Mayroong Apat(4) na Mahahalagang paunawa sa mga mamayan ang Gobernador
 1. Pansamatalang magsasara ang bagong pasukan sa mga sumusunod na mga paaralan,Mga Pang-prepektura na JHS,Pang-prepektura SHS simula Abril 13 (Lunes) hanggang Mayo 6 (Miyerkules)
 2. *Ang mga sumusunod na mga Pang-prepekturang mga Paaralan ng JHS
  Pang-prepekturang Paaralan ng Kawase JHS
  Pang-prepekturang Paaralan ng Moriyma JHS
  Pang-prepekturang Paaralan ng Minakuchi Higashi JHS
  *At para sa mga Pambansa,Pampubliko,Pang-Munisipal at Pang-Pribadong Paaralan mangyari po lamang makipag-ugnayan ng derikta sa paaralan.
 3. Upang maiwasan ang paglaganap ng impeksiyon,kung walang pasok sa trabaho kung maari huwag lumabas ng bahay.
  *Maari kang lumabas ng bahay kung kinakailangan lang kagaya ng pagpunta sa ospital,pamalengki ng pagkain,pagpasok sa trabaho, atbp. Maari ka ring mag-ehersisyo at maglakad sa labas(parteng pang ehersisyo).
 4. Iwasang gumawa ng isang kapaligira(sitwasyon) na [Sarado] [Siksik] [Malapit] [3 na dapat tandaan], Sa trabaho o kaya’y sa lugar ng pamumuhay .kung mangyari ito iwasang pumunta.
 5. Kung may sintomas sa sakit na ubo’t sipon,o may mataas na lagnat na 37.5℃ o higit pa at patuloy ito ng mahigit sa 4 na araw o higit pa, matindi ang pagkapagod ng katawan at nahihirapan sa paghinga. Mangyaring tumawag sa Sentro para sa mga nagbabalik-bayan at sa mga taong nagkaroon ng malapitang-pakikisalamuha sa may impeksiyon na tao.
  ※Kung hindi makaintindi ng salitang Hapon tumawag lang sa "Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga".

Upang maiwasan ang paglaganap ng Virus, Napakahalaga ngayon ang pangkalahatang pagkilos.
Hinihingi ang pangkalahatang kooperasyon.

Abril 8, 2020
           Prepektura ng Shiga Gobernador Mikatsuki Taizo

Tanggapan ng Pagsangguni

Sentro para sa mga nagbabalik-bayan at para sa mga taong nagkaroon ng malapitang-pakisalamuha sa mga taong may impeksiyon.

Tanggapan ng Parmasiya at Pag –iwas sa mga Nakakahawang Sakit, Kagawaran Para sa Pangangalaga ng Pampublikong Kalusugan at Kapakanan, Pampamahalaan Prepektura ng Shiga.
Telepono: 080-2470-8042 (24/7, pati rin mga walang pasok na mga araw)

Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Telepono: 077-523-5646 (Karaniwang mga araw mula 10:00 a.m ~ 5:00 p.m)
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
(Nakahandang mga Wika : Inglis(English),Portugal, Espanyol, Tagalog, Vietnam, Indonesia,Intsek, Koreano, Thai, Nepal, Russia, Hindi)
Paalala po: Para sa mga katanungang may relasyon sa COVID-19,mangyaring tumawag po, o mag email,iwasan pong pumunta ng personal sa aming tanggapan.
Ano ang Tatlong C (3 C’s)?
Sarado: Walang masyadong hangin na lugar
Siksik: Mataong lugar
Malapit: Malapitang pakikipag-usap sa mga tao