Ang [Shiga International Association/Shiga Intercultural Association for Globalization] at ang [Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga ] ay pansamatalang nalipat sa ibang lokasyon, ngunit sa darating na Oktubre 26, 2020 (Lunes) ito ay babalik na sa dating lokasyon nito/dating address sa may Piazza at magpapatuloy ang serbisyo nito .
Gayunpaman ang kasalukuyang serbisyo ay bukas lamang sa pangkaraniwang mga araw , at sa mga araw ng (Sabado, Linggo at mga walang pasok na mga araw,pagtatapos ng taon na mga araw at bakasyon sa bagong taon) ay walang pasok. Humihingi po ang inyong lingkod ng paumanhin sa abala.
kung sakaling magpapadala ng mga dokumento/papeles at iba pa, huwag papalitan ang address.

Bagong lokasyon (ang dating lokasyon)

〒520-0801 Piazza Oumi 2F 1-1-20 Nionohama, Lungsod ng Otsu
※Ganon pa rin at walang pagbabago sa Numero ng Telepono, ng Fax at Email address.

[(Pampublikong Pundasyon ng Pinagsamang Interes) Shiga International Association /Shiga Intercultural Association for Globalization]

Tel: 077-526-0931 (Pangkaraniwang -araw 8:30~17:15)
FAX: 077-510-0601
E-mail: info@s-i-a.or.jp

Shiga Gaikokujin soudan Center (Sentro ng Impormasyon Para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Tel: 077-523-5646  (Pangkaraniwang-araw 10:00~17:00)
FAX: 077-510-0601
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp

Mga nakahandang wika: Hapon . Portugal . Kastila/Espanyol . English/Inglis . Tagalog . Vietnam
➢Para sa serbisyo sa iba pang mga wika, iuugnay namin kayo sa Call Center kung saan may Tagapagsalin-salita/Interpreter .