! Mula Setyembre 7, 2020, ang saklaw ng mga target na tao ay pinalawak.

Para sa mga teknikal na intern atbp. na nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng lumalaganap na COVID-19 at nahihirapang ipagpatuloy ang pagsasanay, ipapahintulot ang katayuan ng paninirahan na “Tiyak na Aktibidad (maaaring magtrabaho)” hanggang isang taon upang muling magkatrabaho at magpatuloy magtrabaho ang mga dayuhang manggagawa bilang espesyal na hakbang sa panahong ito.