Mga artikulo ng samahan

Pamunuan

Mid-term plan

Kami ay gumawa sa SIA ng isang “Mid-term plan ng Shiga Intercultural Association for Globalization (public interest incorporated association)” mula noong taong 2011.

Batay sa kondisyon sa lipunan, kalagayan ng pangangalakal, at sa mga pagbabago sa mga pangangailangan ng prepektura sa paligid ng SIA, upang angkop naming magampanan ang tungkulin bilang isang samahan para sa globalisasyon ng rehiyon, habang tumutugon sa “Pangunahing Konsepto ng Shiga” at sa “Plano ng Pagtataguyod sa Iba’t-ibang Kultura sa Shiga” na itinatag ng prepektura, muli naming bibigyang linaw ang aming misyon at mga inaasam, palalakihin ang pundasyon ng samahan, at itataguyod ang aming proyekto nang mas malawak at sistematiko.

Ika-2 Mid-term plan (Taong 2016 hanggang 2020)

Unang Mid-term plan (Taong 2011 hanggang 2015)

Project plans・Budget

Taong 2018 (Heisei taong 30)

Taong 2017 (Heisei taong 29)

Business report / Statement of accounts

Taong 2016 (Heisei taong 28)

Taong 2015 (Heisei taong 27)

Taong 2014 (Heisei taong 26)

Taong 2013 (Heisei taong 25)

Taong 2012年 (Heisei taong 24)

Iba pa