Gabay sa tulong pinansyal para sa pagpapatuloy ng lahat ng mga negosyo o kumpanya na na-apektuhan ng pagkalat ng impeksyon ng COVID-19.

Halaga ng matatanggap

Mga maliit at katamtaman ang laking negosyo o kumpanya: 200,000 yen
Mga may sariling hanapbuhay (self-employed): 100,000 yen
※1 beses lang bawat negosyo o kumpanya ang maari (ikatlong yugto).
 Ngunit, maari din mag-aplay kasabay ng tulong pinansyal (1 at 2 yugto).

Mga maaring makatanggap

Lahat ng maliit at katamtaman ang laking negosyo o kumpanya o may sariling hanapbuhay (self-employed) sa prepektura na na-apektuhan ng pagkalat ng impeksyon ng COVID-19 at napapabilang sa isa sa sumusunod:
  1. Mga nakatanggap ng “Buwanang tulong” mula sa gobyerno sa buwan ng Setyembre o Oktubre ng taong 2021
  2. Mga bumaba ang kita ng 50% o higit pa para sa buwan ng Setyembre o Oktubre 2021, kung ikukumpara sa parehong buwan ng taong 2019 o 2020
  3. Mga bumaba ang kita ng 30% o higit pa para sa buwan ng Setyembre at Oktubre 2021, kung ikukumpara sa parehong mga buwan ng 2019 o 2020
  4. ※Dapat ay nagsimula ang negsyo o kumpanya bago o noong Agosto 2021.

Panahon at Paraan ng pag-aplay

【Pag-aplay online】
Mula ika-1 (Lunes) hanggang ika-30 ng Nobyembre (Martes), 2021
  Maaring mag-aplay mula sa URL (web page) sa baba:
  https://shiga-keizokushien.com/3rd/
【Pag-aplay sa pamamagitan ng koreo】
Mula ika-1 (Lunes) hanggang ika-30 ng Nobyembre (Martes), 2021 (petsa ng pagtanggap)
<Address na pagpapadalhan>
〒525-0025 4F LIBERTY HOUSE Kusatsu, 1-1-3 Nishi-shibukawa, Kusatsu-shi, Shiga-ken
To: Business continuity assistance, Shiga Business Secretary (Phase 3)
 ※Kailangang ipadala gamit ang kan-i kakitome (registered mail).

Sanggunian 

  Call center ng Tulong pinansiyal sa pagtuloy ng negosyo(Nihongo lamang)
TEL 0570-200-575
Oras  Lunes-Biyernes 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
※Mangyaring makipag ugnayan sa mga sumusunod~ kung hindi kayo nakakaintindi ng Nihongo
Shiga Foreign Residents Information Center/Sentro ng Impormasyon
para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga (Lunes~Biyernes 10:00am-5:00pm *Sarado sa mga huling araw ng linggo at mga bakasyon na mga araw .)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/counsel