・Sa Japan, ipinagbabawal ng batas ang pagtanggal sa trabaho dahil sa pagbubuntis.
・Ang nagpadalang organisasyon at nangangasiwang organisasyon ay hindi pinahihintulutang pauwiin kayo ng sapilitan dahilan sa iyong pagbubuntis.
・Kung kayo ay tatanggalin sa trabaho o sapilitang pauuwiin sa sariling bansa, mangyari lamang na kumonsulta sa Organisasyon para sa Technical Intern Training (OTIT). Susuportahan kayo ng OTIT .