Ingatan huwag maitapon ang mahalagang sobre na naglalaman ng mga dokumento para sa aplikasyon ng para sa espesyal na ayudang-pinansiyal,na ipinadala mula sa inyong nasasakupang munusipyo.
Mag ingat,huwag magkamaling itapon ito.
Buksan ang sobre kung may nakasulat ito ng mga sumusunod na sulat sa sobre.
  • 特別定額給付金(とくべつ ていがく きゅうふきん): Espesyal na ayudang-pinansiyal
  • 親展(しんてん): Kumpedensiyal
  • 重要(じゅうよう): Mahalaga/Importante
  • 大切なお知らせ(たいせつな おしらせ): Importanteng Notesiya/Mahalagang Paalala
Ang sobreng ipinadala mula sa munusipyo ay may nakalagay na logo(Simbolo) ng tanggapan ng opesina ng munusipyo.pakitingnan ang pdf sa ibaba.
Komunsulta kaagad sa nakatalagang tao sa tanggapan ng Munusipalidad kung naitapon ninyo ang sobre.
Kung matanggap ninyo ang sobre ,mangyari po lamang bisitahin ang link sa ibaba upang maisagawa ang aplikasyon.