「Pagmasdan ang pusong dalisay, tanggapin ng wagas sa puso」 Bb. Angela Kanamaru Hatanaka(Brazil)
Tungkol sa Pag- unlad ng bata at ang mga suporta para dito
[Serye 3 Seguron g Pangkalusugan]
  • Tungkol sa matatanggap na benepisyo dulot ng Pinsala o Pagkakasakit 「 Shobyo teatekin 」
  • Mas mura ang pangkaraniwang gamot (Generic Medicine)

  • [Pahayagan Mimitaro]Online sayt para sa klase sa Nihongo
    [BALITA MULA SA MIMITARO]S ilid aralan ng Nihongo para sa Trabaho, Kursong Pagpataas ng husay sa trabaho, Patnubay sa pagpili ng Kurso