Punt 1 Huwag itong dalhin sa loob ng tahanan
Punt 2 Iwasan ang pagkalat sa mga kasambahay
Punt 3 Pag-iwas sa impeksiyon sa loob ng sasakyan
Punt 4 Masinsinang sundan ang mga pangunahing hakbang upang iwasan ang impeksyon
+1   Panatilihin ang malusog ang pangangatawan laban sa COVID-19