Ang Shiga Prefecture International Exchange Promotion Council ay itinatag upang itaguyod ang pagpapalitan ng impormasyon at paggawa ng isang network sa pagitan ng mga samahang nasasangkot sa pandaigdig na pag-uugnayan sa loob ng prepektura ng Shiga at nagdaraos rin ito ng mga seminar.

Mga kaanib na organisasyon(2018年3月31日現在)