!योग्यताको लागि ती विषयहरू सेप्टेम्बर,, २०२० देखि विस्तार भएको छ

कोरोिख िखईरस संक्रमणको प्रिखवकख कखरण बर्खास्त आशदमख परी प्रशिक्षणको शिरन्तरतखमख समस्यख परेकख प्रखशबशिक प्रशिक्षखर्थी आशद नबदेशी कामदारहरुले पुि: रोजिार प्राप्त िरी रोजिारलाई निरन्तरर्ा नदि सकोस भन्ने उदेश्यले के शह समयको लखशि शबिेष ब्यवस्र्थख स्वरुप अनिकर्म १ बर्तको "नबशेर् कृ याकलाप अर्ातर् र्ोकु र्ेइर्ाचुदोउ (काम िित नमल्िे)" नभसा शदिे िएको छ ।