Japanese | English | Portuguese | Spanish | Chinese (Simplified Chinese) | Chinese (Traditional Chinese) | Hangul | Tagalog

Sangguniang Babasahin Paghandaan ang lindol sa paggawa ng mga bagay na kayang gawin
~Kapag handa hindi nakakatakot ang lindol~

No1 --Kapag may kumalabog, kapag biglang yumugyug, huwag mataranta at kumilos ng mahinahon
No2 --Huwag malito dahil sa sindak sa kapaligiran kapag lumabas
No3 --Gawin ito upang maging panatag ang tayo ang mga kasangkapan
No4 --Ihanda ang mga gamit na dadalhil sa panahon ng emerhensiya
No5 --Paghandaan ang ikalawang pinsala na dulot ng lindol
No6 --Paggawa ng plano sa pamilya kung paano magtatawagan
No7 --Pag-isipan din ang buhay sa lugar silungan
No8 --Matutong gumawa ng first aid
No9 --Listahan na makakatulong sa panahon ng lindol (Listahan na maaaring itabi)

Tagapaglathala: Perepaktura na Shiga
Pagsalin-wika・Pagpatnugot: Shiga Intercultural Association for Globalization
「Mimitaro」
http://www.s-i-a.or.jp/l


Kapag may kumalabog, kapag biglang yumugyug, huwag mataranta at kumilos ng mahinahon

May mga lindol na nagaganap sa iba’t-ibang lugar sa Japan. Ang batong sanhi ng lindol sa ilalim ng lupa na nasa kanluran ng Lake Biwa at ang malapit sa lugar ng Tonankai at Nankai ay maaaring maglikha ng malakas na lindol na magiging sanhi ng malaking pinsala sa malawak na lugar na loob ng perepaktura. Upang maging handa sa panahon na mangyari ito, isinagawa ang seryeng ito tungkol sa mga impormasyon upang lubusang mapaghandaan ang lindol.

発生
 • Unahin munang iligtas ang sarili. Magtago sa ilalim ng mesa o kaya kama, kapag natutulog pangalagaan ang ulo na gamit ang kubrekama o unan.
 • Gawing ugali ang pagpatay sa apoy kahit na mahina ang lindol. May nakalagay na aparato upang kusang mamatay ang gas sa panahon ng panganib kaya huwag ilagay sa kapahamakan ang sarili upang patayin nito.
1~2分後
 • Siguraduhin ang daang pang-emerhensiya. Buksan ang mga pintuan at bintana upang masigurado na may daan palabas. May pagkakataon na nagiging mahirap ang pagbukas ng mga pintuan sa mga kondominyum ngunit ang mga bintana ay madaling mabuksan.
 • Hanapin ang pinagmulan ng anumang sunog at patayin agad ito.
 • Magsuot ng sapatos kahit sa loob ng bahay. Mapapangalagaan ang paa sa mga basag na salamin, at makakatakas kaagad.
 • Tiyakin na ligtas ang pamilya. Lisanin ang bahay kapag may panganib na ito ay magiba o matatabunan kapag nagkaroon ng guho. Kapag lumabas ng bahay, magingat sa mga basag na salamin, mga tisa ng bubong, mga karatula at iba pang mga bagay na maaaring mahulog.
3~5分後
 • Ihanda ang madadalang mga gamit pang-emerhensiya.
 • Tignan kung may sunog sa mga kapit-bahay.
 • Kumuha ng mga impormasyon. Kumuha ng mga tamang impormasyon sa radyo, atbp, huwag maniwala sa mga sabi-sabi lamang.
5~10分後
 • Tignan kung may mga kapit-bahay na nangangailanan ng tulong para sa kanilang kaligtasan.
10分後~数時間後
 • Lumisan kapag may panganib na gumuho ang bahay, o magkaroon ng sunog, atbp, dahil sa mga sumusunod pa na lindol.
 • Sunduin ang mga anak sa paaralan, atbp.
 • Iwasan na magkaroon ng sunog. Patayin ang gas sa punong pihitan. Kapag aalis ng bahay patayin ang breaker ng kuryente.
 • Kapag umalis ng bahay, isulat sa isang papel kung saan pupunta at idikit ito sa isang lugar na madaling makita tulad ng malapit sa pintuan.
~3日
 • Gamitin ang mga gamit pang-emerhensiya. Mahalagang pangalagaan ang sariling kapakanan, ngunit mahalaga rin ang tumulong sa mga kapit-bahay.
 • Tumulong sa pagsaklolo sa mga nangangailangan at sa pagpatay ng mga sunog. Ipabigay-alam sa himpilan ng bombero, atbp, kung kailangan.
 • Lumisan na kasama sa isang grupo. Lumisan na naglalakad, iwasan ang mga pader na semento, ang mga putol na kable ng kuryente, ang mga bintanang salamin, atbp.
 • Kumuha ng impormasyon. Bigyan pansin ang mga pahayagang inilalabas ng pamahalaan.
Bumalik sa umpisa ng pahina

Huwag malito dahil sa sindak sa kapaligiran kapag lumabas

Sa daan na maraming gusali

Mag-ingat sa mga gusaling gumuguho, mga nahuhulog na mga bagay tulad ng mga salamin ng bintana at mga karatuka, at mga natutumbang vending machines. Pangalagaan ang ulo na gamit ang bag at tumakas sa malalawak na bakanteng lugar.

Sa lugar ng mga bahay

Mag-ingat sa mga natutumbang mga dingding, mga poste ng gate, salamin, mga nahuhulog na tisa ng bubong at mga putol na kable ng kuryente.

Sa shopping area sa ilalim ng lupa

Matibay ang pagkagawa ng paligid at maraming gamit para sa sunog. Kapag tumigil na ang linog, mahinahon na sumunod sa mga kautusan ng mga gabay upang makalisan sa ligtas na lugar.

Habang nagmamaneho

Hawakan mabuti ang manibela, tumigil sa kaliwang panig ng kalye at makinig sa mga impormasyon sa radyo. Kapag nilisan ang sasakyan, isara ang mga bintana, huwag susian ang pinto at iwanan ang susi sa saksakan ng susi. Kung maaari, dalhin ang rehistro ng sasakyan.

Sa elevator

Pindutin ang swits para sa lahat ng palapag at lumabas sa unang palapag na tinigilan ng elevator. Kung kayo ay nakulong ang hindi makalabas, tuluyang pindutin ang swits para sa emerhensiya.

Sa mga department stores at supermarkets

Takpan ang ulo ng shopping basket o kaya ng inyong bag upang mapangalagaan ito. Maghintay sa isang ligtas na lugar hanggang matapos ang lindol upang hindi mapinsala ng mga nahuhulog na mga paninda o istante natutumba. Sundin ang mga utos ng tauhan ng tindahan upang makalisan ng ligtas.

Sa tren, subway at bus

Humawak mabuti sa upuan sa inyong harap o kaya sa mga hawakan. Kapag lilisan mula sa labasang pang-emerhensiya, sundin lamang ang utos ng tauhan ng sasakyan.

Tulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong sa oras ng sakuna

*Mga taong nangangailangan ng tulong sa oras ng sakuna: Ang mga taong nahihirapan kumilos ng sarili lamang sa oras ng sakuna, tulad ng mga matatanda at mga sanggol, mga taong may kapansanan sa katawan at pag-iisip.

Mga matatanda at mga napinsala

Gumamit ng estretser o kaya kargahin sa likod upang makalisan.

Mga taong may kapansanan ang paningin

Kapag lilisan, pahawakin sa inyong siko ang isang nilang kamay at sa kabilang kamay naman ay ang kanilang baston, at mahinahon na sila ay bigyan gabay. Sabihin kapag may hagdanan o mga bagay na sagabal habang lumalakad.

Mga taong may kapansanan sa pandinig

Gamitin ang aksyon, isulat sa papel o kaya lakihan ang paggalaw ng bibig kapag kinakausap.
Bumalik sa umpisa ng pahina

Gawin ito upang maging panatag ang tayo ang mga kasangkapan

Ang mga aparador

 • Siguraduhin na matatag ang kisame bago gumamit ng napapahabang pangsuportang poste.
 • Madaling matumba ang mga kasangkapan na nasa karpet at tatami. Ilipat sa ibang silid o kaya lagyan ng tabla sa ilalim.
 • Kung ayaw ninyo na mamarkahan ang kasangkapan o kaya hindi maaaring gamitan ng turnilyo, maglagay ng isang tabla sa ibabaw ng kasangkapan at dito turnilyuhan.

Ang paminggalan at aparador ng libro

 • Ilagay ang mga mabibigat na libro sa parteng ibaba, at kung maaari ay iwasan na may pagitan sa mga libro.
 • Tapalan ng film na pampaiwas ng pagbasag ng salamin ang mga bahaging salamin.
 • Lagyan ng tela ang mga estante upang hindi dumulas ang mga pinggan.
 • Iwasan ang paglagay ng mga bagay sa ibabaw ng aparador dahit ito ay mahuhulog.

Ang TV, kompyuter, atbp.

 • Huwag ilagay sa mataas na lugar.
 • Tiyakin ang bigat at kung hanggang kailan epektibo ang panlaban sa yanig na resin sheet. Ingatan ang paggamit nito sa lubhang mabibigat na gamit.

Ang pridyeder

 • Gamitan ng tranka ang pintuan upang hindi bumukas at lumabas ang mga nilalaman.
 • Ikabit ang pridyeder sa dingding sa pamamagitan ng pagtali nito sa maliliit na hawakan na may butas sa likod (may mga pridyeder na may sariling gamit para dito), o kaya talian ng alambre paligid sa katawan sa gitna ng mga pinto at itali sa dingding.

Pag-iilaw

 • Panatagin ang bumbilya na gamit ang teyp na malakas ang panlaban sa init.
 • Gamitan ng mga ilang alambre o kadena upang patatagin ang pagkabitin mga ilaw na nakabitin mula sa kisame.

Ang pyano

 • Gumamit ng pampapigil ng pagdulas sa mga paa. Para sa katawan naman, gumamit ng alambreng may balot o tepy upang itali ito sa dingding.

Tiyakin ang poste ng dingding

 • Kapag nagtali ng kasangkapan sa dingding na gamit ay kawit, alambre, kadena o kaya korteng L na kawit, siguraduhin na ang turnilyo ay nakaturnilyo sa poste, sa kahoy na kuwadro o sa baranda sa gitna.
 • Ang pagturnilyo sa dingding na plaster ay hindi matibay.

Ang aircon, wall clock, litratong naka-kuwadro

 • Gumamit ng korteng L na salansang o kawit upang itali sa dingding.

Pag-isipan din ang paglagay ng mga kasangkapan

 • Dapat walang aparador sa silid na tinutulugan.
 • Lalo na sa silid ng mga matatanda at mga bata, iwasan ang paglagay ng malalaking kasangkapan.
 • Huwag matulog sa lugar na maaaring matumbahan ng kasangkapan.
 • Huwag maglagay ng gamit malapit sa pintuan.
 • Ilagay ang kasangkapan sa lugar na hindi ito makakasagabal sa daanan.
Bumalik sa umpisa ng pahina

Ihanda ang mga gamit na dadalhil sa panahon ng emerhensiya

Mga gamit na dadalhin sa panahon ng emerhensiya
Pumunta dito para sa listahan


Mga gamit pang-emerhensiya

Ito ay mga gamit upang kayo ay tumagal hanggang dumating ang tulong. Dapat sapat ito para tumagal ng tatlong araw. Ilagay sa isang lugar na madaling makuha.

Kung damihan ng kaunti ang binibili araw-araw na mga pagkain, ito ay magiging napakagandang pang-emerhensiyang pangkain. Huwag kalimutang palitan ito upang hindi maluma!


Iba pang mga gamit

Dapat ilagay ang mga gamit na ito sa lugar na kakailanganin sila.
Upang maka-uwi mula sa pinapasukan na naglalakad, dapat maghanda ng sapatos na panlakad, guwantes, tuwalya, pagkain, tubig, damit na madaling makakilos, mapa, litrato ng pamilya, atbp, at itago sa mesa o kaya sa sariling laker.

Saan mabibili?

Mabibili ang mga gamit pang-emerhensiya sa mga tindahan ng mga gamit para sa panlabas na aktibidad at sa mga home centers, ngunit kahit saan mang tindahan ay mabibili ang mga ito. Maganda na hanapin ng mga pang-emerhensiyang gamit kapag namimili ng mga araw-araw na kailangan.

Pang-emerhensiyang pagkain: Maghanda ng mga pagkain na matagal mabulok kasama na ang biskwit na pangmatagalan na tinatawag na kan-pan. Huwag kalimutan na palitan ang mga ito kapag madali nang mabulok.
Plaslayt at radyo: Maaaring mabili sa mga pangkaraniwang tindahan ng mga de kuryenteng kagamitan. Mayroon ding mga uri na hindi kailangan ng baterya tulad ng nasususian o ang uring solar.
Helmet:Ang mga helmet pang-konstruksyon ay mabibili sa mga home centers at mga tindahan ng gamit pang-konstruksyon. Maganda ring tignan ang mga helmet para sa motorsiklo at para sa panlaro.
Bumalik sa umpisa ng pahina

Paghandaan ang ikalawang pinsala na dulot ng lindol

Ang tatlong pagkakataon na mapatay ang sunog

Kapag naramdaman ang lindol

Kapag ang unang yugyug ng lindol ay hindi malakas, patayin agad ang apoy. Gawing ugali ang pagpatay ng apoy kahit na mahina ang naramdaman na lindol.

 Kapag tumigil ang lindol

Mapanganib ang lumapit sa apoy habang malakas ang lindol. Maghintay na tumigil ang lindol bago patayin ang apoy.

 Kapag nagumpisa ang sunog

Ang 3 minuto mula sa pagumpisa ng sunog ay napakahalaga. Kahit na maliit na sunog lamang, sumigaw sa mga kapit-bahay ng saklolo at tumawag sa 119. Maliban sa pampatay sa apoy (fire estinguisher) o tubig, gamitin ang kahit na ano mang bagay na malapit sa inyo tulad ng lana na kumot. Ngunit tumakas kaagad kapag ang apoy ay umabot na sa kisame. Kung maaari, isara ang mga bintana at pinto ng silid na nasusunog upang hindi makapasok ang sariwang hangin.

Paano gumamit ng gamit na pampatay ng apoy (fire estinguisher)

<1> Ipasok ang daliri sa safety pin at hilahin pataas.

<2>Tanggalin ang tubo at itutok sa pinagsisimulan ng apoy.

<3> Pisilin ng malakas ang pingga ubang lumabas ang laman.

<4> Igalaw ng pakaliwa’t kanan na parang nagwawalis.
<5> Tumalikod sa pintuan upang hindi matabunan ang daanan ng usok at ng pampatay ng apoy.

Paraan ng pagpatay ng apoy batay sa pinagmulan nito

Mantika sa kawali

 • Huwag mag-atubiling tapunan ng tubig.
 • Takpan ng lana na kumot o basang tuwalya mula sa harapan ng kawali upang mawala ang hangin (maaaring gamiting ang pampatay sa apoy o fire extinguisher).
 • Huwag lagyan ng mayonnaise.

Petroyong heater

 • Buhusan ng tubig mula sa itaas.
 • Kung ang petrolyo ay kumakalat sa sahig, takpan ito ng bagay tulad ng lana na kumot, pagkatapos ay buhusan ng tubig (maaaring gamitin ang pampatay sa apoy o fire estinguisher).

Ang sariling katawan

 • Gumulong sa sahig at ipapatay sa ibang tao ang apoy (maaaring gamitin ang pampatay ng apoy o fire estinguisher)
 • Kapag nasusunog ang inyong buhok, tabunan ang ulo ng tuwalya o tela (huwag gamitin ang telang gawa sa sintetikong materyales).

Kurtina at pintuang papel

 • Upang maiwasan ang pagabot ng apoy sa kisame, hilahin para matanggal ang kurtina, o sipain ang pintuang papel para matumba, bago patayin ang apoy.

Paliguan

 • Alalahanin na ang apoy ay maaaring lumakas kapag ang pintuan ay biglang binuksan, kaya mapanganib.
 • Patayin muna ang gas sa punong pihitan, pagkatapos dahandahan na buksan ang pinto, patayin agad ang apoy.

Mga kagamitang de kuryente

 • Tanggalin muna sa saksakan ng kuyente upang maiwasang makuryente saka patayin ang apoy.

Mga mahalagang bagay sa pagtakas sa sunog

Tungkol sa insurance para sa lindol: Hindi babayaran ng insurance para sa sunog ang nasira sa sunog na nangyari dahil sa lindol. Ang insurance para sa lindol ay dagdag na insurance sa insurance ng sunog. Tiyakin ang hawak ninyong insurance sa inyong ahente.

Bumalik sa umpisa ng pahina

Paggawa ng plano sa pamilya kung paano magtatawagan

Upang mapauna ang mga tawag pang-emerhensiya, gumamit ng ibang paraan mailban sa paggamit ng karaniwang telepono upang tumawag sa pamilya.

Dengon Dial para sa Panahon ng Sakuna

Maaaring subukan ang paggamit nito tuwing unang araw ng buwan maliban sa buwan ng Enero, at sa Linggo ng Sakuna na mula ika-30 ng Agosto hanggang ika-5 ng Setyembre.

Tandaan ang bilang [171] !

Maaaring gamitin ang [Dengon Board para sa Panahon ng Sakuna] para sa mga celfone.

40% ang [walang nagawa]

Ayon sa ginawang pagsisiyasat sa nangyari noong malakas na lindol ng Hanshin-Awaji noon 1995 na nagbigay ng napakalalang pinsala, 39.5% ng mga tao na sumagot sa palatanungan ay sumagot na [walang nagawa]. Ang mga tao ay nanigas sa takot at nasindak. Sa mga emerhensiyang situasyon, mapanganib sa buhay kapag hindi makakakilos ng mahinahon. Upang hindi magkagulo sa oras na magkaroon ng lindol, pag-usapan sa pamilya kung ano ang gagawin.
Bumalik sa umpisa ng pahina

Pag-isipan din ang buhay sa lugar silungan

Ang buhay sa mga lugar silungan (evacuation centers) ay kulang sa laya at wala masyadong pribasiya ngunit, sa ganoong kalagayan, kailangan ang pag-uunawaan at pagtutulungan.


Ang pagbalik sa sariling bahay na nasira
Ang inyong bahay at sisiyasatin ng isang tauhan na namamahala sa pagtingin sa kalagayan ng mga gusali at didikitan ng isang papel na nagpapahiwatig sa kalagayan nito.

Pula

Mapanganib
Bawal pumasok sa gusali.

Dilaw

Mag-ingat
Mag-ingat kapag pumasok


Berde

Nasiyasat na
Ang gusali ay maaaring gamitin


Bumalik sa umpisa ng pahina

Matutong gumawa ng first aid

Sa panahon ng mga sakuna tulad ng lindol na maraming tao ang napipinsala, maaaring hindi makatanggap agad ng first aid ang mga nasaktan. Pag-aralan ang pagbigay ng first aid para sa panahon ng emerhensiya.

Paraan ng Pagtigil ng Pagdudugo

Nakakagulat at nakakataranta kapag nakakita ng malakas na pagdudugo, ngunit maging mahinahon na pigilin ang pagdudugo. Karaniwan, hindi mapanganib na mawalan ng mga 400 ml na dugo ang isang matandang tao, ngunit kapag nawalan ng mahigit sa 1/3 ng dugo (mga 1,500 ml) ang katawan, nagiging mapanganib na ang buhay. Tignan muna kung saan lumalabas ang dugo at kung gaano kadami ang lumalabas.
● Sa gitna ng ilalim ng braso
● Sa gitna ng kilikili
● Sa pulso
● Sa parehong tabi ng daliri
● Sa pundya

Baling Buto


Paso o sunog

Maaaring magkaroon ng pagkakataong makaharap kayo ng kasong may nangangailangan ng artificial respiration o kaya masahe ng puso. Matutong magbigay ng CPR sa mga kursong binibigay ng munisipyo, bombero, Japan Red Cross, at iba pang mga samahan. Ang mga malalaking samahan ng scuba divers ay nagbibigay din ng kurso para dito.

Bumalik sa umpisa ng pahina

Listahan na makakatulong sa panahon ng lindol (Listahan na maaaring itabi)

Mga personal na impormasyon para sa panahon ng emerhensiya
Pangalan: (氏名)      
Kaarawan:(せいねんがっぴ)  Taon(ねん)  Buwan(がつ)  Araw()
Uri ng dugo:(けつえきがた)  Uring(かた)  (Rh+ / -)
Tirahan: (じたくじゅうしょ)       
Telepono:    
Pangalan ng kompanyang pinapasukan: (かいしゃめい)       
Telepono: 
Taong tatawagan sa panahon ng emerhensiya: (きんきゅうれんらくさき):       
Telepono:

Mga pangungusap para sa panahon ng emerhensiya (sasabihin ninyo sa isang Hapon)

助けてください。(tasukete kudasai) Tulungan po ninyo ako
日本語が分かりません(nihongo ga wakarimasen) Hindi ako nakakintindi ng wikang Hapon.
○○語を話せます(go wo hanasemasu) Nakakapagsalita ako ng wikang ○○.
○○がいます(ga imasu)
病人(byounin)けが人(keganin)家の中に人(ie no naka ni hito)
Mayroong ○○. (taong may sakit, taong nasaktan, tao sa loob ng bahay)
ケガしています(kega shiteimasu) Ako ay nasaktan.
体調が悪いです(taicho ga warui desu) Hindi maganda ang aking pakiramdam.
○○が痛いです。(itai desu)
(atama)(kubi)(mune)(koshi)おなか(onaka)(te)(ashi)
Masakit ang aking ○○.
(ulo, leeg, dibdib, balakang, tiyan, kamay, paa)
○○です。(desu)
糖尿病(tonyobyo)心臓病(shinzobyo)てんかん(tenkan)
Ako ay may ○○.
(dyabetis, sakit sa puso, epilepsya)
○○ が不自由です。(ga hujiyu desu)
(mimi)(me)(te)(ashi)
Hindi ko magamit ang aking ○○.
(tainga, mata, kamay, paa)
家族と連絡をとりたい(kazoku to renraku ga toritai) Gusto kong matawagan ang aking pamilya.
○○ はどこですか。(wa dokodesuka)
避難所(hinansyo)医者(isya)食べ物(tebemono)(mizu)生活用品の配給(seikatuyouhin no haikyu)電話(denwa)トイレ(toire)風呂(huro)携帯電話の充電(keitaidenwa no jyuden)
Nasaan ang ○○?
(lugar silungan, doctor, pagkain, tubig, namimigay ng mga kagamitan, telepono, kubeta, paliguan, charger ng celfone)
○○ はつかえますか。 (wa tukaemasuka)
トイレ(toire)水道(suido)電話(denwa)ガス(gasu)バス(basu)電車(densya)
Maaari bang gamitin ang ○○?
(kubeta, gripo, telepono, gaas, bus, tren)
○○ がほしいです。 (ga hoshiidesu)
(mizu)粉ミルク(konamiruku)(yu)離乳食(rinyusyoku)オムツ(omutu)毛布(moufu)生理用品(seiriyouhin)(fuku)
Gusto ko ng ○○.
(tubig, pulbos na gatas, pagkain ng sanggol, lampin, kumot, napking pang-regla, damit)
○○ がたべられません。 (ga taberaremasen)
健康上(kenkojyo)宗教上(syukyoujyo))(豚肉(butaniku)牛肉(gyuniku)そば(soba)(tamago)(sakana)
Hindi ako nakakakain ng ○○.
(dahil sa kalagayan ng katawan, dahil sa relihiyon) (baboy, baka, pancit na soba, itlog, isda)

Mga pangungusap para sa panahon ng emerhensiya (sasabihin ng isang Hapon sa inyo)

にげてください。 (nigete kudasai) Tumakas po kayo.
ついてきてください。(tuitekite kudasai) Sumama po kayo.
あぶないです。(abunai desu) Mapanganib po.
大丈夫です。(daijyobu desu) Ayos lang po.
○○に避難してください。(ni hinanshite kudasai)
避難所(hinansyo)小学校(syogakkou)中学校(tyugakkou)公民館(kouminkan)
Lumisan po kayo sa ○○.
(lugar silungan, mababang paaralan, sa high school, community center)
○○にはいらないでください。(ni haidanaide kudasai)
(ie)建物(tatemono)許可なく(kyokanaku)
Huwag po kayong pumasok ○○.
(sa bahay, sa gusali, na walang pahintulot)
○○(wo)_(ji)_(pun)にくばります。(ni kubarimasu)
食料(syokuryo)(mizu)生活用品(seikatuyouhin)
Ipamimigay ang ○○ sa alas ____: ____. (mga pagkain, tubig, mga kagamitan)

Mga salitang maaaring makatulong, tandaan natin!

避難指示(ひなんしじ) hinan shiji – Utos ng paglikas 利用時間(りようじかん) riyojikan – Oras ng paggamit
Lokal na lugar silungan
Hindi maaaring pumasok
Bawal manigarilyo
Hindi maaaring dumaan
避難解除(ひなんかいじょ) hinan kaijo – Hindi na kailangan lumikas 火気厳禁(かきげんきん) kaki genkin – Mag-ingat dahil maaaring masunog
火事(かじ) kaji – Sunog 禁煙(きんえん) kin en – Bawal manigarilyo
土砂崩(どしゃくず) dosha kuzure – Guho 喫煙場所(きつえんばしょ) kitsuen basho – Lugar para manigarilyo
危険(きけん) kiken – Mapanganib 無料(むりょう)/有料(ゆうりょう) muryo/yuryo – Libre/May bayad
立入禁止(たちいりきんし) tachiiri kinshi – Bawal pumasok 貸し出し(かしだし) kashidashi – Pinapahiram
余震(よしん) yoshin – Kasunurang lindol 通行可能(つうこうかのう) tsuko kano – Maaaring daanan
応急処置(おうきゅうしょち) okyu shochi – First aid 通行止(つうこうどめ) tsuko dome – Hindi maaaring dumaan
救護所(きゅうごしょ) kyugosho – Lugar para sa first aid 消灯時間(しょうとうじかん) shoto jikan – Oras na mawawalan ng kuryente
ペースメーカー(ぺーすめーかー) pesumeka - pacemaker エコノミークラス症候群(えこのみーくらすしょうこうぐん) economy class shokogun – Economy class syndrome
人工透析(じんこうとうせき) jinko toseki – Artificial dialysis 復旧(ふっきゅう) fukkyu – Panumbalik
炊き出し(たきだし) takidashi – Pagkaing niluluto at pinamimigay sa panahon ng emerhensiya 災証明書(さいしょうめいしょ) risai shomeisho - Sertipiko ng pinsala dahil sa lindol
給水車(きゅうすいしゃ) kyusuisha – Trak ng tubig    →Mapa ng lugar silungan (PDF)
Bumalik sa umpisa ng pahina