Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan

May itinayong serbisyo ng pagsangguni sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente sa prepektura. Hinggil sa mga problema sa pamumuhay tulad ng ukol sa paggawa, pangkalusugan at edukasyon, ang mga tagapayong marunong ng banyagang wika ay nagbibigay ng naaayong impormasyon at nagpapakilala ng mga dalubhasang sanggunian. Tumatanggap din ng pagsangguni sa telepono, fax at email (pangangalagaan ang mga kompidensiyal na impormasyon).

Bayad sa pagsangguni

Walang bayad

Mga wikang maaaring gamitin

Portuges, Kastila, Tagalog (o Ingles)

Araw at oras ng pagsangguni

  • Portuges, Kastila: Lunes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Tagalog (Ingles): Lunes hanggang Huwebes (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal, bakasyon sa Bagong Taon, at iba pang iregular na araw ) 10:00 am hanggang 5:00 pm

Pagsangguni sa telepono, FAX, e-mail