Mga nilalaman ng konsultasyon

外国人の預貯金口座・送金利用について

Sagot

 • 観光など短期滞在の非居住者の外国人は、日本で銀行口座を開設することができません。
 • 預貯金口座開設には、在留カード、マイナンバーカード等の本人確認の書類、現住所がわかるもの、印鑑が必要です。
 • 母国へ送金するときは銀行や資金移動業者の送金サービスが利用できます。
 • * 登録を受けずに送金を行う業者は違法ですので、絶対に利用しないでください。
  * 海外への送金の際、マイナンバーが必要です。
 • 住所、在留期限、在留資格が変わったとき、退職・退学をしたとき、通帳やキャッシュカードをなくしたときは金融機関での手続きが必要です。
 • 帰国することになり預貯金口座を利用しなくなるときは、預貯金口座を解約してください。

Mga nilalaman ng konsultasyon

Alam nyo ba kung anong mga aktibidad ang mayroon sa mga community centers? ~Sumubok ng mga bagong bagay!~

Sagot

Ang community at civic center ay mga pasilidad na maaaring magamit ng mga mamamayan para sa mga pampublikong aktibidad na tulad ng pag-aaral at pagtitipon ng sari-saring grupo. Mayroon ding klase sa personal computer, kalusugan, yoga, kaligrapiya, ikebana, pag-aaral ng Ingles, at maaari rin itong gamitin bilang isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga bata, para sa mga aktibidad ng mga samahan ng mga mamamayan at para sa mga kursong magagamit sa panghabangbuhay. Madali ang pagsali, hindi kailangang magbayad ng mahal, at makakakilala pa kayo ng mga bagong kaibigan. Magtanong ukol sa mga uri ng aktibidad sa mga munisipyo at community center! Para sa mahilig sa sports, may mga klase at aktibidad ng grupo na tulad ng gymnastics, judo, badminton, table tennis, volleyball, swimming, atbp. na ginaganap sa mga gym ng munisipyo at prepektura. Magtanong sa mga munisipyo at iba pang pampublikong pasilidad para sa mga detale.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Bago mag-alaga ng hayop (pet)

Sagot

Maaaring bumili ng mga hayop na puwedeng alagaan sa mga pet shop, subalit maaari ring kumupkop ng mga ito kung magpaparehistro sa mga animal protection center na nangangalaga sa mga aso at pusa na walang nagmamay-ari. (Mayroong mga hayop na hindi pinahihintulutan ng batas na gawing alaga). Dapat na pag-usapan ang ukol sa posibleng allergy ng miyembro ng pamilya, at ang pang-habambuhay na pananagutan sa pag-aalaga ng hayop. Ang mga naninirahan sa apartment o paupahang-bahay ay dapat na siguruhin ang mga kondisyon ng kanilang pangungupahan. Ang mga alagang hayop ay maaaring magkasakit at tumanda, at sabay nito ay ang paglaki ng gastusin sa pagpapagamot sa kanila, kaya’t isaalang-alang rin ang papasaning gastos bago magdesisyon. Mayroong mga kumpanya ng pribadong seguro, subalit walang sistema ng pampublikong seguro para sa mga hayop.
Shiga Animal Care Center
℡ 0748-75-1911 136-98 Iwane, Konan City
http://www.sapca.jp/
Otsu City Hall Health Department Health Center Animal Care Center
℡ 077-574-4601 1-chome 24-2 Oginosato, Otsu City
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1442/

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga patakaran sa pag-aalaga ng hayop (aso)

Sagot

Pabakunahan ang alagang hayop laban sa rabis sa isang beterinaryo (ito ay isang obligasyon), kumuha ng “katunayan ng pagpapabakuna” at ito ay ipasa sa munisipyo. (Ang pagbibigay ng pinaghalong bakuna, paglalagay ng microchip, pagkapon at pagpigil sa panganganak, paghadlang sa sakit na filariasis o heartworm disease, at pagbibigay ng gamot para sa pag-iwas sa pulgas/garapata ay boluntaryo). I-rehistro ang inyong aso sa munisipyo at kumuha ng tag at registration card (mula 91 araw hanggang 120 araw pagkasilang o sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagiging may-ari nito). Ang mga aso na mahigit na sa 91 araw pagkatapos na ipanganak ay babakunahan laban sa rabis nang minsan sa isang taon.
★Maging responsable sa iyong alagang hayop: isama ito sa paglalakad, ito ay pakainin at pabakunahan. Disiplinahin upang hindi makaabala sa iba. Linisin at iuwi sa sariling bahay ang kanilang dumi. Pinagbabawal na bayaang makakawala ang aso habang ito ay inilalakad ninyo sa labas.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Nawala ang aking alagang hayop! Kinukupkop ko ang isang hayop…

Sagot

Makipag-ugnayan sa animal protection center o sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Kung mamatay ang aking alagang hayop?

Sagot

 1. Makipag-alam sa munisipyo.
  *Maaaring iba ang patakaran depende sa lungsod, subalit ang ilan dito ay mayroong lugar para sa pagsunog sa labi ng alagang hayop (cremation).
  Para sa mga aso, sundin ang paraan ng pagkansela ng rehistro sa munisipyo (sa loob ng 30 araw).
 2. Mayroong mga pribadong kumpanya para sa paglilibing ng mga alagang hayop.
 3. Maaaring ilibing ang namatay na hayop sa sariling lupa, subalit ito ay ipinagbabawal sa mga ilog, parke, atbp.

Mga nilalaman ng konsultasyon

◆ Kung lalabas o papasok ng bansa na kasama ang alagang hayop?

Sagot

Upang maisama sa ibang bansa o iuwi ang alagang hayop, kinakailangang sundin ang mga tuntunin upang makapasok ng Japan at ng bansang pupuntahan. Dahilan sa ang pagsunod sa proseso ay mangangailangan ng oras, hangga’t maaari ay makipag-ugnayan sa Animal Quarantine Service nang maaga.
Animal Quarantine Service

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga pasilidad sa Shiga na kung saan maaaring masiyahan sa kalikasan

Sagot

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagsisimula sa Agrikultura

Sagot

Para sa mga nagnanais na malibang sa agrikultura

Umupa ng isang paupahang lupang taniman. Ang isang paupahang taniman ay isang lupang may maliit na sukat na maaarkila sa murang halaga lamang na kung saan maaaring makapagtanim ng anumang nais na gulay o bulaklak. Ito ay inyong sariling maliit na bukirin.
May mga paupahang taniman tulad ng binahaging mga lupa ng munisipyo, JA (Japan Agricultural Cooperative), NPO, bukid ng pribadong mga magsasaka, atbp. Makipag-alam sa bawat isa para sa pagkakaiba ng mga kondisyon sa pag-upa.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Kapag nagka-problema sa pang-araw-araw na pamumuhay

Sagot

Sumangguni sa welfare office ng city hall o sa social welfare council.
Social Inclusion Support Center “Yorisoi Hotline”
Tel: 0120-279-338

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ukol sa post office

Sagot

Ang sumusunod na kaugnay na mga pahina ay may patnubay sa bawat wika.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Lisensya sa Pagmamaneho

Sagot

Shiga Pref. Driver’s License Center
2294 Konohama-cho, Moriyama City Tel. 077-585-1255

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagkuha ng Lisensya sa Pagmamaneho

Sagot

Upang makakuha ng bagong lisensya sa pagmamaneho sa Japan ang mga walang hawak na dayuhang lisensya, mangyaring kumuha ng pagsusulit sa pamamaraang katulad sa mga Hapon. Sa ganitong kaso, maaaring mamili at kumuha ng pagsusulit sa isa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Portuges o Intsik.
Ukol sa mga patakaran sa trapiko sa Japan, ang JAF ay naglabas ng librong “Rules of the Road” sa mga wikang Ingles, Intsik, Kastila at Portuges.