Simula Disyembre 1, 2020, ang mga dayuhan na nahihirapang makabalik sa kanilang bansa na kasalukuyang naninirahan sa Japan sa ilalim ng walang pahintulot na magtrabaho ay pansamatalang pinapayagang magtrabaho sa loob ng 28 oras sa isang linggo hanggang sa panhon na maari na silang makabalik sa kanilang bansa