Tungkol sa Iskedyul ng Pagsangguni sa Buwan ng Pebrero sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga,ang mga araw at oras ng pagsangguni ay mula alas 10:00 ng umaga hanggang alas 17:00 ng hapon、Sarado sa mga araw ng Sabado,Linggo at mga araw na walang pasok/bakasyon.
Tungkol sa iskedyul ng pagsangguni sa buwan ng Pebrero
Ang mga araw ,oras at wikang nakahanda para sa pagsangguni ay ang mga sumusunod。
gayunpaman、ang mga iskedyul ay napapailalim sa pagbabago ,dahil po diyan ipapaalam po namin sa Facebook, mangyari po lamang suriin at kumpirmahin po ninyo。

Mga nakahandang wika at araw sa pagsangguni para sa buwan ng Pebrero

Portugal・Espanyol

Mga bukas na araw sa pagsangguni :Lunes ~ Biyernes
Walang serbisyo(sarado) na araw/mga araw sa buwan ng Pebrero
2/6 (Huwebes), 2/7 (Biyernes)

Tagalog (Inglis)

Mga bukas na araw sa pagsangguni : Lunes ~ Huwebes
Walang serbisyo (sarado) na araw/mga araw sa buwan ng Pebrero
2/4 (Martes) ,2/21 (Biyernes)

Vietnam

Mga bukas na araw sa pagsangguni : Lunes ~ Huwebes
Walang serbisyo (sarado)na araw/mga araw sa buwan ng Pebrero
2/21(Biyernes). 2/28 ( Biyernes)

Indonesia

Mga bukas na araw sa pagsangguni :Lunes, Martes,Huwebes at Biyernes
Walang serbisyo(sarado) na araw/mga araw sa buwan ng Pebrero
2/ 3(umaga .Lunes), 2/7 (hapon . Biyernes), 2/14 (hapon . Biyernes), 2/19 (Miyerkules).