Kung malamig na ang panahon at tuyo ang hangin, mas lalong madaling kumalat at makahawa ang Influenza at Trangkaso
Dahil mahirap pagbukud-bukurin ang mga pangunahing sintomas ng COVID-19 sa mga ibang sakit katulad ng Influenza at Trangkaso Mangyaring sundan po ang mga sumusunod na mga puntos mula 1~3 kung bibisita kayo sa pagamutan/klinika upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19.
 1. 1. Mangyaring makipag-ugnayan at magkonsulta sa iyong doktor o sa malapit na medikal na institusyon sa pamamagitan ng telepono.
 2. 2. Mangyaring sundin ang mga tagubilin na ipinapatupad ng pagamutan/klinika para makapagpasuri..
 3. 3. Mangyaring maghugas ng kamay at magsuot ng mask
 4. ◆Para sa mga hindi -segurado kung saan maaring magpakonsulta at magpagamot, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Sentro ng Konsultasyon/Para sa pagpapasuri. (Sa Wikang Hapones lamang)

  Handa kaming magbigay ng payo patungkol sa medikal na pagpapasuri at maari din namin kayong iugnay sa mga pangmedikal na mga pasilidad kung kinakailangan.
  Mga taong nakatira sa lungsod ng Otsu. Mga taong nakatira sa lugar maliban sa lungsod ng Otsu
  Oras ng tanggapan Oras ng tanggapan 24 oras sa isang araw 24 oras sa isang araw Oras ng tanggapan 24 oras sa isang araw 24 oras sa isang araw
  TEL 077-526-5411 077-528-3621
  FAX 077-525-6161 077-528-4865
  E-Mail hoken@city.otsu.lg.jp s-support@office.email.ne.jp

  ◆Para sa mga walang sintomas, mangyaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng pangkalahatang Konsultasyon mula sa Telepono (Sa Wikang Hapones lamang)

  Para sa mga iba pang impormasyon patungkol sa kung papaano mapipigilan ang pagkalat ng sakit sa loob ng tahanan,sa lokal na komunidad o sa trabaho,mangyari po lamang makipag-ugnayan sa Pangkalahatang tanggapan para sa konsultasyon mula sa telepono..
  Para sa mga taong nakatira sa lungsod ng Otsu. Para sa Mga taong nakatira sa lugar maliban sa lungsod ng Otsu
  Oras ng tanggapan Weekday 9:00 to 17:00 :30 to 17:15 araw-araw
  TEL 077-522-7228 077-528-3637
  FAX 077-525-6161 077-528-4865
  E-Mail hoken@city.otsu.lg.jp corona-soudan@pref.shiga.lg.jp

  ◆◆Para sa mga hindi nakakapagsalita ng wikang Hapones,maaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga Cent Oras ng tanggapan Lunes hanggang Biyernes 10:00 to 17:00

  TEL

  077-523-5646

  FAX

  077-510-0601

  E-Mail

  mimitaro@s-i-a.or.jp