Pagbabago ng impeksiyong dala ng Novel Coronavirus sa PAGHAHANDA SA PAG-IINGAT (Paghahanda 2)

Base sa kasalukuyang sitwasyon ng impeksiyon ng novel coronavirus sa Prepektura ng Shiga, ang lebel sa pag iingat ay tumaas para sa PAGHAHANDA SA PAG-IINGAT (Paghahanda)
Nakikiusap ang Pamahalaang Prepektura ng Shiga sa kooperasyon ng lahat upang maiwasan ang paglaganap ng impeksiyon ayon sa nakasaad sa ibaba.
Kung maari mag isip ng mga pamamaraan upang masiyahan sa mga kaganapan habang naiiwasan ang paglaganap ng impeksiyon.

Masusing sundin ang mga panukala sa pag iwas- impeksiyon.

 • Seguraduhing ipatupad ang panukala sa pag iwas -impeksiyon
 • ((Ugaliing maghugas ng kamay, magsuot ng maskara, iwasan ang 3 C’s)
 • Wastong pamamaraan sa pag ubo,palagiang pagpapalit ng hangin(paglinis ng hangin) Pagtanggal ng mikrobyo sa mga kagamitang sama-sama sa paggamit na kailangan ipatupad sa mga tahanan, katulad ng hawakan ng pintuan .
 • Mag iingat sa “Limang mga Sitwasyon”na nasa mataas na peligro na maaring mahawaan kung magkakaroon ng pakikipag ugnayan na hindi kamiyembro ng pamilya (Mga pagtitipon-tipun na may kasamang kainan, mga lugar na kung saan magkakasamang naninirahan kagaya ng mga pang estudyanteng-dormitoryo,mga pahingahang lugar, at iba pa.
 • Lalong-lalo na iwasan magpahiraman ng gamit (sharing) kagaya sa paggamit ng parehong baso at mga kagamitan para sa pagkain . magsuot ng mask habang nag uusap-usap kahit na nasa sitwasyon ng mga kainan/salu-salo.
 • Mag iingat din kung bumibiyahe sa mga rehiyon/lugar na kung saan nakumpirmang nasa may mataas na antas ng mga nahawaang tao.
 • Maglagi sa bahay kung masama ang pakiramadam kagaya ng kung may lagnat.
 • Gamitin ang mga apps para sa pag iwas sa pagkahawa sa COVID-19, kagaya ng “Moshi-sapo” at Contact Confirming App,”COCOA”.
「Moshi-sapo Shiga」Tungkol sa
Contact Confirming App「COCOA」Tungkol sa

2 Limang (5) sitwasyon na mataas ang peligro na mahawaan

 1. Pagtitipun-tipon na may kasamang inuman (alak)
 2. Mga salu-salo na dinaluhan ng maraming mga tao na ginaganap sa mahabang oras
 3. Pakikipag usap na walang suot na Mask
 4. Magkakasama sa loob ng sala sa isang maliit na lugar
 5. Paglipat mula sa lugar ng pinagtratrabauhan tungo sa lugar ng pahingahan doon sa lugar ng trabaho.