nenkin Soudan Center( 1-1-50 Shibukawa, Kusatsu City )
  ℡ 077-564-4311
 • Otsu Pension Office(13-5 Uchidehama, Otsu City)
  ℡ 077-521-1789
 • Kusatsu Pension Office (1-16-35 Nishi Shibukawa, Kusatsu City)
  ℡ 077-567-2220
 • Hikone Pension Office (169-6 Tomachi, Hikone City)
  ℡ 0749-23-1114
 • Impormasyon sa pensiyon sa iba’t-ibang wika

相談内容

Lump-sum withdrawal payments (dattai ichijikin) – Hindi man kwalipikadong makatanggap ng pampublikong pensiyon, maaaring makakuha ng sumusunod sa mga pagkakataong tulad ng pagbalik sa sariling bansa:

回答

Kapag nawala ang karapatan sa pagiging miyembro sa National Pension o sa Employees’ Pension ng mga taong hindi Hapon ang nasyonalidad at sila ay umalis ng Japan, maaari silang magpasa ng kahilingan para sa lump-sum withdrawal payment sa loob ng 2 taon mula sa petsang mawala ang kanilang tirahan (address) sa Japan. Ang mga dayuhang babalik sa kanilang bansa ay maaaring makakuha ng kanilang lump-sum withdrawal payment kung sila ay nakapagbayad ng pensiyon sa loob ng 6 na buwan o higit pa.
  ! Ang mga may “eligibility period” na 10 taon o higit pa ay hindi maaaring tumanggap ng lump-sum withdrawal payment.
  !Sa pagkuha ng lump-sum withdrawal payment, ang panahon ng pagbabayad na siyang batayan sa pagkalkula ng makukuhang halaga nito ay mawawalang-bisa bilang panahon ng pagiging miyembro sa pensiyon, kaya’t pag-aralan munang mabuti bago mag-apply sa pagkuha ng lump-sum withdrawal payment.
  !Maaari nang magpasa ng aplikasyon para sa lump-sum withdrawal payment habang naninirahan pa sa Japan.
  !Sisingilin ang 20% na withholding income tax para sa Employees’ Pension Insurance. Upang maisagawa ang kahilingan para sa pagbabalik ng ibinayad (refund) na buwis, kailangang ipasa sa tax office ang “abiso sa pagtatalaga ng isang kinatawang tagapangasiwa sa buwis” o “notification of tax agent” (nouzei kanrinin todokede sho) bago lumabas ng bansang Japan.
  Para sa mga detalye: Lump-sum withdrawal payments (dattai ichijikin)

相談内容

Suriin ang mga impormasyon ukol sa inyong sariling pensiyon!

回答

Matatanggap ang nenkin teikibin (“regular na pag-uulat ukol sa pensiyon”), isang beses sa bawat taon, sa buwan ng kapanganakan ng nakasegurong miyembro ng National Pension at ng Employees’ Pension upang makumpirma ang kanyang rekord. Hindi makakarating sa inyo ang nenkin teikibin kung ang nakasulat na tirahan sa abiso ay naiiba sa kasalukuyang tirahan, kaya’t ipagbigay- alam kung may pagbabago sa inyong address.
Para sa kumpirmasyon ng rekord ng inyong pensiyon:
Nenkin net
 “Nenkin teikibin”・”Nenkin net” ℡ 0570-058-555

★ Kumpirmahin pa rin sa pension office kahit na ang panahon ng pagbabayad ninyo ng pensiyon ay kulang sa 10 taon!

 • Tiyakin kung walang nakaligtaan o kung may pagkakamali. (May iba pa bang numero ng basic pension?: Halimbawa ay ang pagkakaroon ng 2 pension booklet. May iba pa bang pangalang nakarehistro?)
 • Siyasatin kung may maituturing na complementary coverage period o gassan taisho kikan. (Ang panahong ipinamalagi sa ibang bansa ng mga permanenteng residente at mga may nasyonalidad na Hapon ay isasama.)
 • ★ May sumusunod na mga pamamaraan upang mapunan ang kinakailangang panahon ng pagbabayad upang maging karapat- dapat sa pagtanggap ng pensiyon (qualifying period):

 • Boluntaryong maging miyembro sa National Pension mula 60 hanggang 65 taong gulang. (Maaaring maging miyembro ang mga ipinanganak bago ang Abril 1, 1965 hanggang sa edad na 70.)
 • Bayaran ang mga panahong hindi pa nababayaran na gamit ang “sistema ng pagpapaliban ng pagbabayad” ng National Pension. (Ang sistema ng 5 taong pagpapaliban ng pagbabayad ay maaaring magamit hanggang Setyembre 30, 2018.)
 • 相談内容

  Kasunduan sa Panlipunang Seguridad (Social Security Agreement) (shakai hoshou kyoutei)

  回答

  Kung ang isang tao ay naging miyembro ng sistema ng pensiyon sa isang bansa na kasama sa “Kasunduan sa Panlipunang Seguridad” (“Social Security Agreement”) na pinagtibay kasama ng Japan, maaaring ituring ang panahon ng pagiging miyembro niya sa bansang ito bilang panahon ng pagiging miyembro sa sistema ng pensiyon sa Japan. Sa kasong ito, ang halaga ng pensiyong matatanggap sa Japan ay pagpapasiyahan ayon sa panahon ng ginawang pagbabayad ng pensiyon dito sa Japan.
  Bisitahin ang sumusunod na website upang matiyak ang mga bansang kasama sa kasunduan at nilalamang mga detalye para sa bawat bansang kasapi:→ nenkin.go.jp

  相談内容

  Old-age pension (rourei nenkin)

  回答

  Sa Old-age pension o “pensiyon para sa matatanda” (rourei nenkin), ang pensiyon na nagiging karaniwang batayan para sa lahat ng kasapi ay tinatawag na “Old-age basic pension” (rourei kiso nenkin). Ang kasapi sa National Pension o “pambansang pensiyon” (kokumin nenkin) ay makakatanggap lamang ng old-age basic pension, subalit ang mga kasapi sa Employees’ Pension o “pensiyon para sa mga empleyado” (kousei nenkin) ay madaragdagan pa bukod rito ng benepisyo buhat sa Employees’ Pension. Kung nakapagbayad ng old-age basic pension ng buong 40 taon hanggang sa edad na 60, matatanggap ang taunang kabuuang halagang ¥779,300 (taong 2017). Ang edad sa pagtanggap ng old-age pension ay tulad pa rin ng dati na mula 65 taong gulang, subalit kung nanaisin, ang pagkakaloob nito ay maaaring maging mas maaga o kaya naman ay ipagpaliban muna (early or delayed pension benefits). Sa sistema ng Employees’ Pension, makakatanggap ng natatanging kabayaran para sa old-age employees’ pension mula sa edad na 60 hanggang 65, kung aayon sa ilang kondisyon na tulad ng araw ng kapanganakan at kasarian.

  相談内容

  Ang panahong kinakailangan upang makatanggap ng pensiyon ay pinaikli sa 10 taon.

  回答

  Mula Agosto 1, 2017, ang panahon o tagal ng pagbabayad ng seguro na dati ay kinakailangang maging higit sa 25 taon upang makatanggap ng pensiyon para sa pagtanda, ay naging 10 taon na lamang. (Walang naging pagbabago ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng “Survivor’s Pension” o “pensiyon para sa pamilyang naiwan ng nakasegurong namatay” (izoku nenkin) at sa “Disability Pension” o “pensiyon para sa mga may kapansanan” (shougai nenkin).
  Upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng old-age pension (rourei nenkin), dapat na ang isa o ilan man sa sumusunod ay may kabuuan (total) na 10 taon o higit pa kapag pinagsama:
   1.+2.+3.+4. > 10 taon
  1. Panahong kayo ay nagbayad sa seguro (panahong nakapagbayad sa seguro ng National Pension, panahon na ang nakaseguro ay miyembro ng Employees’ Pension)
  2. Panahong kayo ay exempted sa pagbabayad ng seguro; panahong tumanggap ng palugit sa pagbabayad (grace period) tulad ng natatanging probisyon sa pagbabayad ng mga estudyante
  3. Panahong kayo ay nakaseguro sa ilalim ng Category 3 (mga nakasegurong dependyente ng kanilang asawa na siyang policy holder)
  4. Complementary coverage period: *(kara kikan)
   *Kara kikan (ika-4.) ay ang complementary coverage period na hindi makikitang kasama sa halaga ng matatanggap na pensiyon subalit isasama sa pagkalkula sa kabuuang panahon ng pagiging sakop sa seguro.

  Ang sumusunod ay kabilang sa complementary coverage period:
   A. Ang panahong ang isang tao na maaaring sumali sa National Pension ay hindi boluntaryong sumali rito bago ang Marso, 1986.
   B. Ang panahong hindi boluntaryong sumali sa National Pension dahilan sa pagiging estudyante bago ang Marso, 1991.
   C. Ang panahong hindi boluntaryong sumali ang asawang dependyente ng isang miyembro ng Employees’ Pension bago ang Abril,1986.
   ! Ang kara kikan na malaki ang kaugnayan sa mga dayuhan ay ang sumusunod:
   D. Ang panahong hindi nakasali ang mga dayuhang naninirahan sa Japan bago pagtibayin ang Refugee Convention (bago ang taong 1981).
    Sakop nito ang mga special permanent resident tulad ng mga residenteng Koreano sa Japan (zainichi), atbp.
   E. Ang panahong nanirahan sa ibang bansa mula Abril, 1961.
     Ito ay para sa mga nagtamo ng nasyonalidad na Hapon at para rin sa mga permanenteng residente.
    
  Kung ang mga nagtamo ng nasyonalidad na Hapon, mga permanenteng residente, at iba pa, ay may panahong inilagi sa ibang bansa, kakailanganin ang mga dokumentong magpapatunay nito sa oras ng kanilang aplikasyon sa pagkuha ng pensiyon. Dahil dito, mahalagang itabi ang ginamit na mga pasaporte hanggang sa kasalukuyan. Ang mga rekord ng “katunayan ng pagkakarehistro ng mga dayuhan” (“certificate of alien registration”) bago ang Hulyo 9, 2012 ay nasa pag-iingat ng Ministry of Justice. Sa kadahilanang ito, upang patunayan ang ukol sa mga nakaraang paglabas at pagpasok sa bansa, kakailanganing humiling ng katunayan ayon sa dating mga rekord ng paglabas / pagpasok (o pagbalik) sa bansa. Bisitahin ang sumusunod na website para sa detalye.
  Ministry of Justice Web site

  相談内容

  医療保険制度

  回答

  日本の医療保険制度には、大きく分けて「健康保険」と「国民健康保険」があります。外国人も1年以上在留する場合はいずれかの保険に加入しなければなりません。医療保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをして診療を受ける場合に医療給付が受けられます。
  健康保険
  会社で常時雇用されている人は健康保険制度が適用されます。被保険者とその扶養者が加入し給付が受けられます。保険料は、加入者の所得によって決まりますが、本人が負担するのは半分で、残りの半分は雇用主が支払います。
  医療費の自己負担
  • 本人:外来・入院とも 2割
  • 家族の場合:外来 3割、入院 2割
  その他の給付
  傷病給付、出産育児一時金、出産手当金など
  国民健康保険
  一年以上日本に居住し,健康保険に加入していない場合、居住地の市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。 保険料は、加入世帯の所得、固定資産税額、世帯の人数などをもとに毎年決めています。
  医療費自己負担
  3割
  その他の給付
   出産一時金、高額医療費、葬祭費(加入者が死亡したとき) ※病院で治療、診察を受ける時には健康保険証を必ず受付で渡して下さい。

  相談内容

  年金制度

  回答

  公的年金制度は、老齢、障害または死亡時の本人および遺族の生活保障の観点から、日本国内に住むすべての人について、一定の要件のもとに国籍を問わず適用しています。外国人の場合、1年以上の日本滞在を予定している人が対象となります。
  厚生年金保険
  給付の種類
  老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
  お問い合わせ
  • 大津社会保険事務所
   住所: 大津市打出浜13-5
   TEL: 077-521-1100
  • 草津社会保険事務所
   住所: 草津市西渋川1-16-35
   TEL: 077-562-8181
  • 彦根社会保険事務所
   住所: 彦根市外町169-6
   TEL: 0749-23-1111
  国民年金
  20歳から59歳までの方で、厚生年金保険などに加入していない場合は国民年金に加入しなければいけません。
  お問い合わせ
  各市町村国民年金担当係

  相談内容

  雇用保険

  回答

  雇用保険制度とは、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。 失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料によってまかなわれており、日本で雇用されれば外国の失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として国籍(無国籍を含む)のいかんに関わらず被保険者となり、事業主を通じて被保険者になります。 労働者が会社を自己都合、解雇などで離職した場合、次の条件を満たし、公共職業安定所が認めれば基本手当てを受給することができます。
  • 日本国内での就労に制限のない方で日本において反復して就労することが可能な方。
  • 離職日より1年前の間、保険に6ヶ月以上入っていた。
  • 離職したため、被保険者の資格をなくしたことが確認された。
  • 仕事をしたくても仕事に就けない。
  ※詳しくは、居住地の公共職業安定所までお問い合わせください。