Pagninilay-nilay sa pagitan ng mga Kultura (si Gng. Lu Jie、Isang Guro at Tagapag-salin salita ng Nihongo )
【Seguro Pangkalusugan Serye 1】Tungkol sa sistema ng Pambansang Seguro Ng Japan
Halina at gamitin natin ang silid-aklatan para makatuklas ng mga bagong kaalaman!
PAHAYAGAN MIMITARO
  • Setsubun Sai ika-2 ng Pebrero (Piyesta ng Setsubun)
  • Ang bagong uri ng nakakahawang sakit, COVID-19


  • BALITA MULA SA MIMITARO
  • Huwag kalimutan gumawa ng panghuling- deklarasyon tungkol sa mga babayarang buwis!
  • Pagkumpirma ng pangalan at pagbabago ng address sa nakarehistrong sasakyan
  • Tungkol sa biktima ng DV / huwag sarilin ang problema!!/li>