Thông báo

Important
Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga(tên cũ:Quầy tư vấn cho người nước ngoài SIA)
Về thời gian tư vấn hỗ trợ Tên quầy tư vấn cho ngư…
Phiếu điều tra liên quan đến trường trung học ban đêm
Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga tiến hành cuộc điều t…
JICA海外協力隊 秋募集について
2019年秋募集の募集情報を公開されています。 詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。 応募期…

Sự kiện

Không có bài viết đã được đăng.