Nahanap na Pangarap!【 Bb. Dou Tei Lan na nagtitinda ng mga pagkain mula sa Vietnam ( Vietnam )】
(Seguro-Pangkalusugan Serye 5) Kapag manganganak ( [Minsanang Bayad sa panganganak at pag-aaruga ng sanggol] [Tulong -pinansiyal sa panganganak] )
Seguridad sa pag-aaruga sa inyong anak ~Tungkol sa sistemang pampublikong-tulong~
Pahayagan MiMITARO(tungkol sa Covid-19)
Balita mula sa MIMITARO(Kursong pagpataas ng kasanayan para sa trabaho 2022, Impormasyon tungkol sa tulong-pinansiyal na iskolarsip)