※Ang panukalang alternatibong ruta (libre) ay magtatapos ng alas 00:00 ng Sabado, ika-4 ng Disyembre.。

Nagsara ang pang-prepekturang daanan sa linya ng Otsu-Shigaraki (sa mga lugar sa pagitan ng Kamitanakami-makicho at Kamitanakami oodori icho sa lungsod ng Otsu dahil sa pagguho ng lupa sa lugar ng kamitanaka Kiryu-cho sa lungsod ng Otsu noong Agosto 18, 2021.
Dahil sa kadahilanang ito, ipinatupad ang mga hakbangin sa pag iingat sa Shin-Meishin Highway sa pagitan ng Shigaraki Interchange at Kusatsu Tanakami interchange na kahilirang tumatakbo malapit doon sa isinarang daanan na pang alternatibong ruta, libre ito ayon sa mga sumusunod.

1 Panahon ng Pagpapatupad

Sa hatinggabi sa umaga ng (sabado) Septyembre 4, 2021 hanggang sa maibaba na ang panukala sa pagpapasara sa pang-prepekturang daanan sa linya ng Otsu-shiragaki.
※Hiwalay na Ipagbibigay alam mamaya ang pahayag kung ibinaba na ang panukalang hakbang.

2 Saklaw na mga sasakyan

daanang(interchanges) papasok at labasang ruta ng EIA Shin -Meishin Highway (lahat ng klaseng sasakyan)
Shigaraki interchange Kusatsu Tanakami interchange
※Mangyaring tandaan na ang paggamit sa mga daanang ito ay hindi napapailalim sa paunang panukalang pag iingat. May bayad ang inyong paggamit sa buong ruta nito pati na ang bahaging ito.

3 Paano ang papasok/palabas

Ang pagbiyahe sa pangkalahatang daanan o ETC na daanan ay napapailalim sa alternatibong ruta(libre)
  • Ang mga motorsiklo na 125cc o mas mababa ay hindi maaaring dumaan sa Shin-Meishin Expressway.
  • Kapag gumagamit ng ETC, maaring makita sa toll display ang kasaysayan ng paggamit at serbisyo para sa mga katanungan ngunit ang toll (upa sa paggamit sa daan) ay hindi sisingilin.
  • Kung hindi magamit ang ETC, mangyaring kunin ang Toll ticket doon sa pasukan ng pangkalahatang daanan at ilagay ito sa toll checker sa may pangkalahatang labasan na daanan.