Ipinapaalam po sa lahat ang mga sumusunod patungkol sa emerhensiyang-medikal at sa mga iba pang pasilidad pang medikal sa panahon ng bakasyon sa Golden Week

Pagtugon sa pag iwas- hawa sa COVID-19 sa panahon ng bakasyon sa Golden Week (Sa mga taong may sintomas tulad ng ubo, sipon at lagnat)

1.Tungkol sa gamutan pang-medikal

  • Bagamat halos karamihan sa mga klinika ay sarado sa panahon ng bakasyon sa Golden Week. kadalasan isinasagawa ang gamutan sa mga klinikang Pang-emerhensiya sa panahon ng bakasyon.
  • Kung may mga sintomas katulad ng lagnat,masakit ang lalamunan, masakit ang ulo, pagtatae, Panghihina, kawalan ng pang amoy at panlasa, upang maiwasan magkaroon ng malapitang kontak sa ibang mga pasyente, kinakailangan makipag ugnayan muna sa telepono bago bumisita sa klinika/pagamutan para mabigyan kayo ng mga tagubilin sa oras at pamamaraan ng konsultasyon.

2.Tungkol sa Pagsusuri/ eksaminasyon

  • Pagkatapos makuha ang resulta ng medikal na eksaminasyon, kung sakaling kinakailangan sumailalim sa pagsusuri ng COVID-19, May nakahandang Sistema para sa pagpapasuri.

3.Tungkol sa Konsultasyon/Pagsangguni

Kung naguguluhan kayo kung saan ba dapat magpatingin o magpakonsulta tulad ng kung sakaling ang inyong doktor o ang institusyong medikal na malapit sa inyo ay walang serbisyo para sa paggagamot, May nakahandang serbisyo ang sentro ng konsultasyon na 24 oras/ kada araw upang matingnan kayo.

Konsultasyon. Kontak na impormasyon sa Sentro ng Konsultasyon

Mga nakatira sa Otsu-shi (Hapon lamang)
TEL 077-526-5411
FAX 077-525-6161
Mga nakatira sa labas ng Otsu-shi (May serbisyo ng tagapag-salin-salita)
TEL 077-528-3621
FAX 077-528-4865

Tungkol sa Sistema ng Pang-emerhensiyang medikal sa panahon ng bakasyon sa Golden Week

Mga Institusyong pang-medikal na gumagamut kung ang antas ng medikal na kondisyon o sugat ay hindi masyadong malubha(katamtaman lang).

Talahanayan ng mga Pangunahing Pang-emerhensiyang institusyon- medikal sa panahon ng bakasyon sa Golden Week PDF

◆Para sa mga taong hindi nakakaintindi ng wikang hapon

Telepono para sa tanggapan ng konsultasyon sa Kagawaran ng Kalusugan, Trabaho at Pang-kapakanan (Ministry of Health, Labor and Welfare) patungkol sa impeksiyon sa COVID-19 (May nakahandang serbisyo sa 8 na wika).
TEL: 0120-565653 (Free dial※may serbisyo din sa mga araw ng sabado,linggo at mga araw na walang pasok)
【Nakahandang mga wika・Oras ng tanggapan】
Hapon. English/Inglis. Intsek. Koreano. Portugal. Kastila/Espanyol 9:00am ~9:00pm
Thai 9:00am~ 6:00pm
Vietnam 10:00am ~ 7:00pm