Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 ang personal na pagkonsulta sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga ay ipinatigil/suspendiho, hanggang sa susunod na mga karagdagang abiso .
Mangyaring kumunsulta sa pamamagitan ng telepono, fax o email. Paumanhin po para sa anumang abala. Maraming salamat.