Patuloy ang paglaganp ng impeksiyon, at ang sistemang-medikal ay nasa gitna ng Krisis
Sa mga mamamayan ng prepektura: Maghangad po tayo ng walang siksikan sitwasyon(zero density!)
・Bawasan ang bilang ng pamimili at ang bilang ng mga tao kung mamimili!
・Bawasan ang pagpunta-punta sa mga matataong lugar!
Upang maprotektahan natin ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, kailangan natin makipagtulungan(Kooperasyon)

Pangunahing hakbangin tulad ng pagpigil sa paglaganap (Krisis sa medikal)

・Pangunahing hakbang para sa espesyal na alerto sa buong prepektura
・Partikular na sa 13 na lungsod ng prepektura ay papaigtingin pa lalo bilang mga lugar kung saan prayoridad ang pagpapatupad ng mga pangunahing hakbangin iwas-impeksiyon 【【Mga lugar kung saan kinakailangan ipatupad at bigyan prayoridad ang mga hakbangin】】

Ang mga sumusunod na mga lungsod na kinakailangan magtupad at pagpaigtingin pa lalo ang mga pangunahing hakbangin kontra-impeksiyon ay ang

Lungsod ng Otsu, Kusatsu, Moriyama, Ritto, Yasu, Higashiomi, Omihachiman, Koka, Konan, Hikone, Nagahama, Maibara, Takashima

Mangyaring iwasan ang paglabas-labas (hanggang Septyembre 12)

 • Mangyaring bawasan ang bilang ng pamimili at ng mga taong mamimili
 • Bawasan ang pagpunta-punta sa mga matataong lugar。
 • Mangyaring iwasan ang pagbiyahe sa mga prepektura kung hindi naman mahalaga at kinakailangan
 • Kung magbabalik-bayan(probensiya) at magbibiyahe pauwi, piliin ang “Huwag ng pumunta”, “Huwag ng papuntahin”o kaya “Ipagpaliban”
 • Iwasan ang pagpunta sa mga kainan na hiniling na paiklin ang oras ng pagpatakbo ng negosyo
 • ※ maliban nalang kung kinakailangan ito para sa pagpapanataili sa pamumuhay at kalusugan

Pagpapaikli ng oras ng operasyon ng mga negosyong kainan at iba pa. (Simula Agosto 8 Hanggang Septyembre 12)

 • Mga lugar kung saan pinaigting ang pagprayoridad ng mga hakbangin iwas-impeksiyon (13 na lungsod): Mula 5:00am ~hanggang 8pm (bawal ang pagbenta ng mga inuming alak)
 • Ibang lugar: Mula 5:00am hanggang 9:00pm (Ang pagbenta ng inuming alak ay hanggang 8:00pm lang.)
Shiga ken eigyō jikan tanshuku yōsei kōrusentā (nihongo nomi) Call center para doon sa mga hiniling na paikliin ang oras ng takbo ng negosyo (wikang hapon laman)
TEL 077-528-1341
Karaniwang mga araw 9am~5pm/> ※Bukas ang serbisyo: karaniwang araw mula 9:00am ~5:00pm

Masusing pagpatupad ng trabaho sa pamamagitan ng telework at sa pagsaayos ng oras sa pagpapasok(komyut)

Masusing pagpatupad sa pangunahing hakbangin-kontra impeksiyon

 • Mangyaring ipagpatuloy ang pagtupad sa pangunahing hakbangin kontra- impeksyon kahit na pagkatapos mabakunahan

at iba pa

 • Pinaikli ang oras ng serbisyo ng mga pang-prekturang pasilidad(Agosto 8 ~Septyembre 12)
 • Pagsara ng paradahan ng parke sa baybayin ng Lawa Biwa (Agosto 7 ~ Setyembre 12)
 • Pansamantalang ipinatigil ang pagbenta sa mga bagong tiket para sa kampanyang [Imakoso shiga wo tabi-shou/ Tara maglibot tayo sa shiga!
 • Pansamantalang ipinatigil ang programang tulong-pinansiyal/subsidyo para doon sa mga bagong aplikasyon sa pagrenta ng mga besiklita.
 • Pansamantalang ipinatigil ang pagpalabas ng mga bagong tiket para doon sa kampanyang→ Go to Eat, mangyaring iwasan ang paggamit sa mga nabiling mga tiket sa pagkain.