Impormasyon mula sa Kagawaran sa Pangkalusugan,Trabaho at Kapakanan/ Kawani ng Prepektura Para sa Trabaho/ Tanggapan ng tagapanaliksik sa pamantayan ng Trabaho/ Balita mula sa Hellowork

Kahit na lumalala ang lagay ng kumpanya dahil sa novel coronavirus, hindi pinapayagang tratuhin nang mas mababa kaysa sa mga Hapon ang mga dayuhang manggagawa dahil lamang sa pagiging dayuhan nito.
  1. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang leave allowance na ibinibigay sa mga manggagawa sa oras na sila ay pinag-leave dahil sa kalagayan kumpanya ay dapat ding ibigay sa mga dayuhang manggagawa.
  2. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, kung ikaw ay kukuha ng leave sa kumpanya dahil sa pagsuspinde ng klase ng paaralan ng iyong anak, maari kang gumamit ng paid vacation leave.
  3. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang mga subsidiyang binabayaran ng estado sa mga kumpanya upang maprotektahan ang trabaho ng mga manggagawa ay magagamit din ng mga dayuhang manggagawa.
  4. Ang pasisisante ay hindi basta bastang magagawa ng isang kumpanya. Kung magsisisante ang isang kumpanya ng dayuhang manggagawa, kailangang kapareho ng sa mga Hapon na manggagawa ang mga patakarang gagamitin.
Kung kailangan mo ng tulong, komunsulta sa iyong lokal na Labour Bureau, Labour Standards Inspection Office o Hello Work. (*Ang mga nakasulat sa taas ay pareho ng laman ng flyer)