Mga nilalaman ng konsultasyon

Pangunahing suporta para sa mga apektado ng bagong coronavirus/ COVID-19

Sagot

Ang Prepektura at ang Pambansang Pamahalaan ay nagpatupad ng ibat ibang mga pangunahing hakbangin tugon doon sa mga apektado ng COVID-19. Sa ibaba ang listahan ng mga pangunahing hakbang bilang suporta na idinulog sa Sentro ng Impormasyon sa mga Dayuhang Residente ng Shiga. Para sa mga detalye, sundan lamang po ang polyeto ng Kagawaran ng Pang-Kalusugan Paggawa at kagalingan Panlipunan at ang listahan ng mga suportang- hakbang mula sa Pamahalaang Pang-prepektura at Pambansang Pamahalaan ng Shiga.

Espesyal na benepisyo sa mga solong magulang na sambahayan na mababa ang kita (Teishotoku hitori-oya-setai -rinji-tokubetsu-kyufukin)

Sa mga makakatanggap ng sustento

Para doon sa saklaw ng mga sumusunod.
 1. Para doon sa tumangap ng suportang sustentong pang-bata (Jidou- fuyu -teate) sa buwan ng hunyo
 2. Para doon sa tumatanggap ng Pampublikong-suporta at kabuuang halaga ng suportang sustentong-pambata(Jidou-fuyu-teatte) sa buwan ng Hunyo, 2020 ay suspendido(Itinigil)
 3. Sambahayan na nakaranas ng biglaang pagbabago ng kalagayang pinansiyal dulot ng COVID-19 at ang kita ay nasa parehong antas sa mga sambahayan na tumatanggap ng suportang sustento pang-bata (Jidou-fuyu-teate)
 4. ※ Ililipat ang matatanggap na benipisyo sa buwan ng agosto doon sa account ng mga sambahayan na tumutugma sa 1. At Para sa 2. at 3. kailangan nito ng aplikasyon.

Karagdagang sustento

Para doon sa tumutugma 1. at 2. sa itaas ay maaring mag apply para sa isahang- beses lang na karagdagang benipisyo. (Sambahayan na nakaranas ng biglaang pagbabago ng kalagayang pinansiyal dulot ng COVID-19).

Matatanggap na halaga

Karaniwang halaga :50,000yen/Sambahayan,at karagdagan na 30,000yen sa bawat dagdag na bata
Karagdagang sustento :50,000yen/Bawat sambahayan

Aplikasyon

“Espesyal na benipisyo para sa solong magulang” (Sangay ng suportang sustentong-pambata ) sa nasasakupang munusipyo ng bayan o lungsod. (Palugit na araw Pebrero 28,2021

Tulong-pinansiyal para sa nakapirming halaga(sa mga nagpapatakbo ng negosyo) (Jizokuka-kyufukin)

Naangkop

Bumaba ang isang buwan na kita ng 50% kumpara sa kita sa parehong buwan sa nakaraang taon dulot ng COVID -19

Halaga ng matatanggap na benepisyo

2 Milyon yen para sa korporasyon, 1 Milyon yen para sa mga indibiduwal na negosyante
 ※Pinakamataas na halaga ng benepisyo ay ang kabubuang halaga ng ibinabang kita mula sa nakaraang taon.

Aplikasyon

Tulong-pinansiyal para sa nakapirming halaga Aplikasyon sa online
(Palugit na araw Enero 15,2021)

○ Pundong- tulong-pinansiyal at ayuda para sa mga naantala sa trabaho dulot ng COVID-19 (Kyuugyoushienkin)

Naangkop

Para doon sa tumutugon sa 2 na kondisyon
 1. Para doon sa mga mangagawang nasa may mga maliit at katamtamang pangkabuhayan na inatasan ipagpaliban ang pagpasok sa trabaho mula sa pagitan ng Abril 1 hanggang septyembre 30, 2020.
 2. Para doon sa mga hindi nakatanggap ng kanilang sahod habang lumiban sa trabaho(Kyugyou-teate).

Benepisyo

80% ng sahod bago lumabas sa trabaho(Pinakamataas na buwanang pagbayad ng 330,000yen)

Aplikasyon

(Porma para sa aplikasyon )
(Pamamaraan ng aplikasyon sa Koreo

Jukyokakuho-kyufukin (Benipisyong-pabahay ,babayaran ang renta deretso sa may ari

Naangkop

Sa loob ng 2 taon pagkaalis sa trabaho・pagsara ng kabuhayan, o kaya pagbaba ng kita dulot ng pagkaantala ng trabaho, na may kaparehong kondisyon katulad doon sa mga umalis sa trabaho

Panahon pagbayad

3 Buwan ayon sa tuntunin(Pinakamataas hanggang sa 9 na buwan)

Halagang ibabayad

Halagang katumbas sa renta at deretsong ibabayad ng munusipyo doon sa may ari.

Aplikasyon

Sa bawat munusipyo ng lungsod para sa mga nakatira sa mga lungsod.Sa bawat social welfare council ng bawat bayan kung saan nakatira.

Detalye

i-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng seguridad sa pabahay  

★Tanggapan ng pansamantalang pagtira sa mga pabahay ng Prepektura.

Naangkop

Para doon sa mga natanggal sa trabaho dulot ng epekto ng COVID-19 at walang ibang mapagpipilian kundi umalis sa kanilang mga tinitirahan.

Panahon ng paglipat

Pinakamahaba ang 1 taon

Aplikasyon

Sangay ng pam-prepekturang pabahay,Kagawaran ng pampublikong pagawain at transportasyon (Tel 077-528-4234))
★ kung may mga katanungan patungkol sa pangkabuhayan, huwag mag atubiling sumangguni ! sa sangay ng pangkagalingan at sa tanggapan ng pangkagalingan panlipunan sa inyong lungsod o bayan.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ang Ikolohiyang Pamumuhay sa Lalawigan ng Shiga

Sagot

Masasabing masuwerte ang pamumuhay ng mga mamayan ng Shiga dahil sa biyayang dulot ng kalikasan, kagaya ng biyayang dulot ng Lawa Biwako (Pinakamalaking lawa ng Japan) na napapaligiran ng mga bundok. Ang Industriyalisasyon at kung papaano tayo namumuhay ay may malaking epekto sa kalikasan. Pag isipan natin mabuti kung ano ang mga magagawa natin upang mapangalagaan natin ang kapaligiran at mapanatiling buhay ang kalikasan!

Mga hakbang na kaya natin gawin「Ang 3R」

1. Reduce (Bawasan) Pagbawas ng basura.

Upang makabawas sa pagkonsumo ng plastik na supot magdala ng muling magagamit (Reusabale) na supot kung mamalengki at upang makabawas sa basura ng kusina bumili lamang ng sapat na kailangan. Simula Hulyo taong 2020 hindi na magiging libre ang mga ibinibigay na plastik na supot sa mga tindahan.

2.Reuse (Gamitin muli) Muling paggamit.

Samantalahin mamili sa mga tindahan na may puwedeng magamit muling mga paninda kagaya sa mga tiangge (flea markets) o sa mga ipinamigay na bagay na di na kailangan ngunit puwede pang magamit muli.

3.Recycle (Iricycle muli) Gamitin ang mga mapagkukunan .

Pag uri-uriin ang mga bagay na hindi na kailangan na posible pang mairicycle. Ang mga nakolektang mga kagamitan ay iriricycle para gawing mga panangkap. Gamitin ang mga tindahang komokolekta sa pag uuri-uri ng mga kahon. Uri-uriin at paghiwa-hiwalayin mabuti ang basura sa bahay bago ito dalhin sa itinakdang lugar sa pagkolekta ng basura.
〇Para sa Paghihiwalay ng mga basura
Magtanong sa tanggapan ng lokal na munusipyo o sa mga kapit bahay para sa maayos na pamamahala ng inyong basura. Pakakatandaan na kung papaano paghihiwa-hiwalayin ang basura at kung papaano/kailan ito kokolektahin ay depende sa lugar kung saan ka nakatira.

Ang kasayasayan ng Ikolohiyang (Ecolife) pamumuhay sa Shiga

 • ★ Sa lugar ng Harie (bayan ng Takashima) ang Ikolohiyang pamamaraan sa patubig ay matagal na panahon ng isinasagawa na tinatawag na「Kabata」(tingnan ang larawan sa may kanan). Ang tubig galing sa bukal mula sa bundok ay dadalhin sa mga kabahayan upang maging inuming tubig at tubig pang-kusina. Puwede din itong ipunin sa “Tsuboike” (Saro na ipunan ng tubig) sa kusina upang magamit para sa pagluluto, paglaba at paghugas ng mga gulay upang mapanatiling malamig, mapreserba at mababad. Ang nagamit na tubig ay dadaloy sa may palaisdaan na kung saan naghihintay ang mga alagang isdang karpa ng kanilang pagkaing mga tira-tirang gulay at mga butil ng bigas at sasarain nito ang tubig at aagos ito sa may lagusan ng tubig sa labas ng bahay.
 • ★ Noong taong 1977 mayroong kaganapang nangyari na kung saan nagkaroon ng pagtaas ng pulang - tubig ang lawa ng biwako (red tide) na dulot ng pospeyt na nakahalong sangkap sa sintetikong sabon panglinis. Upang mapangalagaan ang lawa ng biwako ipinatigil ang paggamit ng naturang sintetikong sabon na nagdulot ng pinsala dito. Taong 1980 inilunsad ang kilusan at bilang paggunita rito, itinakda ang ika-1 ng Hunyo bilang pagtanda sa “Araw ng Lawa ng Biwako” kung saan ang mga tao sa shiga ay nagkakaisa at ibinubuhos ang kanilang buong araw sa araw na ito upang linisin ang palibot ng lawa ng biwako at ang mga ilog. Halina at sumali tayo sa kilusan na ito!

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa pagbukas ng “savings account”para sa mga dayuhan at kung paano magpadala gamit ito.

Sagot

 • Ang mga residenteng dayuhan na may panandaliang pananatili lamang ,tulad ng turista ay hindi maaaring magbukas ng isang bank account sa Japan.
 • Upang makapagbukas ng bank account (makapag iimpok sa banko) kakailanganin mong maghanda ng isang patunay ng pagkakakilanlan (ID) tulad ng Residence Card (RC) o ang “My Number Card, kasalukuyang address ng tirahan , at Selyo (Hanko o Stamp).
 • Kapag magpapadala ng pera sa sariling bansa, maaari mong gamitin ang serbisyo ng paglilipat ng pera sa mga bangko at sa mga kumpanya ng paglilipat ng pera.
 • *Huwag gumamit ng serbisyong pagpapadala na hindi nakarehistro dahil ito ay labag sa batas.
  * Kapag magpapadala ng pera sa ibang bansa, kailangan mong dalhin (ipakita) ang iyong “My Number Card” .
 • Kung nabago ang iyong address, petsa ng araw ng pagtatapos ng inyong visa( expiration date), katayuan ng pagbabago ng visa, pagreretiro o pag-alis, o kung nawala mo ang iyong passbook o cash card, kakailanganin mong dumaan sa pagproseso nito sa isang institusyong pampinansyal.
 • Kung babalik na sa sariling bansa at hind na gagamitin ang iyong savings account, mangyari po lamang ipakansela ito.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Alam nyo ba kung anong mga aktibidad ang mayroon sa mga community centers? ~Sumubok ng mga bagong bagay!~

Sagot

Ang community at civic center ay mga pasilidad na maaaring magamit ng mga mamamayan para sa mga pampublikong aktibidad na tulad ng pag-aaral at pagtitipon ng sari-saring grupo. Mayroon ding klase sa personal computer, kalusugan, yoga, kaligrapiya, ikebana, pag-aaral ng Ingles, at maaari rin itong gamitin bilang isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga bata, para sa mga aktibidad ng mga samahan ng mga mamamayan at para sa mga kursong magagamit sa panghabangbuhay. Madali ang pagsali, hindi kailangang magbayad ng mahal, at makakakilala pa kayo ng mga bagong kaibigan. Magtanong ukol sa mga uri ng aktibidad sa mga munisipyo at community center! Para sa mahilig sa sports, may mga klase at aktibidad ng grupo na tulad ng gymnastics, judo, badminton, table tennis, volleyball, swimming, atbp. na ginaganap sa mga gym ng munisipyo at prepektura. Magtanong sa mga munisipyo at iba pang pampublikong pasilidad para sa mga detale.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Bago mag-alaga ng hayop (pet)

Sagot

Maaaring bumili ng mga hayop na puwedeng alagaan sa mga pet shop, subalit maaari ring kumupkop ng mga ito kung magpaparehistro sa mga animal protection center na nangangalaga sa mga aso at pusa na walang nagmamay-ari. (Mayroong mga hayop na hindi pinahihintulutan ng batas na gawing alaga). Dapat na pag-usapan ang ukol sa posibleng allergy ng miyembro ng pamilya, at ang pang-habambuhay na pananagutan sa pag-aalaga ng hayop. Ang mga naninirahan sa apartment o paupahang-bahay ay dapat na siguruhin ang mga kondisyon ng kanilang pangungupahan. Ang mga alagang hayop ay maaaring magkasakit at tumanda, at sabay nito ay ang paglaki ng gastusin sa pagpapagamot sa kanila, kaya’t isaalang-alang rin ang papasaning gastos bago magdesisyon. Mayroong mga kumpanya ng pribadong seguro, subalit walang sistema ng pampublikong seguro para sa mga hayop.
Shiga Animal Care Center
℡ 0748-75-1911 136-98 Iwane, Konan City
http://www.sapca.jp/
Otsu City Hall Health Department Health Center Animal Care Center
℡ 077-574-4601 1-chome 24-2 Oginosato, Otsu City
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1442/

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga patakaran sa pag-aalaga ng hayop (aso)

Sagot

Pabakunahan ang alagang hayop laban sa rabis sa isang beterinaryo (ito ay isang obligasyon), kumuha ng “katunayan ng pagpapabakuna” at ito ay ipasa sa munisipyo. (Ang pagbibigay ng pinaghalong bakuna, paglalagay ng microchip, pagkapon at pagpigil sa panganganak, paghadlang sa sakit na filariasis o heartworm disease, at pagbibigay ng gamot para sa pag-iwas sa pulgas/garapata ay boluntaryo). I-rehistro ang inyong aso sa munisipyo at kumuha ng tag at registration card (mula 91 araw hanggang 120 araw pagkasilang o sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagiging may-ari nito). Ang mga aso na mahigit na sa 91 araw pagkatapos na ipanganak ay babakunahan laban sa rabis nang minsan sa isang taon.
★Maging responsable sa iyong alagang hayop: isama ito sa paglalakad, ito ay pakainin at pabakunahan. Disiplinahin upang hindi makaabala sa iba. Linisin at iuwi sa sariling bahay ang kanilang dumi. Pinagbabawal na bayaang makakawala ang aso habang ito ay inilalakad ninyo sa labas.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Nawala ang aking alagang hayop! Kinukupkop ko ang isang hayop…

Sagot

Makipag-ugnayan sa animal protection center o sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Kung mamatay ang aking alagang hayop?

Sagot

 1. Makipag-alam sa munisipyo.
  *Maaaring iba ang patakaran depende sa lungsod, subalit ang ilan dito ay mayroong lugar para sa pagsunog sa labi ng alagang hayop (cremation).
  Para sa mga aso, sundin ang paraan ng pagkansela ng rehistro sa munisipyo (sa loob ng 30 araw).
 2. Mayroong mga pribadong kumpanya para sa paglilibing ng mga alagang hayop.
 3. Maaaring ilibing ang namatay na hayop sa sariling lupa, subalit ito ay ipinagbabawal sa mga ilog, parke, atbp.

Mga nilalaman ng konsultasyon

◆ Kung lalabas o papasok ng bansa na kasama ang alagang hayop?

Sagot

Upang maisama sa ibang bansa o iuwi ang alagang hayop, kinakailangang sundin ang mga tuntunin upang makapasok ng Japan at ng bansang pupuntahan. Dahilan sa ang pagsunod sa proseso ay mangangailangan ng oras, hangga’t maaari ay makipag-ugnayan sa Animal Quarantine Service nang maaga.
Animal Quarantine Service

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga pasilidad sa Shiga na kung saan maaaring masiyahan sa kalikasan

Sagot

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagsisimula sa Agrikultura

Sagot

Para sa mga nagnanais na malibang sa agrikultura

Umupa ng isang paupahang lupang taniman. Ang isang paupahang taniman ay isang lupang may maliit na sukat na maaarkila sa murang halaga lamang na kung saan maaaring makapagtanim ng anumang nais na gulay o bulaklak. Ito ay inyong sariling maliit na bukirin.
May mga paupahang taniman tulad ng binahaging mga lupa ng munisipyo, JA (Japan Agricultural Cooperative), NPO, bukid ng pribadong mga magsasaka, atbp. Makipag-alam sa bawat isa para sa pagkakaiba ng mga kondisyon sa pag-upa.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Kapag nagka-problema sa pang-araw-araw na pamumuhay

Sagot

Sumangguni sa welfare office ng city hall o sa social welfare council.
Social Inclusion Support Center “Yorisoi Hotline”
Tel: 0120-279-338

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ukol sa post office

Sagot

Ang sumusunod na kaugnay na mga pahina ay may patnubay sa bawat wika.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Lisensya sa Pagmamaneho

Sagot

Shiga Pref. Driver’s License Center
2294 Konohama-cho, Moriyama City Tel. 077-585-1255

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagkuha ng Lisensya sa Pagmamaneho

Sagot

Upang makakuha ng bagong lisensya sa pagmamaneho sa Japan ang mga walang hawak na dayuhang lisensya, mangyaring kumuha ng pagsusulit sa pamamaraang katulad sa mga Hapon. Sa ganitong kaso, maaaring mamili at kumuha ng pagsusulit sa isa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Portuges o Intsik.
Ukol sa mga patakaran sa trapiko sa Japan, ang JAF ay naglabas ng librong “Rules of the Road” sa mga wikang Ingles, Intsik, Kastila at Portuges.