Tổ chức “Hội đồng Xúc tiến Giao lưu Quốc tế tỉnh Shiga” nhằm xúc tiến trao đổi thông tin cũng như xây dựng mạng lưới giữa các tổ chức liên quan đến giao lưu quốc tế trong tỉnh Shiga, tổ chức các buổi hội thảo, v.v...

Danh sách tổ chức tham gia(2018年3月31日現在)