Pangangalaga sa Munting Buhay(Jaquiline Keiko Matsuok)
Kung mayroong problema…Interpretasyon * Pagsangguni para sa mga Dayuhang Residente sa Shiga
Mga Silid-aralan ng Nihongo sa Shiga
PAHAYAGANG MIMITARO(Mag ingat huwag mahawaan ng sakit na Coronavirus!/
Paalala mula sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga)