Oras ng Konsultasyon , Sentro ng Konsultasyon para sa mga dayuhang risedente ng Shiga ay mula 10:00~17:00、walang serbisyo para sa mga araw ng Sabado.Linggo,Pista opisyal at sa bagong taon na bakasyon。
Ang mga sumusunod ay ang mga araw mga nakahandang wika para sa konsultasyon 。
ngunit,may mga pagkakataon na nababago ang eskedyul。kung kailan、pakisundan lamang po sa Facebook acct namin ipagbibigay alam po doon。

Buwan ng Nobyembre Konsultasyon ayon sa Wika

Portugues・Espanyol

Mga araw ng konsultasyon:Lunes~Biyernes
Mga walang serbisyo na araw ngayong buwan

Tagalog(Ingles)

Mga araw ng konsultasyon:Lunes~Huwebes
Walang Serbisyo na mga araw sa buwan na ito
Tuwing Biyernes 11/8/, 11/22, 11/29

Vietnam

Mga araw ng konsultasyon:Martes~Biyernes
Walang serbisyo na mga araw sa buwan na ito
Mula 11/15(biyernes) hanggang 11/25(lunes)walang serbisyo。

Indonesia

Mga araw ng Konsultasyon:Lunes~Miyerkules・Biyernes
Walang serbisyo na mga araw para sa buwan na ito
Tuwing Huwebes 11/7, 11/14, 11/21, 11/28