Cầu nối với quê hương(Muhammad Ramdan<Indonesia>)
Cấm chênh lệch đãi ngộ bất hợp lý giữa nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức!
Người phụ thuộc bảo hiểm y tế được giới hạn ở 「cư dân thường trú trong nước」
Môi trường sinh thái ở Shiga
Các biện pháp đặc biệt đối phó bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới