Muling-pagtanggapan ng mga aplikasyon para kabayaran doon sa mga nagpapatakbo ng negosyo na tumugon sa pakiusap na magpatupad ng mga hakbangin upang mapigilan ang paglaganap ng impeksiyon at mga hakbangin pang-emerhensiya sa Prepektura ng Shiga na hindi pa nakapag apply sa loob ng itinakdang panahon ng aplikasyon

Saklaw na mga panahon

(Unang Yugto)Panahon ng pagpapatupad sa mga pangunahing mga hakbangin upang maiwasan ang paglaganap ng impeksiyon (Agosto 8 (Linggo)~ Agosto 26 (Huwebes)
(Pang-ikalawang Yugto)Panahon ng pagpapatupad ng mga hakbangin-sa ilalim ng estado ng kagipitan /emerhensiya (Agosto 27 (Biyernes) ~ Setyembre 12 (Linggo)
(Pang-ikatlong Yugto) Panahon ng pagpapatupad ng mga hakbangin-sa ilalim ng estado ng kagipitan /emerhensiya (Setyembre 13 (Lunes) ~ Setyembre 30 (Huwebes)

Panahon sa muling-pag apply

Nobyembre 16(martes) 12:00 ng hapon ~ hatinggabi (23:59) ng Nobyembre 30 (martes)

Paraan ng aplikasyon

※Para lamang sa online na aplikasyon.
Kung mayroon na kayong numero para sa aplikasyon patungkol sa kabayaran mangyari po lamang gamitin ang yaong numero para sa inyong pag apply.
Dito isagawa ang pag apply https://www.shiga-jitankyouryokukin.jp/   
Mangyaring puntahan ang sumusunod na sayt para sa mga detalye tulad ng mga taong nasasaklaw at ang mga dokumentong kinakailagan sa pag apply.
《Saklaw/target》 Mga negosyo tulad ng mga restawran at mga nangungupahan/ mga kaganapan sa malakihang mga pasilidad (humigit 1000 m2) na tumugon sa kahilingan ng Prepektura ng Shiga na paiikliin ang oras ng pagpapatakbo ng negosyo.
《Sanggunian na sayt》》
※ Mangyaring pakitandaan na ang form ng aplikasyon ay nag iiba-iba depende sa panahon ng aplikasyon.

para sa mga katanungan

【Impormasyon patungkol sa pamamaraan ng aplikasyon para sa kabayaran sa pagtugon ng pakiusap】
 Call Center para sa kabayaran sa mga tumugon sa pagpapaikli sa oras ng negosyo (Hapon lamang)
 TEL 0570-666-323
 Oras ng serbisyo: Karaniwang mga araw mula 9am~5pmbr />
【Sanggunian para sa pagpapatupad ng pangunahing mga hakbangin tulad ng pagpigil sa paglaganap ng impeksiyon, pagdeklara ng sa ilalim ng estado ng kagipitan/emerhensiya at pakiusap para maagang pagpapasara sa oras ng negosyo ng mga tindahan】
Call center para sa mga pinakiusapan sa maagang pagpapasara sa oras ng negosyo ng mga tindahan sa Prepektura ng Shiga
 TEL 077-528-1344
 Oras ng serbisyo: Karaniwang mga araw mula 9am~5pm
【Kung hindi nakakaintindi ng Nihongo mangyaring sumangguni sa ibaba】
 Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga (sumusuporta sa iba’t ibang wika)
 TEL 077-523-5646
 Oras ng serbisyo: Karaniwang mga araw mula 10am~5pm