Pahayag ito tungkol sa suportang-pinansyal para doon sa mga tindahan ng kainan at inuman na tumugon sa kahilingan ng Prepektura ng Shiga na bawasan/paikliin ang oras ng pagpapatakbo ng negosyo.
Magbibigay din ng tulong-pinansiyal para doon sa mga tumugon na mga nangungupahan at sa mga may ari ng mga tindahan pangkaganapan(event)na may malalaking pasilidad (higit sa 1000 ㎡).
Kasabay sa usapin patungkol sa pagpahayag ng sa ilalim ng estado ng kagipitan (SOE), magkakahiwalay na tatanggapin ang mga aplikasyon ayon sa bawat tiyak na kinakailangan na panahon.

〈Panahon ng Aplikasyon〉

A Panahon patungkol sa pagpapatupad ng pangunahing mga hakbangin sa pagpigil upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon (Unang bahagi Agosto 8 ~Agosto 26): Septyembre 1 ~ Septyembre 30 ※Tapos na ang tanggapan ng aplikasyon
B Panahon patungkol sa pagpapatupad ng Sa ilalim ng Estado ng Kagipitan (SOE) ((Pangalawang bahagi Agosto 27~ Septyembre 12) : nakatakda mula sa Septyembre 13~Oktubre 12
C Pinalawig na panahon sa ilalim ng Estado ng Kagipitan(SOE)(Pangatlong bahagi Septyembre 13 ~Setyembre 30 ): Oktubre 1~Oktubre 31

B Kabayaran ng suportang-pinansiyal sa mga panahon na ipinapatupad ang sa ilalim ng estado ng kagipitan

Pagpapatupad ng sa Ilalaim ng Estado ng Kagipitan/SOE (Pangalawang bahagi)

Hatinggabi sa umaga sa araw ng biyernes, Agosto27, 2021 ~ hatinggabi sa gabi sa araw ng Linggo, Setyembre 12,2021

■ Mga kumpanyang tumugon at napapailalim sa suportang-pinansiyal

 • Mga tindahan ng kainan at inuman na nagbubukas ng serbisyo sa pagitan ng mga oras ng 8ng gabi at 5 ng umaga bago mangyari an kahilingan
 • Mga tindahan ng kainan at inuman na nag aalok ng alak at nagbibigay serbisyo ng karaoke bago mangyari ang kahilingan

■ Kondisyon ng Pagbayad

 • Pagpasara at pagbawas ng oras sa pagpapatakbo ng serbisyo ng negosyo sa pagitan ng mga oras mula 5 ng umaga hanggang 8ng gabi sa buong panahon ng kahilingan
 • Pagpatigil sa pag alok ng inuming alak at pagpatigil ng serbisyo sa karaoke
 • pagpaskil ng polyeto/pahayag na nagpapatupad sa pagbawas sa oras ng takbo ng negosyo.
 • Mahigpit na pagtupad sa talagabayan ng panukalang iwas-impeksiyon ng gobyerno ng Japan.
 • Paggamit sa “Moshi Sapo Shiga”at pagpahayag sa “ deklarasyon sa pagpapatupad sa mga hakbangin upang makaiwas- impeksiyon”
 • Porma ng aplikasyon:https://shiga.qr.liny.jp/entry

■ Halaga ng babayaran

【Maliit at katamtamang laki na mga negosyo(kasama na ang mga malilit na negosyo at Pang mag-isang sariling negosyo)】】
Sa mga sumusunod na pamamaraan ng A o kaya B
A 40,000yen ~ 100,000yen/araw x bilang ng mga araw (Hindi kasama ang karaniwang saradong araw ng negosyo), ayon sa benta
B Pagbaba ng kita/araw x0.4x bilang ng mga araw (hindi kasama ang karaniwang saradong araw ng negosyo)
 【Pinakamataas sa 200,000yen/araw】

【Malalaking kumpanya】
Pagbaba ng kita/araw x 0.4 x bilang ng mga araw (hindi kasama ang karaniwang saradong araw ng negosyo)
 【Pinakamataas sa 200,000yen/araw】】
【Mga tindahan ng kainan at inuman na walang pahintulot sa pagpapatakbo ng karaoke】
Pantay na halaga ng 20,000yen x bilang ng mga araw (hindi kasama ang mga araw na karaniwang sarado
【Mga Nangungupahan. Mga nagsasagawa ng mga kaganapan/event na may malalaking pasilidad (mahigit 1000㎡)】
 20,000yen/day para sa bawat 100㎡ na lugar na binawasan ng oras x binawasan ang oras/ binawasan ang regular na oras x bilang ng mga araw( hindi kasama ang karaniwang walang pasok na araw ng negosyo)

■ Aplikasyon

Setyembre 13, 2021 (lunes) ~Oktubre 12, 2021 (Martes) 11:59pm

■ Proseso ng Aplikasyon

■Aplikasyon sa online
Dito ang aplikasyon sa online https://www.shiga-jitankyouryokukin.jp/
■Aplikasyon sa Koreo 
Aplikasyon sa koreo (mangyaring ipadala sa ordinaryong nakarehistrong sulat, Kanni Kakitome。(Kailangan balido ang marka ng sulat ng Oktubre )
【Ipadala sa address ng post office na ito】
〒520-8577
4-1-1 Kyomachi, Otsu, Shiga prefecture (Shiga prefectural office)
Shigaken eigyoujikan tanshuku yosei ni kakaru kyorokukin uketsuke

■ Mga kailangan na dokumento para sa aplikasyon

 1. Aplikasyon na pinamigay[ hindi kailangan doon sa online na aplikasyon]
 2. Kasulatan ng katibayan sa pangangako, pinamigay
 3. Porma/form ng kahilingan sa paglipat ng suportang-pinansiyal doon sa account, pinamigay
 4. Dokumentong nagpapatunay sa personal na pagkakakilanlan
 5. Dokumentong nagkukumpirma sa numero ng account sa bangko at pangalan ng account (hal. kopya ng buklet ng bangko)
 6. Mga dokumento upang kumpirmahin ang nilalaman ng negosyo.
 7.  [korporasyon] kahit alinman sa mga kakailanganing papeles ay ihanda dokumento sa pagsasanib, sertipikasyon ng buong detalye ng kasaysayan,at ang pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis at iba pa .
    [Indibidwal] kahit alinman sa isa panghuling pagbabalik ng buwis, abiso ng sertipiko ng pagsisimula ng negosyo (Kaigyou todoke), atbp.
 8. Aplikasyon, pinamigay (tungkol sa impormasyon ng 
 9. Aplikasyon, pinamigay (Kalkulasyon sa natanggap na halaga ng benepisyo] (hindi na kailangan sa aplikasyon sa online)
 10. Dokumentong nagkukumpirma na nakatanggap kayo ng kinakailangan pahintulot upang magpatakbo ng negosyo.
 11. Larawan sa labas na sitwasyon ng tindahan (upang makumpirma ang pangalan ng tindahan
 12. Larawan ng panloob na sitwasyon ng tindahan
 13. Kagamitan na nagkukumpirma na nagdeklara ng isang pahayag/paskil upang ipatupad ang ang mga hakbangin sa pag-iwas impeksiyon
 14. Kagamitan na nagkukumpirma na ipinapatupad ang “Moshi Sapo Shiga”
 15. Dokumentong nagkukumpirma sa araw-araw na benta ng buong buwan
 16.   [sa kaso na pinili ang pamamaraan ng kalkulasyon ayon sa benta]
  ・kahit alinman sa isa sa pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis. Ang buklet ng kalkulasyon para sa buwan ng Agosto 2019 o kaya Agosto 2020
    [ Sa kaso ng pinili ang pamamaraan sa kalkulasyon base doon sa pagbaba ng benta
  ・ kahit alinman sa isa sa pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis. Ang buklet ng kalkulasyon para sa buwan ng Agosto 2019 o kaya Agosto 2020
  ・Kalkulasyon ng buklet sa buwan ng Agosto at Setyembre sa taong 2021
 17.  Mga materyales na nagkukumpirma sa oras ng takbo ng negosyo bago ang kahilingan.
 18. ((Hal: larawan ng tatak ng tindahan o kaya notesiya para sa oras ng takbo ng negosyo, nakaimprenta,HP, kopya ng tsart ng pasok na mga araw ng mga mangagawa at iba pa.
 19. Dokumentong nagkukumpirma sa pagbawas ng oras sa pagbukas ng negosyo at pagbabawal sa pagbenta ng inumin na alak
 20. 【Para doon sa nagbibigay serbisyo ng Karaoke】
 21.  Dokumentong nagkukumpirma ng boluntaryong pagpatigil sa pagbenta ng alak
  (hal:Nakapaskil na larawan na nagpapakita ng pahayag sa mga kostumer o anunsiyo sa HP
※May bahagyang pagkakaiba sa mga kailangan na mga dokumento sa mga nangungupahan.Mangyaring makipag ugnayan sa “Call Center para sa suportang -pinansiyal para sa maagang pagpapasara sa Prepektura ng Shiga ” para sa iba pang detalye

■Tungkol sa aplikasyon para sa pagdownload

申請書のダウンロード
 URL:http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/321001.html

Suportang-pinansiyal sa ilalim ng pinalawig na estado ng kagipitan

Hatingabi sa umaga ng Setyembre 13, 2021 (Lunes), Hatingabi sa gabi ng Setyembre 30, 2021 (Huwebes),

■ Nasasaklaw, Kondisyon, halaga ng ibabayad

BKapareho sa B (Panahon 2)

■Panahon ng Aplikasyon

Oktubre 1, 2021 (Biyernes) ~ Oktubre 31, (Linggo) 23:59
(Kailangan balido ang marka ng aplikasyon sa koreo ng Nobyembre 1

■ Paraan ng Aplikasyon

■Aplikasyon sa online
Dito ang aplikasyon sa online https://www.shiga-jitankyouryokukin.jp/
■Aplikasyon sa Koreo 
Ipadala sa pamamagitan ng ordinaryong nakarehistrong sulat, Kanni Kakitome kailangan balido ang marka ng Nobyembre 1
【Address ng post office na padadalhan】
〒520-8577
4-1-1 Kyomachi, Otsu, Shiga prefecture (Shiga prefectural office)
Shigaken eigyoujikan tanshuku yosei ni kakaru kyorokukin (dai 3-ki) uketsuke

■ Mga dokumentong kailangan sa aplikasyon

 1. Aplikayon (Panahon 3), [hindi na kailangan sa aplikasyon sa online 
 2. Kasulatan ng katibayan sa pangangako, pinamigay
 3. Porma/form ng kahilingan sa paglipat ng ibabayad doon sa account, pinamigay
 4. Dokumentong nagpapatunay sa personal na pagkakakilanlan
 5. Dokumentong nagkukumpirma sa numero ng account sa bangko at pangalan ng account (hal. kopya ng buklet ng bangko)
 6. Mga dokumento upang kumpirmahin ang nilalaman ng negosyo
 7.  【[korporasyon] kahit alinman sa mga kakailanganing papeles ay ihanda dokumento sa pagsasanib, sertipikasyon ng buong detalye ng kasaysayan,at ang pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis at iba pa .
   [Indibidwal] kahit alinman sa isa panghuling pagbabalik ng buwis, abiso ng sertipiko ng pagsisimula ng negosyo (Kaigyou todoke), atbp.
 8. Aplikasyon, pinamigay (tungkol sa impormasyon ng pasilidad)[hindi na kailangan sa aplikasyon sa online]
 9. Aplikasyon, pinamigay (Kalkulasyon sa natanggap na halaga ng benepisyo] (hindi na kailangan sa aplikasyon sa online) Dokumentong nagkukumpirma na nakatanggap kayo ng kinakailangan pahintulot upang magpatakbo ng negosyo.
 10. Larawan sa labas na sitwasyon ng tindahan (upang makumpirma ang pangalan ng tindahan
 11. Larawan sa labas na sitwasyon ng tindahan (upang makumpirma ang pangalan ng tindahan)
 12. Larawan ng panloob na sitwasyon ng tindahan
 13. Kagamitan na nagkukumpirma na nagdeklara ng isang pahayag/paskil upang ipatupad ang ang mga hakbangin sa pag-iwas impeksiyon
 14. Kagamitan na nagkukumpirma na ipinapatupad ang “Moshi Sapo Shiga”
 15. Dokumentong nagkukumpirma sa araw-araw na benta sa buong buwan
 16.  [sa kaso na pinili ang pamamaraan ng kalkulasyon ayon sa benta]]
  ・kahit alinman sa isa sa pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis. Ang buklet ng kalkulasyon para sa buwan ng Agosto 2019 o kaya Agosto 2020
    [ Sa kaso na pinili ang pamamaraan ng kalkulasyon ayon sa pagbaba ng benta]
  ・kahit alinman sa isa sa pinaka-panghuling pagbabalik ng buwis. Ang buklet ng kalkulasyon para sa buwan ng Agosto 2019 o kaya Agosto 2020
  ・Kalkulasyon ng taong 2021 sa buwan ng Agosto at Setyembre
 17. Kagamitan na nagkukumpirma sa mga oras ng negosyo bago pa man ang kahilingan
 18. (hal, larawan ng marka ng tindahan o kaya pahayag patungkol sa oras ng negosyo na nakaimprenta, HP, Kopya ng talaan ng mga pasok ng mga mangagawa, at iba pa.)
 19. Dokumentong nagkukumpirma sa pagbawas ng oras sa pagbukas ng negosyo at pagbabawal sa pagbenta ng inuming alak
 20. 【 Para sa mga pasilidad na nagbibigay serbisyo sa pang- karaoke】
 21.  Dokumentong nagkukumpirma ng kusang pagtigil sa paggamit ng karaoke
  (hal, larawan na nagpapakita ng pahayag doon sa mga kostumer, Anunsyo sa HP)
※ ang ibang mga kailangan na dokumento para sa aplilkasyon ay iba para doon sa mga nagungupahan at sa mga nagmamay-ari ng mga tindahan ginagamit sa event.

■ Tungkol sa pagdownlod ng aplikasyon

idownload ang aplikasyon
 URL:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/321251.html

Makipag ugnayan

[Mga sanggunian patungkol sa pagpapatupad ng pangunahing mga hakbangin-iwas impeksiyon. Pagdeklara sa ilalim ng estado ng kagipitan at paghiling sa mga tindahan na paikliin ang oras ng takbo ng negosyo
 Call Center para sa suportang-pinansiyal mula sa Prepektura ng Shiga para doon sa tumugon sa kahilingan sa maagang pagpapasara (Wikang hapon lamang)
 TEL 077-528-1344
 Oras ng serbisyo: karaniwang araw 9 ng umaga~ 5ng hapon
【Sanggunian patungkol sa proseso ng aplikasyon para sa suportang-pinansiyal】
 Call Center para sa suportang-pinansiyal mula sa Prepektura ng Shiga para doon sa tumugon sa kahilingan sa maagang pagpapasara (Wikang hapon lamang)
 TEL 0570-666-323
Oras ng serbisyo: karaniwang mga araw mula alas 9ng umaga hanggang alas 5 ng hapon