Magsasagawa kami ng web survey tungkol sa pag-aaral ng Nihongo para sa mga dayuhang nakatira sa Shiga Prefecture.

Para mapabuti ang pagsuporta sa pag-aaral ng Nihongo sa Shiga Prefecture, ipaalam ninyo sa amin ang kalagayan ninyo.
Ang resulta ng pagsusuri ay gagamitin para mapabuti ang pagbibigay ng pagkakataon na makapag-aral ng Nihongo sa Shiga Prefecture.
  • Kakailanganin ng mga 10 minuto para sagutin ang survey.
  • Gumamit ng smartphone o kompyuter sa pagsagot ng survey.
  • Ang pagsagot ay isang beses lang bawat tao.
Hinihingi namin ang inyong kooperasyon.