Nội dung tư vấn

Nhà cho thuê

Trả lời

Trường hợp muốn thuê một ngôi nhà hay căn hộ, hãy bàn bạc với công ty bất động sản. Những điều cần thiết trong hợp đồng thuê nhà.
Tiền đặt cọc
Tiền đặt cọc chủ nhà sẽ giữ nhằm đảm bảo chi trả các khoản khi thuê nhà. Khoản tiền này theo luật sẽ được trả lại khi chuyển đi. Tuy nhiên trong trường hợp thiếu tiền nhà hoặc phải sửa chữa hư hỏng do người thuê nhà gây ra, thì chi phí đó sẽ bị trừ vào khi hoàn trả, phần còn lại sẽ trả lại cho bạn.
Tiền lễ
Là khoản tiền đưa cho chủ nhà và không được hoàn trả lại.
Phí trung gian
Phải trả cho công ty bất động sản đã môi giới nhà cho mình thông thường là 1 tháng tiền nhà.

Nội dung tư vấn

Đang tìm nhà ở

Trả lời

Ngoài nhà ở quận và thành phố, nhà tư nhân cũng có sẵn. Hãy hỏi thông tin tại văn phòng thành phố về nhà cửa của thành phố quản lý.
Tư vấn về cho thuê nhà tư nhân
Bộ phận nhà ở và giao thông công cộng tỉnh Shiga  ℡077-528-4235