Sa pagpasok sa ibayong bansa, dahil sa paggamit nito ay mapagpapasyahan ng mga bansa ang paluwag ng mga hakbang iwas epidemya atbp., magbibigay kami ng katibayan na magpapatunay sa publiko ng pagbakuna sa COVID-19.
Sinumalan ang pagtanggap ng aplikasyon nito sa bawat lungsod/bayan ng prepektura noong ika-26 ng Setyembre, 2021.
Para sa detalye, bisitahin ang home page ng lungsod/bayan ayon sa inyong JUMIN HYO (katibayan ng tirahan) o magtanong sa tagapamahala ng bakuna sa COVID-19. (Tingnan ang mga may kinalamang link sa ibaba nitong pahina.)

Tungkol sa Katibayan ng pagbakuna

Ang Katibayan ng pagbakuna sa COVID-19 (o “katibayan ng pagbakuna” sa ibaba) ay ang magpapatunay sa publiko ng pagbakuna sa COVID-19 na isinagawa ng mga lokal na pamahalaan na naaayon sa Batas ng pagbabakuna ng bansang Hapon, at ito ay ibibigay ayon sa kahilingan ng nagpabakuna.
Sa ngayon, ito ay binibigay bilang papel. Tungkol sa pag-digitize nito, dahil ang pamantayan ng mga 2D code pang-display nito ‘electronically’ ay tinutukoy pa ng mga bansa, pinag-aaralan pa ito habang binabantayan ang mangyayari.

Mga maaring humingi ng katibayan ng pagbakuna

Bilang gabay, sa ngayon ang Katibayan ng pagbakuna ay maibibigay lamang sa mga tumutugon sa ibaba (1) at (2).
(1)Tumanggap ng pagbakuna sa COVID-19 (kabilang ang pagbakuna sa mga manggagawang medikal na nauna o naprayoridad, sa mga opisina, o sa mga malakihang center) ayon sa Batas ng pagbabakuna ng bansang Hapon.
(2)Kailangan ito para sa paglakbay patungo sa ibang bansa mula sa bansang Hapon, dahil sa pagdadala nito, ang ibang mga bansa ay nagpaluwag ng kanilang mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya.

Nilalaman ng Katibayan ng pagbakuna

Ang nilalaman nito ay ang mga sumusunod. *Nakasulat sa Hapon at Ingles
  • Bagay tungkol sa nabakunahan (pangalan, araw ng kapanganakan atbp.)
  • Tala ng bakuna sa COVID-19 (uri ng bakuna, araw ng pagbakuna, atbp.)
  • Numero ng pasaporte, atbp.
Para sa detalye, tingnan ang home page ng inyong munisipalidad.

Pag-aaplyan ng Katibayan ng pagbakuna

Ito ay sa munisipalidad na nagpadala ng “Kupon sa pagbabakuna” na may kalakip na “Form ng paunang medikal na pagsusuri”.
Karaniwan, ito ang lungsod/bayan sa inyong JUMIN HYO. Mag-ingat na magkaiba itong dalawa.
Kung lumipat ka sa pagitan ng una at ikalawang beses ng pagbakuna, kailangan ang pag-aplay sa bawat isa.

Mga kailangan sa pag-aplay ng Katibayan ng bakuna

Ang mga kailangan sa pag-aplay ay ang mga sumusunod mula (1) hanggang (4). Bukod dito, dahil maaring mangailangan ng iba pang dokumento ayon sa sitwasyon, bisitahin ang home page ng inyong munisipalidad.
(1)Application form na tinalaga ng inyong munisipalidad (bisitahin ang home page para sa mga form.)
(2)Balidong pasaporte sa panahon ng paglakbay sa ibang bansa *1
(3)Natirang bahagi ng Kupon sa pagbabakuna na ginamit sa pagbakuna (pinagdidikitan ng sticker ng “Pagsusuri lamang”) *2
(4)Katibayan ng pagtatapos ng pagbakuna o Talaan ng pagbakuna *3
*1 Kailangang parehas ang numero ng pasaporte na nakasaad sa katibayan at sa pasaporteng gagamitin sa paglakbay. Kung pagkatapos makuha ang katibayan ay nagbago ang iyong pasaporte, kailangang muling kumuha ng katibayan. Sa mga nag-aasikaso ng pasaporte, simulan ito pagkatapos mapagkaloob ang bagong pasaporte. Maari ding mag-aplay gamit ang pasaporteng pinagkaloob ng ibang pamahalaan.
*2 Kung wala nito, maari ang mga dokumentong mayroong My Number (tulad ng kopya ng JUMIN HYO, atbp.). Kung hindi maipakita ang mga ito, maaring gamitin ang ibang dokumentong mapapatunyan ang iyong tirahan noong ikaw ay nagpabakuna.
*3 Kung naiwala ito, maari din ang kopya (pansarili) ng paunang medikal na pagsusuri.

Sanggunian ng tungkol sa Katibayan ng pagbakuna

〈Para sa detalye ng mga paraan ng aplikasyon, atbp.〉
Tiyakin sa pagpapasahang munisipalidad ayon sa inyong JUMIN HYO.
〈Para sa mga pangkalahatang katanungan o tungkol sa sistema ng katibayan〉
Tumawag sa COVID-19 Vaccine Call Center ng Ministry of Health, Labour and Welfare.

【Ministry of Health, Labour and Welfare COVID-19 Vaccine Call Center】

Telepono: 0120-761770 (toll-free)

●Mga suportadong wika

Hapon, Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Thai, Biyetnames

●Oras ng tanggapan

Tandaang ito ay mag-iiba ayon sa wika. Bukas din kahit Sabado/Linggo o pista opisyal.
Wikang Hapon/Ingles/Intsik/Koreyano/Portuges/Espanyol: 9:00 a.m. – 9:00 p.m.
Thai: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Biyetnames: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.