International Information Salon

国際情報サロン

Ang Shiga Intercultural Association for Globalization (SIA), isang samahan para sa kapakanang pampubliko, ay may tanggapan sa “Piazza Omi”, isang complex facility na matatagpuan sa kahabaan ng Nagisa Park sa lungsod ng Otsu. Mayroong “International Information Salon” sa aming tanggapan na nagsisilbi bilang isang base para sa mga pandaigdig na impormasyon at pagpapalitan, at dito ay may inilaang lugar para sa mga aklat, pagpupulong at sa mga eksibisyon. Huwag mag-atubiling kami ay bisitahin.

Oras na maaaring gamitin
Linggo hanggang Biyernes (Sarado sa piyesta opisyal at sa bakasyon sa bagong taon)
9:00 am hanggang 5:00 pm
Bayad sa paggamit
Walang bayad
Paraan ng paggamit
Kami ay nagpapahiram ng aklat, lugar, at iba pa, sa International Information Salon para sa mga indibidwal na miyembro (Mayroong mga indibidwal na miyembro na kabilang sa mga samahan na kasapi ng SIA) at sa mga miyembrong samahan (kasama ang mga paaralan sa pagpapahiram ng mga aklat).
Aplikasyon sa paggamit(docxファイル)
Aklatan
Nagbibigay kami ng malawak na hanay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayang pandaigdig, pakikipagtulungan, magkasamang pamumuhay ng iba’t-ibang kultura, internasyonal na edukasyon, pamamatnubay sa pag-aaral ng Nihongo, at iba pa. Maaaring gumamit ang sinuman ng mga aklat at materyales sa aklatan.
Lugar para sa mga pagpupulong
May lugar na magagamit sa pagpupulong na inilaan sa pagtitipon para sa pagpapalitan at pagtutulungan ng lahat ng mga samahan sa loob ng prepektura na nagsisikap para sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayang pandaigdig, pandaigdig na pagtutulungan, at magkasamang pamumuhay ng iba’t-ibang kultura.
Lugar para sa eksibisyon
Ginaganap ang mga eksibiyon na nagpapakilala ng mga kultura sa daigdig at ukol sa sari-saring paksa. Mayroong ding ipinahihiram na lugar kung saan maaaring ipakita ang inyong mga gawain upang ito ay makilala. Maaari ring magpaskil ng mga anunsyo ukol sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pakikipagtulungan sa aming message board. (Kailangan ang pahintulot ng SIA para rito. Mangyaring makipag-ugnayan para sa mga detalye).