Chúng tôi xin thông báo thời gian bán và sử dụng phiếu ăn ở tỉnh Shiga sẽ được gia hạn như sau.

1.Gia hạn thời gian bán và sử dụng phiếu ăn

Thời gian bán và sử dụng

Thời gian bán
Tình trạng hiện tại: Cho đến Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021
Gia hạn lại: Dự kiến ​​sẽ được gia hạn trong một thời gian nhất định, từ sau ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 (Thứ Hai)
Thời gian sử dụng
Tình trạng hiện tại:Cho đến Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Sau khi gia hạn:Cho đến Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021 ※Không thay đổi
※Phiếu ăn bằng giấy có thể sử dụng ngay cả khi thời hạn sử dụng được ghi là ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Thứ tư).

2.Gia hạn thời gian không sử dụng phiếu ăn và điểm đã được cấp đồng thời tạm ngừng bán phiếu ăn.

Tạm ngừng bán và thời gian không sử dụng phiếu ăn

Tạm ngừng bán
Tình trạng hiện tại:Cho đến Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021
Gia hạn lại: Cho đến (Chủ nhật) ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021
   
Thời gian không sử dụng phiếu ăn
Tình trạng hiện tại:Cho đến Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021
Gia hạn lại: Cho đến (Chủ nhật) ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021