बर्ातस्त िररएका नबदेशीहरुको लानि रोजिार निरन्तरर्ा सहयोिको जािकारी

कोरोिख िखईरस संक्रमणको प्रिखवकख कखरण बर्खास्त आशदमख परी प्रशिक्षणको शिरन्तरतखमख समस्यख परेकख प्रखशबशिक प्रशिक्षखर्थी आशद नबदेशी कामदारहरुले