Ukol sa Shiga Intercultural Association for Globalization

滋賀県国際協会

Ang Shiga Intercultural Association for Globalization o SIA (samahan para sa kapakanang pambayan), ay isang kapisanan na itinatag sa hangaring mapalalim ang pandaigdig na pang-unawa ng mga mamamayan ng prepektura, nilalayong iangat ang kaalaman ukol sa pandaigdig na pagtutulungan, aktibong itaguyod ang pakikipag-ugnayang pandaigdig sa malawak na larangan ng ekonomiya, teknolohiya, kultura, at iba pa, at nag-aambag sa pagsulong ng mga lokal na komunidad na makakatugon sa globalisasyon.

※Ang SIA ay mga inisyal ng pinaikling pangalan na Shiga Intercultural Association for Globalization.

Petsa ng pagkakatatag
Hulyo 19, 1979
Kinatawan
G. Kazumasa Hashimoto (Tagapangulo)
Halaga ng mga pag-aari
436,024,550 yen (mula Marso 31, 2018 hanggang sa kasalukuyan)
Bilang ng mga miyembro
Miyembrong mga samahan – 94 na samahan (mula Marso 31, 2018 hanggang sa kasalukuyan)
Indibidwal na miyembro - 294 katao
Lugar
(Punong-tanggapan) Piazza Omi 2F 1-1-20 Nionohama, Otsu City, Shiga Pref. 〒520-0801
TEL 077-526-0931, FAX 077-510-0601
Office hours: Lunes hanggang Biyernes (Sarado sa piyesta opisyal at sa bakasyon sa bagong taon)
8:30 am hanggang 5:15 pm
(Tanggapan sa Hikone): 1435-86 Matsubara-cho, Hikone City 〒522-0002
TEL 0749-26-3400, FAX 0749-24-9356
Office hours Lunes hanggang Biyernes (Sarado sa piyesta opisyal at sa bakasyon sa bagong taon)
8:30 am hanggang 5:15 pm

Mga proyekto

Gamit ang temang “Pagbuo ng Susunod na Henerasyon – Naglalayong lumikha ng isang lokal na komunidad na puno ng sigla”, aming itataguyod ang paglikha ng isang komunidad na puno ng pagsisigasig na kung saan ang sinuman ay makapamumuhay sa kapayapaan.

(公財)Itinakda ng Shiga Intercultural Association for Globalization (SIA) ang “Pagbuo ng Susunod na Henerasyon~Naglalayong lumikha ng isang lokal na komunidad na puno ng sigla”, bilang tema para sa ika-2 termino ng kalagitnaang plano nito simula nang taong 2016.
Kasabay ng pagsuporta sa pagpapaunlad ng mga tauhang may talino sa susunod na henerasyon, na mayroong mahusay na pandaigdig na pang-unawa at maaaring gumanap ng mga tungkulin sa daigdig at sa rehiyon, kabilang na ang mga batang may dayuhang pinagmulan, aming nilalayon na makamit ang kaganapan ng isang komunidad na puno ng kaunlaran at sigla, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagpapabuti ng mga pamayanan kung saan ang sinuman ay maaaring panatag na makapamuhay nang masigla at aktibo sa pagganap ng kanilang tungkulin.
Batay sa temang ito, aming isinasagawa ang sumusunod na mga gawain:

Pandaigdig na Edukasyon
Kabilang na ang edukasyon sa paaralan, sinisikap naming palaganapin ang pandaigdig na edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t-ibang oportunidad sa pag-aaral. Nagsasagawa ng pagbuo ng orihinal na mga materyales sa pagtuturo, pamamahala ng mga study groups, pagsasanay ng mga magiging lider at pagtatalaga ng mga tagapagturo.
Pakikipag-ugnayang Pandaigdig
Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.
Pakikipagtulungang Pandaigdig
Pinapaunlad ang pakikipagtulungang pandaigdig sa Shiga sa pagtanggap ng mga technical trainee na buhat sa ibang bansa, at iba pa. Ang mga konsultasyon ukol sa pakikipagtulungang pandaigdig at mga boluntaryo sa ibang bansa ay tinutugunan sa pakikipagtulungan sa JICA Shiga.
Pamumuhay nang Magkakasama ng Iba't-ibang Kultura
Nagtatalaga ng serbisyo ng pagsangguni para sa mga dayuhang residente at nagbibigay ng mga impormasyon sa pamumuhay, suporta sa edukasyon ng mga batang may dayuhang pinagmulan at mga dayuhang estudyante, suporta sa edukasyon sa Nihongo at nagsasagawa ng tulong sa oras ng mga kalamidad.
Suporta sa Paglalakbay sa Ibang Bansa
Nagbibigay ng impormasyon para sa kaligtasan sa ibang bansa, impormasyon ukol sa paglalakbay, sinisikap na siguruhin ang maginhawa at ligtas na paglalakbay at itinataguyod ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng mga mamamayan

Iba’t-ibang Impormasyon ukol sa SIA