Pahayag tungkol sa mga iba't ibang Impormasyon patungkol sa nakakahawang sakit na coronavirus.

Pahayag mula sa Tanggapan (Opesina) ng Prepektura ng Shiga

Tungkol sa bakuna sa coronavirus (Tungkol sa katayuan ng paninirahan)

Patnubay ng Suporta para sa Pamumuhay (Tungkol sa katayuan ng paninirahan)

Information about the Housing Security Benefit

Impormasyon patungkol sa Imigrasyon (Tungkol sa katayuan ng paninirahan)

Patungkol sa Trabaho(May kaugnayan sa Trabaho)

Tungkol sa Ospital/Pagamutan , Paggagamot ng mga karamdaman/sakit(Ugnayang pang-medikal)

Mga Paaralan-pambata(Kaugnayan sa Edukasyon)

DV consultation

Tungkol sa konsultasyon

Sentro ng Impormasyon ng para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Tel: 077-523-5646  (pangkaraniwang araw 10ng umaga ~5ng hapon)
FAX: 077-510-0601
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp
Nakahandang mga Wika:Portuges, Kastila, Ingles, Tagalog, Vietnam
➢ Ang iba pang mga wika ay may magsasalin ng salita mula sa call-center. (Indonesian,Tsina/Intsik, Korean/Hangul, Thai, Nepali, Russian, Hindi)

Patungkol sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus

Upang makaiwas sa impeksiyon(hindi mahawaan) (Tungkol sa pag iwas sa impeksiyon)

At iba pa.