Tulay tungo sa Inang Bayan(Muhammad Ramdan<Indonesia>)
Pagbabawal sa hindi makatuwiran na pagkakaiba-iba ng pagtrato sa pagitan ng regular at hindi-regular na manggagawa!
Ang sinumang nakasalalay sa pamamagitan ng anumang sistema ng seguro sa pangkalusugan ay “limitado lamang para sa mga residente ng Japan.”
Ang Ikolohiyang Pamumuhay sa Shiga
Mahahalagang tagubilin sa pagiwas sa sakit na Coronavirus