Vào ngày 8 tháng 8, do có Lễ hội pháo hoa hồ Biwa nên việc tư vấn trực tiếp sẽ tiếp nhận đến 15 giờ 30 phút.